Smlouva o půjčce peněz – vzor 2024

Pokud jde o půjčování peněz, je pochopitelné, že mezi oběma stranami musí být stanoveny právní parametry, aby byly chráněny zájmy věřitele. A to i pro případ, že jde o smlouvu o půjčce mezi kamarády. Pro řádné zdokumentování každé smlouvy o půjčce peněz by měla být sepsána smlouva o půjčce peněz, nejde o nic složitého, stačí jednoduchá smlouva o půjčce. Tento dokument zaručí, že v případě nesplacení půjčky bude možnost obrátit se na příslušné orgány a půjčku vymáhat. V článku je k dispozici vzor smlouvy o půjčce v PDF a Wordu.

Pokud se člověk potýká s finančními problémy a potřebuje půjčit peníze, může se uchýlit k různým dobrým i špatným rozhodnutím. Často využívané jsou například ty půjčky, které člověk potřebuje rychle. O některé lze zažádat online a kdykoliv a ani půjčka v noci ihned na účet není problém.

Některé není vůbec složité získat. Často člověk získá půjčku i bez výpisu z účtu a je dostupná mimo jiné i půjčka pro cizince bez trvalého pobytu. Zkrátka v dnešní online době není půjčování peněz žádný problém, nicméně o to dražší a nevýhodnější tyto půjčky pro dlužníka jsou.

Pokud je v blízkosti někdo, kdo má peněz dostatek a může si dovolit je na nějaký čas postrádat, pro dlužníka se tím nabízí lepší řešení. Nicméně i pokud jde o známého či rodinu, doporučuje se sepsat alespoň jednoduchou smlouvu o půjčce. Určitě je třeba i mezi kamarády smlouvu o půjčce zvážit.

Proč je potřeba smlouva o půjčce?

Půjčování peněz je běžnou součástí každodenního života mezi přáteli a rodinou a mezi podniky a spotřebiteli. Smlouva o půjčce peněz je právní dokument, který stanoví podrobnosti ujednání o půjčce a zavazuje věřitele a dlužníka k plnění určitých podmínek. Smlouvu podepisují obě strany a musí být uložena na bezpečném místě pro případné budoucí použití.

Smlouvu o půjčce peněz je důležité mít uzavřenou pro každou půjčku mezi fyzickými osobami, a to bez ohledu na to, zda jde o osobu cizí, nebo o někoho blízkého. I mezi kamarády smlouvu o půjčce není radno podceňovat. Dokument může pomoci v mnoha ohledech, například stanovit podmínky smlouvy, zabránit nedorozuměním nebo sporům, vyjasnit očekávání a povinnosti obou stran a také poskytnout právní zálohu pro případ nesplacení splátek.

Formální dohoda by měla obsahovat všechny specifické podmínky a předpisy stanovené zákony. Smlouva o půjčce se řídí pravidly občanského zákoníku. To zahrnuje pravidla týkající se úrokových sazeb, případná omezení týkající se zajištění úvěru, minimální a maximální dobu splatnosti úvěru a postupy pro podání žaloby v případě nesplácení nebo prodlení.

Poskytovatelé půjček z České republiky si navíc musí být vědomi možných důsledků toho, že smlouvu nemají. Bez písemné smlouvy o půjčce peněz mohou mít věřitel a dlužník potíže s vymáháním dohodnutých podmínek v případě, že mezi nimi vznikne spor. Proto je důležité sepsat účinnou smlouvu o půjčce peněz, která může později sloužit jako důkaz dohody.

Co musí obsahovat smlouva o půjčce?

Pokud jde o vypracování smlouvy o půjčce peněz, obě strany by měly zvážit hlavní součásti, které musí být obsaženy, aby byly dodrženy zákony občanského zákoníku České republiky, který stanovuje podmínky o této půjčce.

Tento článek se zaměří na šest hlavních součástí: jméno a kontaktní údaje stran, datum podpisu smlouvy, půjčovanou částku, dobu splatnosti, úrokovou sazbu – pokud nějaká je, a nejde tedy o smlouvu o bezúročné půjčce (vzor) – a zajištění.

  1. Jméno a kontaktní údaje stran: Ve smlouvě by měla být uvedena jména a kontaktní údaje věřitele i dlužníka. To lze provést dvěma způsoby. Věřitel může poskytnout „notářsky ověřený podpis“, což je podpis ověřený a potvrzený třetí stranou, nebo může poskytnout „svědecký podpis“, což je prostě podpis druhé strany přítomné při sepisování smlouvy.
  2. Datum podpisu smlouvy: Smlouva o půjčce peněz by měla obsahovat také datum podpisu smlouvy. Obě strany tak budou mít k dispozici smlouvu, na kterou se mohou odvolat v případě jakéhokoli sporu.
  3. Výše půjčované částky: V případě, že se jedná o půjčku, je třeba uvést: Tato informace je zásadní, protože určuje částku, kterou je dlužník povinen vrátit věřiteli na konci doby půjčky.
  4. Doba splácení: To je pravděpodobně nejdůležitější složka, protože určuje délku období půjčky a dobu splatnosti splátek. Doba splácení se může lišit v závislosti na půjčované částce, úrokové sazbě a dohodě mezi oběma stranami.
  5. Úroková sazba: Úroková sazba: i ta by měla být zahrnuta do smlouvy, protože ovlivňuje celkové náklady na půjčku. Je důležité si uvědomit, že zákony v České republice neumožňují vysoké úrokové sazby a jakákoli smlouva, kde úroková sazba přesahuje zákonné maximum, je považována za neplatnou.
  6. Zajištění: V neposlední řadě je důležité, aby smlouva o půjčce peněz obsahovala zajištění. V některých případech, kdy dlužník a věřitel nemají žádný vztah nebo je výše půjčky vysoká, může věřitel požadovat od dlužníka zajištění. To může sloužit k zajištění půjčky, protože umožní věřiteli získat zpět půjčené peníze v případě nesplacení. Zajištění může mít mnoho podob, například nemovitost, auto, šperky nebo obchodní majetek. Zajištění je obecně cokoli hodnotného, co může dlužník poskytnout jako záruku splacení půjčky.

Pokud je výše půjčky nízká nebo pokud mají strany existující právní vztah, například blízký přítel nebo rodinný příslušník, může věřitel od požadavku na zajištění upustit. V takovém případě může dlužník přijmout odpovědnost za úplné splacení půjčky ke stanovenému datu splatnosti.

Smlouva o půjčce – vzor 2024 (PDF, Word)

Níže si lze stáhnout vzor smlouvy o půjčce 2024 v PDF. Vzor stačí vytisknout a vyplnit, popřípadě ho s pomocí programu typu Adobe Acrobat Reader vyplnit rovnou v počítači.

Případně lze využít vzor smlouvy o půjčce 2024 ve Wordu, který je ke stažení níže. Do dokumentu stačí vepsat požadované údaje.

Jak již bylo řečeno, smlouvu o půjčce je vhodné uzavřít mimo jiné i v případě, že se jedná o půjčení peněz mezi kamarády. Vzor smlouvy o půjčce 2024 sepsání tohoto dokumentu značně usnadní.

Správně sepsaná, byť jednoduchá smlouva o půjčce mezi kamarády dle vzoru uvedeného výše může pomoci předejít potenciálním sporům v budoucnu.

Jak sjednat smlouvu o půjčce

Při sjednávání smlouvy o půjčce peněz je důležité, aby obě strany zvážily všechny výše uvedené součásti. Věřitel by měl určit vhodnou úrokovou sazbu, která je v souladu se zákonem a je přijatelná pro obě strany. Dlužník by měl rovněž určit vhodnou dobu splatnosti půjčky, která je pro něj proveditelná a přijatelná. Pokud půjčujete peníze svému příteli, je také důležité stanovit jasná očekávání ohledně půjčky.

To zahrnuje vymezení splátkového plánu a případných dalších nákladů, jako jsou poplatky za pozdní splacení nebo penále, které by mohly vzniknout, pokud by půjčka nebyla splacena podle dohody.

V neposlední řadě je doporučeno nechat písemnou smlouvu přezkoumat právníkem. Ten pomůže zajistit, aby byly dodrženy všechny předpisy a aby písemný dokument splňoval kritéria stanovená v občanském zákoníku České republiky o takzvané zápůjčce.

Smlouvy o půjčce peněz jsou důležitými dokumenty, které je třeba mít k dispozici pro každou půjčku uzavřenou mezi fyzickými osobami. Cílem smlouvy o půjčce je, aby byly obě strany chráněny a aby byly stanoveny právně závazné povinnosti.

Co dělat, když nechce dlužník půjčku vrátit?

Pokud dlužník nedodrží podmínky smlouvy o půjčce, měl by ho věřitel písemně kontaktovat a připomenout mu jeho povinnost plnit podmínky. Pokud dlužník nadále neplní podmínky půjčky, má věřitel právo podniknout proti dlužníkovi právní kroky k vymožení dluhu.

Věřitel by se měl obrátit na místní úřady a informovat se o právním postupu při vymáhání dluhu v konkrétní zemi. Ve většině případů mohou potřebné informace poskytnout místní orgány činné v trestním řízení. Většinou se zapůjčitel obrátí na právníka.

Sepsání smlouvy o půjčce peněz je důležitým krokem v procesu půjčování. Investují-li věřitelé a dlužníci čas a úsilí potřebné k vytvoření účinné smlouvy, mohou minimalizovat riziko, že mezi nimi vznikne spor, a budou lépe chráněni v případě nesplácení. Smlouvou o půjčce mezi kamarády nebo někým cizím lze předejít mnoha problémům. K bezproblémovému procesu postačí i jednoduchá smlouva o půjčce.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang