Živnostenský rejstřík – co obsahuje, vyhledávání, výpis

Živnostenský rejstřík

Živnostenský rejstřík je nezbytným nástrojem pro všechny podnikatele v České republice. Tento veřejně dostupný registr slouží k evidenci a kontrole všech osob, které provozují živnostenskou činnost. Vznikl s cílem zajistit transparentnost a důvěryhodnost podnikatelského prostředí, což je klíčové pro zdravé fungování ekonomiky.

Rejstřík poskytuje komplexní informace o jednotlivých podnikatelích, včetně základních údajů o jejich živnostech, sídle a předmětu činnosti. K čemu je důležitý živnostenský rejstřík a jak získat výpis živnostenského listu?

Shrnutí článku

Živnostenský rejstřík eviduje všechny osoby a firmy, které v České republice provozují živnostenskou činnost.

Každý, kdo chce začít podnikat, musí svou činnost zaregistrovat v živnostenském rejstříku.

V registru živnostenského podnikání jsou uloženy různé druhy informací o osobách a firmách, které provozují živnostenskou činnost.

Výpis z živnostenského rejstříku může získat veřejnost, podnikatelé a firmy a další organizace a instituce.

Informace živnostenského rejstříku jsou přístupné na webovém adrese rzp.cz.

Získání výpisu z živnostenského rejstříku je možné osobně i elektronicky podle preferencích žadatele.

Obchodní rejstřík a živnostenský rejstřík jsou dva veřejné registry, které evidují různé informace a mají jiné funkce.

Co je to živnostenský rejstřík?

Živnostenský rejstřík je veřejně přístupný elektronický registr, který eviduje všechny osoby a firmy, které v České republice provozují živnostenskou činnost. Tento rejstřík spravují živnostenské úřady a obsahuje podrobné informace o živnostnících, jako jsou jejich základní údaje, sídla, předměty činnosti a dalších relevantních informace.

Mezi hlavní funkce živnostenského rejstříku patří:

 1. Evidence a kontrola: Živnostenský rejstřík zajišťuje evidenci všech živnostníků, což usnadňuje dohled nad dodržováním legislativy týkající se podnikání.
 2. Transparentnost: Díky veřejné dostupnosti rejstříku si mohou občané a firmy ověřit informace o svých obchodních partnerech, což přispívá k transparentnímu a důvěryhodnému podnikatelskému prostředí.
 3. Informace pro státní orgány: Rejstřík poskytuje důležité údaje pro různé státní instituce, které je využívají při výkonu svých kontrolních a regulačních funkcí.
 4. Podpora podnikání: Umožňuje snadný přístup k informacím o potenciálních obchodních partnerech, což podporuje obchodní vztahy a podnikání v rámci České republiky.

Do živnostenského rejstříku může nahlížet veřejnost, která má přístup k základním údajům, což zahrnuje informace o názvu živnosti, sídle a předmětu činnosti. Státní orgány a oprávněné instituce disponují přístupem k podrobnějším údajům, které jsou potřebné pro výkon jejich funkcí (např. půjčky pro OSVČ).

Kdo potřebuje živnostenský rejstřík?

Živnostenský rejstřík je nutný pro různé skupiny lidí, předně pro podnikatele. Každý, kdo chce začít podnikat, musí svou činnost zaregistrovat v živnostenském rejstříku, což je základní podmínkou pro legální provozování živnosti.

Existující firmy musí změny v podnikání, jako jsou rozšíření činnosti, změna sídla nebo ukončení podnikání, zaznamenat v rejstříku.

Co je v registru živnostenského podnikání?

V registru živnostenského podnikání neboli také v živnostenském rejstříku, jsou uloženy různé druhy informací o osobách a firmách, které provozují živnostenskou činnost. Konkrétně se v tomto registru nacházejí následující údaje:

Základní informace o podnikateli:

 • Jméno a příjmení (u fyzických osob)
 • Obchodní firma nebo název (u právnických osob)
 • Identifikační číslo (IČO)
 • Datum narození (u fyzických osob)
 • Adresa trvalého bydliště sídla

Informace o živnosti:

 • Druh a předmět živnosti
 • Datum zahájení, pozastavení, obnovení a ukončení živnostenské činnosti
 • Oprávnění k provozování živnosti (např. živnostenský list, koncese)

Provozovny:

 • Adresa provozovny
 • Datum zahájení a ukončení činnosti v provozovně
 • Odpovědný zástupce pro provozovnu, pokud je jmenován

Odpovědný zástupce:

 • Jméno a příjmení odpovědného zástupce
 • Datum narození odpovědného zástupce
 • Adresa trvalého bydliště odpovědného zástupce
 • Údaje o kvalifikaci odpovědného zástupce (pokud je vyžadována)

Historické údaje:

 • Změny ve výše uvedených údajích, včetně historie změn
 • Informace o předchozích živnostech, pokud byly nějaké zrušeny nebo pozastaveny

Výpis z živnostenského listu mohou získat veřejnost, podnikatelé a firmy, dále státní organizace a instituce nebo banky. Rozdíl je v tom, jaké informace jsou k dispozici.

Výše zmíněné položky jsou veřejně přístupné pro všechny. To znamená, že v registru živnostenského podnikaní každý občan nebo firma může ověřit důležité údaje o podnikatelích a jejich činnosti.

Podnikatelé mohou žádat o výpis živnostenského rejstříku týkající se jejich vlastní živnosti. Tento výpis obsahuje podrobné informace o jejich podnikatelské činnosti a je nezbytný například při komunikaci s úřady nebo obchodními partnery.

Registr živnostenského podnikání obsahuje i neveřejnou část, která obsahuje rodná čísla, adresy trvalého bydliště fyzických osob či přehled sankcí. K nim mají přístup státní orgány a bankovní instituce. Banky živnostníky prověřují třeba při udílení půjčky pro začínající podnikatele. Neveřejnými se stávají informace o podnikatelích, od jejichž ukončení živnosti uplynuly 4 roky.

Výpis živnostenského rejstříku je dostupný pro veřejnost, firmy i státní instituce.

Vyhledávání v rejstříku živnosti

Pokud někdo chce nahlédnout do živnostenského rejstříku, pak jsou všechny informace přístupné na webovém Portálu živnostenského podnikání s adresou rzp.cz. Vyhledávání v rejstříku živnosti umožňuje hledat podnikatele podle jména, trvalého bydliště, IČO nebo předmětu podnikání.

Podnikatelé mohou po přihlášení získat výpisy z živnostenského rejstříku, změnit nebo reklamovat osobní informace či elektronicky podávat žádosti.

Vyhledání podnikatelského subjektu na rzp.cz.

Jak získat výpis z živnostenského rejstříku?

Získání výpisu z živnostenského rejstříku je možné několika způsoby, a to jak osobně, tak elektronicky. Postup závisí pouze na preferencích žadatele.

1. Osobně na živnostenském úřadě: Podle místa bydliště (u fyzických osob) nebo sídla firmy (u právnických osob) je možné navštívit úřad. Vyplní se žádost o výpis z živnostenského rejstříku, přičemž formulář žádosti je dostupný přímo na úřadě nebo na jeho webových stránkách. Dále se musí uhradit správní poplatek za vydání výpisu, přičemž jeho cena se liší podle typu výpisu (běžný, rozšířený, elektronický).

2. Poštou: Nejprve je nutné sepsat žádost o výpis z živnostenského rejstříku, která musí obsahovat potřebné údaje, jako je vaše jméno, identifikační číslo (IČ) a další relevantní informace. Žádost se musí odeslat na adresu příslušného živnostenského úřadu, přiložit kopii dokladu o zaplacení správního poplatku, pokud je to požadováno.

3. Elektronicky: Pro získání elektronického výpisy z živnostenského rejstříku je možné zvolit jeden ze dvou způsobů:

 • Datová schránka: Podnikatelé využívají datovou schránku, přes níž mohou podat žádost. Stačí se přihlásit do svojí datové schránky, odeslat elektronickou žádost na datovou schránku příslušného živnostenského úřadu.
 • Online prostřednictvím portálu veřejné správy: Na portálu veřejné správy je nutné se přihlásit pomocí elektronického občanského průkazu, bankovní identity nebo jiného způsobu elektronické identifikace a vyplní se elektronický formulář žádosti.

4. Czech POINT: Na libovolném Czech POINT (pošty, úřady, některé banky) lze požádat o výpis z živnostenského rejstříku.

Při vyplňování každé žádosti je nutné znát potřebné údaje a přiložit důležité dokumenty, jako jsou:

 • Identifikační údaje: Jméno, příjmení, IČO, případně další relevantní informace
 • Doklad totožnosti: Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
 • Potvrzení o zaplacení poplatku: V případě elektronického nebo poštovního podání

Poplatek za výpis živnostenského listu je 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další. Je důležité počítat s tím, že výpis žadatel nedostane okamžitě, nýbrž po zkontrolování všech požadavků, avšak nejpozději do 30 dnů.

Jaký je rozdíl mezi obchodním rejstříkem a živnostenským rejstříkem?

Obchodní rejstřík a živnostenský rejstřík jsou dva různé veřejné registry, které evidují informace o podnikatelských subjektech, mají však odlišné funkce, účel a spravují různé typy informací.

Obchodní rejstřík pracuje jako jednotný centrální registr, který zahrnuje obchodní společnosti (např. s.r.o., a.s.), družstva, státní podniky, nadace a další. Zápis do obchodního rejstříku je povinný pro všechny obchodní společnosti a některé další právní subjekty. Fyzické osoby (podnikatelé) se do něj zapisují jen v určitých případech, např. pokud jejich roční obrat překročí zákonem stanovený limit.

Obchodní rejstřík obsahuje informace jako:

 • Základní identifikační údaje o firmě (název, sídlo, IČ)
 • Údaje o zakladatelích, společnících a členech statutárních orgánů
 • Informace o základním kapitálu, předmětu podnikání, účetní závěrky a dalších právně významných skutečnostech

Hlavním účelem obchodního rejstříku je evidence právnických osob, zajištění právní jistoty v obchodních vztazích a umožňuje veřejnou kontrolu obchodních společností.

Živnostenský rejstřík zahrnuje fyzické a právnické osoby, které provozují živnost podle živnostenského zákona. Zápis do živnostenského rejstříku je povinný pro všechny osoby, které chtějí provozovat živnost (řemeslnou, volnou, vázanou nebo koncesovanou).

Rejstřík živnosti obsahuje informace:

 • Identifikační údaje o podnikateli (jméno, sídlo, IČ)
 • Druh a předmět živnosti
 • Datum zahájení, pozastavení, obnovení a ukončení živnostenské činnosti
 • Údaje o provozovnách a odpovědných zástupcích

Účelem rejstříku živnosti je evidence a kontrola živnostenských podnikatelů. Oba rejstříky jsou důležité pro fungování podnikatelského prostředí, avšak slouží k různým účelům a spravují různé typy informací.

živnost

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang