Netušené riziko při investování do půdy (2/2)

Schválená podoba zákona sice na rozdíl od původního návrhu nezamezuje prodej půdy za vyšší než obvyklou cenu, nicméně představuje jeho zásadní omezení. Prodejce prochází byrokratickým kolečkem, ve kterém nejdříve musí nabídnout svoji půdu místním zemědělcům, v případě jejich nezájmu pak zemědělcům ze sousední obce, dále zemědělcům bez ohledu na místo podnikání a nakonec i nezemědělcům. Kupující však musí vždy splňovat podmínku nejméně deseti let trvalého pobytu na Slovensku.

„Zákon stanovuje složitý a časově náročný proces pro převod zemědělské půdy v případě, že nejsou splněny podmínky pro aplikaci některé z výjimek a neuplatní se zjednodušený postup. Povinné osvědčení okresního úřadu tvořící obligatorní přílohu převodní smlouvy představuje další komplikaci. Zpřísnění představuje i generální požadavek pobytu/sídla v délce trvání alespoň 10 let a případně též speciální podmínka podnikání v zemědělské výrobě po dobu alespoň tří let. Zůstane na posouzení Ústavního soudu SR, zda uvedená zákonná úprava nenarušuje základní práva,“ říká advokát Radim Ranič.

Zde je ovšem potřeba říci, že podobně jako Slovensko reguluje trh se zemědělskou půdou i řada jiných států Evropské unie. Například ve Francii jej rozhodujícím způsobem ovlivňuje organizace SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural), která je složena ze zástupců zemědělců, obcí a regionů a její činnost je kontrolována státem. Každý prodej půdy je nutné řešit přes notáře, který sepíše návrh kupní smlouvy, jenž postoupí SAFERu. Ta ve lhůtě dvou měsíců rozhodne, zda návrh smlouvy akceptuje či zamítne. Pokud dojde SAFER k názoru, že se jedná o spekulativní nákup půdy, dojde k zamítnutí smlouvy.

Dobrá, říkáte, Francouzi jsou pověstní svým etatismem, něco takového se dá čekat. Co ale třeba tolik vzývané Německo? V SRN právní vztahy k půdě upravuje, vedle Občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch), zákon o zemědělství (Landwirtschaftgesetz), zákon o prodeji zemědělské půdy (Grundstückverkehrgesetz) a sídelní zákon (Reichssiedlungsgesetz). Prodej německé zemědělské i lesní půdy je podle sídelního zákona možné omezit či zamítnout zájemcům, kteří nesplňují základní předpoklady, jakými jsou například trvalý pobyt v obci, a nedávají záruku řádného obhospodařování půdy.

Ve Slovinsku zase existuje předkupní právo, které je možné uplatnit při prodeji zemědělské i lesní půdy. Předkupní právo má nejen spoluvlastník a manžel prodávajícího, ale například také zemědělec obhospodařující sousední pozemek, zemědělská organizace či Národní zemědělský a lesnický fond. Dodejme, že celoevropsky je předkupní právo konstruováno tak, že případnou přemrštěnou nabídkovou cenu lze napadnout soudně a přimět tak vlastníka k prodeji za cenu obvyklou.

Tyto všechny věci nemají na investora, který má v úmyslu nakoupit českou zemědělskou půdu, zatím žádný vliv, ale asi již chápete, kam mířím. Co když něco takového bude schváleno i u nás?  

A opravdu, někteří čeští politici i odborníci zvažují navržení podobného zákona, jaký letos schválili naši východní sousedé. A je pravděpodobné, že jeho návrh se dříve či později objeví i v parlamentu. Možná se jen čeká na výrok slovenského ústavního soudu.

Jaký vliv na cenu půdy či její očekávaný růst by schválení zákona mělo? Myslím, že neblahý.

Účelem tohoto článku není odradit případné zájemce od investic do zemědělské půdy. Každý investor by však měl dopředu znát co nejvíce relevantních informací, aby mohl kvalifikovaně zvážit veškerá rizika a vyhnout se případným ztrátám či nulovému zhodnocení investice.

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang