Dotace na bydlení, novostavbu, tepelné čerpadlo – jak fungují, zkušenosti

Dotace na bydlení, novostavby a tepelná čerpadla jsou v České republice dostupné prostřednictvím programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu energetické účinnosti. Program je určen na podporu zavádění energeticky úsporných řešení ve stávajících i nových budovách.

Energetické programy jsou zaměřeny na zvyšování energetické účinnosti bydlení a budov a na snižování spotřeby energie v domácnostech a podnicích.

Poskytují dotace na instalaci tepelných čerpadel, energeticky účinných oken a dveří, zateplení střech, stěn a podlah a také energeticky účinných spotřebičů. Kromě toho program nabízejí půjčky na energeticky účinné renovace jakožto investice do bydlení a novou výstavbu.

Dotace jsou k dispozici pro soukromé i veřejné projekty a výše finančních prostředků je určována na základě energetické účinnosti projektu, celkových nákladů na projekt a finanční situace žadatele. Cílem programu je podpora energetické účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů.

Program ENERG pro podnikatele

Bezúročný úvěr na energeticky úsporné projekty v Praze Zvýhodněné úvěry programu ENERG napomáhají malým, středním i velkým podnikatelům financovat projekty zaměřené na úsporu energie. Produkt je doplňkem k programu Úspory energie a je zaměřen pouze na projekty realizované na území hlavního města Prahy.

Jaký úvěr je nabízen?

 • bez úroku a bez poplatků
 • až do výše 70 % způsobilých výdajů projektu (1 – 20 miliony korun)
 • doba splatnosti až 10 let
 • odklad splátek až 2 roky
 • finanční příspěvek na pořízení energetického posudku až 100 tisíc korun
 • finanční příspěvek ve výši 7 % vyčerpané částky úvěru při dosažení plánované energetické úspory

Na co jej lze využít?

 • zateplení budov určených k podnikání a výměně oken
 • rekonstrukci rozvodů elektřiny a plynu
 • výměnu klimatizace za energeticky účinnější
 • osvětlení budov a průmyslových areálů
 • modernizaci zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
 • instalaci výrobny energie z obnovitelných zdrojů a tepelných čerpadel

Úvěr je určen pro podnikatele, kteří působí v oblastech, jako je například zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování a další služby.

Nízkoenergetické domy

Nízkoenergetické domy, známé také jako pasivní domy nebo energeticky úsporné domy, jsou navrženy tak, aby snižovaly spotřebu energie a podporovaly udržitelnost. Cílem těchto domů je minimalizovat potřebu vytápění, chlazení a elektrických systémů, což vede k výrazným úsporám energie a menší uhlíkové stopě.

Zde jsou některé klíčové vlastnosti a charakteristiky nízkoenergetických domů:

 1. Izolace: Tyto domy mají vynikající tepelnou izolaci a používají vysoce účinné materiály, jako jsou tuhé pěnové desky nebo celulózová izolace. Izolace pomáhá udržovat stabilní vnitřní teplotu a snižuje přenos tepla, čímž snižuje potřebu systémů vytápění nebo chlazení.
 2. Vzduchotěsnost: Nízkoenergetické domy jsou postaveny tak, aby byly vzduchotěsné, což zabraňuje nežádoucímu průvanu a úniku vzduchu. Toho se dosahuje správnou izolací, utěsněním oken a dveří a použitím vzduchotěsné obálky budovy. Vzduchotěsnost zajišťuje lepší kontrolu vnitřních teplot a snižuje tepelné ztráty.
 3. Větrání: Nízkoenergetické domy se zaměřují na vzduchotěsnost, ale jejich součástí jsou také systémy řízeného větrání, které udržují vynikající kvalitu vzduchu v interiéru. Tyto větrací systémy získávají zpět tepelnou energii z odcházejícího vydýchaného vzduchu a předávají ji přiváděnému čerstvému vzduchu, čímž dále minimalizují energetické ztráty.
 4. Energeticky účinná okna: Tyto domy mají obvykle vysoce účinná okna s více skly, nízkoemisivními nátěry a izolovanými rámy.

Program EFEKT

Program EFEKT podporuje dosahování energetických úspor a snižování energetické náročnosti napříč soukromým a veřejným sektorem, stejně tak jako v domácnostech. Konkrétně cílí na podporu předprojektové přípravy, poradenské činnosti v podobě energetických konzultačních a informačních středisek, vzdělávání a energetického managementu a energetických koncepcí. 

Státní program na podporu úspor energie, „program EFEKT“, vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na naplňování Státní energetické koncepce. Jeho realizace a financování je zabezpečováno v souladu se schválenou dokumentací a v návaznosti na ustanovení § 13 odst. (2) písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Je jedním z nástrojů Ministerstva průmyslu a obchodu k dosažení aktuálního cíle stanoveného evropskou směrnicí č. 2012/27/EU o energetické účinnosti. Program EFEKT je doplňkovým programem k operačním a národním energetickým programům s cílem zvýšit úspory energie.

Program EFEKT III

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Státní program na podporu úspor energie EFEKT III pro období let 2022–2027. Program je zaměřen na podporu energetických úspor a snižování energetické náročnosti.

 • Kdo může žádat o dotaci
  Dotace jsou otevřeny širokému spektru žadatelů. Své neinvestiční projekty mohou přihlásit zástupci veřejného i soukromého sektoru.
 • Kolik prostředků je k dispozici
  Objem prostředků Program EFEKT III má schválenou alokaci až 160 mil. Kč ročně.

Oproti svému předchůdci nabízí program EFEKT III širší a atraktivnější nabídku.

Žádost o dotace

Podávání žádostí do Státního programu na podporu úspor energie EFEKT III je možné pouze prostřednictvím Agendového informačního portálu AIS MPO. Za tímto účelem je zapotřebí založení a aktivace identity na portálu IDENTITA OBČANA.

4 kroky pro úspěšné podání žádosti o dotaci:

1. KROK – ZALOŽENÍ A  AKTIVACE IDENTITY NA PORTÁLU IDENTITA OBČANA

2. KROK – REGISTRACE ŽADATELE DO AIS MPO, PŘIHLÁŠENÍ

3. KROK – ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI  

4. KROK – ZALOŽENÍ NOVÉHO UŽIVATELE K ÚČTU ŽADATELE

Návody k vyplnění žádosti jsou univerzální, liší se pouze v části parametrů akce a dalších konkrétních údajů.

Přehled dotačních programů pro domácnosti

Mezi dotovaná energeticky úsporná opatření pro domácnosti patří zejména zateplení obálky budovy, výměna oken, instalace fotovoltaických a fototermických systémů a dalších moderních zdrojů vytápění, tedy například tepelných čerpadel.

 • Program Nová zelená úsporám je zaměřen na podporu snižování energetické náročnosti rodinných a bytových domů. Podporovány jsou dílčí i komplexní renovace rezidenčních budov. Dotaci lze konkrétně čerpat na komplexní či dílčí zateplení, výstavbu či nákup domu s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu kotlů a kamen, environmentálně šetrné způsoby vytápění, přípravu teplé vody, zpětné získávání tepla z odpadní vody a instalaci obnovitelných zdrojů energie a systémů řízeného větrání. Čerpat příspěvek je ale také možné na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, výstavbu zelených střech a spolu se zateplením také na instalaci stínicí techniky. Nově program podporuje dobíjecí stanice pro elektromobily a u bytových domů i výsadbu komunitní zeleně.
 • Program PANEL poskytuje formou zvýhodněných úvěrů vlastníkům bytových domů podporu snižování energetické náročnosti těchto budov, opravy jejich poruch, opravy a modernizaci společných prostor a bytových jader. Konkrétně lze úvěr čerpat například na provedení dodatečné tepelné izolace obvodového pláště, zateplení střechy či vybraných vnitřních konstrukcí. Podporována je i instalace termosolárních panelů sloužících k přípravě tepla nebo teplé vody nebo kupříkladu na opravu či výměnu vstupních dveří.

Nízkopříjmové domácnosti

Program Nová zelená úsporám Light poskytuje dotaci nízkopříjmovým domácnostem (senioři a lidé pobírající dávky na bydlení) jakožto nejvíce ohrožené skupině energetickou chudobou. Oproti „tradiční“ Nové zelené úsporám může být žadatelům podpora vyplacena předem, a příjemci podpory tak nemusí vynakládat žádné vstupní investice. Výše dotace může přitom dosáhnout až 100 % přímých realizačních výdajů. Konkrétní podporovaná opatření představují zateplení fasády, stropu, střechy a podlahy a výměna oken a vchodových dveří.

Operační program Životní prostředí (2021-2027) OPŽP nabízí nízkopříjmovým domácnostem dotaci na tepelné čerpadlo a výměnu nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva, tedy kotlů. Podporuje přechod na tepelná čerpadla a kotle na biomasu a pořizování domovních předávacích stanic.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang