Advokátní úschova peněz – cena, smlouva

Pokud převádíte nemovitost, narazíte na problém, jak zabránit situaci, kdy zůstanete bez peněz i bez nemovitosti. K ochraně převodních stran slouží tzv. úschova kupní ceny. Hodí se také, aby schovatel zadržel částku odpovídající předpokládané dani z nabytí nemovitých věcí. Zdarma vám úschovu nabídne realitní kancelář. To je ale pochopitelně rizikové.

Realitní činnost je stále volnou živností ohlašovací a po podání žádosti a uhrazení příslušného poplatku ji může provozovat každý občan ČR, který dosáhl 18 let, je svéprávný a má čistý trestní rejstřík.

Že byste jen tak nějakému joudovi peníze nesvěřili a věříte jen renomovaným realitkám? Tak pozor na to, abyste ve skutečnosti namísto realitky nejednali s panem Joudou jako jejím frančízantem. Za frančízanta pana Joudu velká realitka ručí maximálně z morálního, nikoli právního hlediska. A samozřejmě, zmizet s penězi může i jednatel či zaměstnanec velké, střední i malé realitky.

Z méně riskantních variant nám zůstává triáda úschovy advokátní, notářské a bankovní.

Jak funguje advokátní úschova

Mnoho lidí pojem advokátní úschovy nezná, ale jedná se o důležitý nástroj v právním odvětví. Advokátní úschova je svěřenecký účet vedený advokátem pro klienta. Slouží k bezpečnému uložení peněz nebo majetku, dokud není splněna určitá podmínka nebo nenastane určitá událost.

Advokátní úschova se obvykle zřizuje, pokud se klient účastní transakce, která vyžaduje platbu nebo převod majetku. Patří sem transakce s nemovitostmi, nákupy a fúze podniků, soudní vyrovnání, rozvodové řízení a smlouvy o ručení za úvěr. Advokátní úschova se zřizuje proto, aby bylo zajištěno bezpečné uložení peněz až do dokončení transakce.

Advokátní úschovu zřizuje advokát jménem klienta. Advokát bude spravovat účet úschovy, což zahrnuje shromažďování finančních prostředků, provádění plateb a převod majetku. Advokát bude rovněž klientovi pravidelně poskytovat aktuální informace o stavu účtu advokátní úschovy.

Advokátní úschova je užitečný nástroj, protože pomáhá chránit obě strany transakce. Advokátní úschova zajišťuje, že finanční prostředky a/nebo majetek jsou bezpečně drženy až do dokončení transakce. To pomáhá předcházet případným sporům, které by mohly vzniknout v důsledku nezaplacení nebo nepřevedení majetku.

Kromě toho advokátní úschova také poskytuje klientovi určitou míru jistoty. Klient může věřit, že advokát spravuje finanční prostředky a/nebo majetek bezpečným a odpovědným způsobem. Finanční prostředky a/nebo majetek budou uvolněny až po dokončení transakce, čímž je zajištěno, že klient obdrží to, co mu náleží.

Celkově je advokátní úschova důležitým nástrojem v právním odvětví. Poskytuje bezpečnost a jistotu oběma stranám zúčastněným na transakci a pomáhá zajistit, aby transakce proběhla bezpečným a odpovědným způsobem.

Advokátní úschova – cena

Advokátní úschova patří k levnějším variantám. Podle Lidových novin se cena za úschovu při investici do nemovitosti ve výši 1 až 5 milionů Kč pohybuje kolem 5 až 6 tisíci Kč.

S advokáty lze ovšem smlouvat, jelikož nemají, na rozdíl od notářů, ze zákona nakázáno, kolik který úkon musí stát. Odměna advokáta se totiž stanovuje buď na základě advokátního tarifu nebo smluvně. Někdy je dokonce advokátní úschova zdarma v rámci odměny realitní kanceláře.

Advokátní úschova – rizika

Občas se lidé domnívají, že všichni advokáti jsou bohatí a takoví lidé krást nepotřebují. Tato úvaha je však mylná v obou bodech. Mnozí advokáti vysokými příjmy nevynikají. Konec konců jsou to živnostníci v oboru právního poradenství, a jsou mezi nimi ti, kteří mají lukrativní a stálou klientelu, i ti, kteří paběrkují při jednorázových „kšeftech“.

A navíc, mezi advokáty tolik oblíbený zákazník – státní správa – se v současné době stále častěji přiklání k tzv. insourcingu právních služeb (zaměstnávání vlastních právníků) a díky transparentnějším tendrům také dochází k významnému poklesu hodinových sazeb.

K druhému bodu snad postačí ocitovat bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, který, patrně na základě vlastní zkušenosti, svého času prohlásil, že „i bohatí rádi berou“.

A tak není divu, že se čas od času stane, že nějaký ten advokát s penězi klientů realitních kanceláří uteče. K výše uvedenému případu řekl Lidovým novinám mediální zástupce známé realitní sítě Century 21, Jan Raška: „Podle posledních údajů je poškozených klientů 54.

Stále se neví, co s penězi skutečně je, kde je advokát, zda peníze z úschovy někam investoval nebo prohýřil, zda je vrátí, nevrátí… Miloš Vlasák je samostatným nezávislým advokátem. Realitní kanceláře neručí za jednání nezávislých advokátů.

Ti podléhají pouze kontrole České advokátní komory,“ dodal Raška. Klientům pak nezbývá než peníze vymáhat po dotyčném advokátovi. Reality 21 přitom s Vlasákem spolupracovala a svým klientům ho doporučovala.

Případ není ojedinělý. Rok předtím policisté obvinili zlínského advokáta Milana Holomka ze zpronevěry 420 milionů korun svých klientů. Už asi chápete, o co zde jde. Realitka doporučuje klientům jednoho advokáta a tomu se pak může na účtu shromáždil částka, kterou by si nevydělal ani do konce života. Jak již výše uvedeno, na zpronevěru peněz se bohužel nevztahuje žádné pojištění.

Tedy ani to, které musí mít ze zákona každý advokát. Pojištění se týká pouze nedbalostního jednání a zpronevěra je úmyslný trestný čin. Trestní soud většinou poškozené odkáže na občanskoprávním řízení, a ti pak musí své peníze vymáhat sami.

Smlouva o úschově – jak funguje a na co si dát pozor

Advokátní úschova je smlouva mezi advokátem a klientem, v níž advokát drží peníze nebo majetek jménem klienta. Jedná se o způsob, jakým advokát zajišťuje, že finanční prostředky nebo majetek klienta jsou řádně spravovány a chráněny do doby, než je bude potřebovat.

Advokátní úschova může advokátům i klientům přinést mnoho výhod. Zde jsou uvedeny některé z hlavních výhod této smlouvy:

  • Bezpečnost: Smlouvy o advokátní úschově představují bezpečný způsob držení a správy finančních prostředků nebo majetku. To je výhodné jak pro advokáta, tak pro klienta, protože si mohou být jisti, že jejich finanční prostředky jsou v bezpečí, dokud je nebudou potřebovat.
  • Profesionalita: Když advokát drží peníze nebo majetek jménem klienta, dodává to vztahu mezi advokátem a jeho klientem na profesionalitě.
  • Klid v duši: Smlouva o advokátní úschově může zajistit klid jak pro advokáta, tak pro klienta. Klient ví, že jeho finanční prostředky jsou v bezpečí, a advokát ví, že plní své povinnosti vůči klientovi.
  • Dodržování předpisů: Smlouva o advokátní úschově může pomoci zajistit, aby advokát i klient dodržovali všechny platné zákony a předpisy.

Pojem advokátní úschovy je pro právníky důležitý. Je to forma zajištění, která pomáhá zajistit, aby obě strany zúčastněné na právní transakci dodržovaly podmínky příslušné smlouvy. V podstatě se jedná o účet třetí strany, který uchovává finanční prostředky, dokumenty nebo majetek, dokud nejsou splněny určité podmínky nebo dokud není smlouva dokončena.

Advokáti používají advokátní úschovy k ochraně svých klientů. Je chápána jako forma ujištění klienta, že advokát splní své závazky tak, jak bylo dohodnuto ve smlouvě. Jsou-li finanční prostředky uloženy na účet advokátní úschovy, jsou na něm obvykle drženy do doby, než jsou splněny všechny podmínky smlouvy.

Například pokud byl advokát najat, aby zastupoval klienta v soudním sporu, může uložit finanční prostředky na vázaný účet, aby zajistil, že bude moci uhradit soudní náklady nebo jiné výdaje spojené se soudním sporem, pokud by vznikly.

V některých případech může advokát využít advokátní úschovu také k úschově dokumentů. To může být užitečné, pokud advokát řeší obtížnou nebo složitou transakci, například koupi nemovitosti. Uložením dokumentů na účet advokátní úschovy může advokát zajistit, že všechny dokumenty jsou v pořádku a že všechny strany zúčastněné na transakci souhlasí.

Výhodou využití advokátní úschovy je, že pomáhá zajistit, aby obě strany zúčastněné na právní transakci obdržely to, co jim náleží. Tím, že advokát drží finanční prostředky nebo dokumenty na tomto typu účtu, může zajistit, aby byly splněny všechny podmínky smlouvy a aby byly všechny strany spokojeny.

Ačkoli je advokátní úschova užitečným nástrojem, je důležité mít na paměti, že nenahrazuje odborný úsudek advokáta. I v případě použití advokátní úschovy musí advokát přezkoumat všechny dokumenty a poradit svému klientovi, jak nejlépe postupovat.

Smlouva o advokátní úschově – co by měla obsahovat

Advokátní úschova je důležitým nástrojem, který mohou advokáti využít k zajištění spokojenosti všech stran zúčastněných na právní transakci. Jedná se o formu zajištění, která pomáhá chránit klienta i advokáta a může být užitečným nástrojem v mnoha situacích.

Smlouva o advokátní úschově by měla obsahovat několik klíčových prvků, včetně:

  1. Totožnost zúčastněných stran
  2. Částku peněz nebo majetku, který je uschováván
  3. Účel úschovy
  4. Podmínky úschovy
  5. Doba trvání úschovy
  6. Veškeré příslušné poplatky nebo sankce

Advokátní úschova je smlouva mezi advokátem a klientem, v níž advokát drží peníze nebo majetek jménem klienta. Tato smlouva může advokátovi i klientovi přinést řadu výhod, jako je bezpečnost, profesionalita, klid a dodržování předpisů. Je důležité, aby smlouva o advokátní úschově obsahovala všechny výše uvedené klíčové prvky.

Bankovní úschova – podmínky a cena

Bankovní úschova je druh finančního ujednání, kdy banka drží finanční prostředky nebo aktiva ve svěřenecké správě pro třetí stranu za určitým účelem nebo po předem stanovenou dobu. Banka vystupuje v transakci jako neutrální třetí strana a je odpovědná za ochranu finančních prostředků nebo aktiv a jejich uvolnění až po splnění podmínek smlouvy.

Bankovní úschova se často používá při transakcích s nemovitostmi, kdy banka drží finanční prostředky pro kupujícího, dokud prodávající nesplní své smluvní závazky, například neposkytne vlastnické právo k nemovitosti.

Výhody bankovní úschovy

Bankovní úschova je výhodná pro obě strany zapojené do finanční transakce. Zajišťuje, že kupující obdrží zboží nebo služby, za které zaplatil, zatímco prodávající ví, že po splnění svých závazků dostane zaplaceno v plné výši. Eliminuje také nutnost provádět transakce v hotovosti a snižuje riziko podvodu nebo krádeže.

Využití bankovní úschovy

Bankovní úschova se nejčastěji používá při transakcích s nemovitostmi, kdy banka drží finanční prostředky pro kupujícího, dokud prodávající neposkytne vlastnické právo k nemovitosti a dokud nejsou splněny všechny ostatní smluvní závazky.

Bankovní úschova se běžně používá i u jiných typů transakcí, například u stavebních smluv, pojistných smluv a nákupů přes internet. Escrow se také používá k zajištění úhrady daní a dalších závazků při převodu nemovitosti.

Jak funguje bankovní úschova

Při transakci s využitím bankovní úschovy složí kupující finanční prostředky u banky a banka je drží, dokud prodávající nesplní své závazky. Poté banka uvolní prostředky prodávajícímu a transakce je dokončena. Banka si za své služby obvykle účtuje poplatek, který platí kupující nebo prodávající v závislosti na podmínkách smlouvy.

Bankovní úschova je užitečným nástrojem ochrany zájmů obou stran finanční transakce. Zajišťuje, že kupující obdrží zboží nebo služby, za které zaplatil, zatímco prodávající ví, že po splnění svých závazků dostane zaplaceno v plné výši. Rovněž eliminuje nutnost provádět transakce v hotovosti a snižuje riziko podvodu nebo krádeže.

K dispozici jsou ještě dva díly z této série, konkrétní díl o bankovní úschově a také díl o notářské úschově.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang