Pozastavení živnosti – přerušení, ohlášení

Stát se to může každému. Člověk se může rozhodnout, že přeruší svou živnost z mnoha důvodů. Každý člověk, bez ohledu na svou ekonomickou činnost, se může dostat do situace, kdy je nutné své podnikání na určitou dobu pozastavit nebo zcela ukončit.

Co by měl člověk udělat, pokud by musí z nějakého důvodu být jeho podnikatelská činnost na určitou dobu zastavena, dokud nebudou vyhodnocena možná podnikatelská řešení a rozhodnuto o budoucnosti společnosti?

Pozastavení živnosti – důvody

Důvodů, proč se někdo rozhodne pro pozastavení živnosti, nebo dokonce ukončení živnosti, může být mnoho. Mezi ty nejčastější patří tyto:

 • zdravotní důvody – Jedním z častých důvodů pozastavení živnosti, nebo přerušení živnosti, může být špatný zdravotní stav podnikatele. Živnost může být tak přerušení například na dobu rekonvalescence po operaci.
 • finanční důvody – Může se stát, že se člověk provozující živnost dostane do finančních potíží. I v takovou dobu se podnikatelé rozhodují pro pozastavení živnosti.
 • ukončení sezóny – Pro pozastavení živnosti z důvodu ukončení sezóny se rozhodují provozovatelé podnikání spojeného s nějakým ročním období. Patří sem provozovatelé vleků nebo půjčovny lodí.

O pozastavení činnosti žádají často lidé, kteří se plánují k podnikání po pauze vrátit. Těm se totiž v mnoha případech nevyplatí provozovat živnost nepřetržitě, protože musí platit například správní poplatek.

Pozastavení živnosti vs. zrušení živnosti – Jak zrušit živnost

Mezi pozastavením a zrušením živnosti je značný rozdíl. Co je lepší pro jakou situaci?

Přerušení živnosti

Pozastavení živnosti bývá většinou výhodnější než její zrušení. Pozastavení živnosti je zdarma, časově i administrativně jednoduché a lze vyřídit online. Až bude situace k podnikání příznivější, lze v něm opět pokračovat. V takovém případě se obnovení podnikání obejde bez poplatků.

V roce 2010 byla navíc zrušena povinnost pozastavení živnosti hlásit na živnostenském úřadě. Pozastavení nebo ukončení živnosti lze provést i online. Lze použít datovou schránkou, email s elektronickým podpisem anebo služeb pošty.

Pozastavení živnosti je pro podnikatele výhodné, protože ho osvobodí od odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Živnost ale musí být oficiálně pozastavena. Kvůli oficiálnímu pozastavení sice není nutné navštívit živnostenský úřad, je to však nejjednodušší řešení. 

Živnostenský úřad totiž v tomto případě funguje jako centrální registrační místo. Na živnostenském úřadu je také vhodné podat tzv. změnový list nebo zažádat o výpis živnostenského rejstříku.

Přerušení živnosti lze zařídit i online.

Díky němu jsou o přerušení živnosti, nebo o ukončení podnikání i zbylé instituce. Bez vyplnění toho listu by bylo nutné nahlásit těmto institucím informaci o přerušení zvlášť.

Dalším krokem je nahlášení o přerušení živnosti okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně podnikatele. Nahlášení musí proběhnout nejpozději do 8 dnů od přerušení živnosti. V případě že by to podnikatel nestihl, hrozí mu pokuta za porušení oznamovací povinnosti ve výši 10 000 Kč.

Informaci o pozastavení živnosti je třeba nahlásit i na finanční úřad. Tam je maximální lhůta 15 dnů.

Zrušení živnosti

V případě, že se člověk rozhodne dál v podnikání nepokračovat je nutné postupovat takto:

Bude potřeba opět využít změnového listu a uvést v něm datum ukončení živnosti. Úplné zrušení živnosti je ale dobré si předem dobře promyslet. Zrušení živnosti je totiž definitivní a nelze ho vzít zpět, ani živnost obnovit.

V případě, že by se živnostník v budoucnu rozhodl znovu podnikat ve stejném oboru, bude muset založit novou živnost. To obnáší také obdržení nového identifikačního čísla (IČO). 

Důvod zrušení živnosti není třeba uvádět. Stačí vyplnit kolonku číslo 7 na změnovém formuláři.

Živnostenský rejstřík zobrazuje údaje o podnikateli ještě 4 roky po zrušení živnosti. Po této lhůtě dochází k odstranění údajů. I potom však budou osobní informace dostupné, ovšem pouze na vyžádání a jen subjektům, které budou mít k nahlížení do rejstříku patřičné oprávnění.

Pozastavení živnosti – co s sebou

Přerušení OSVČ není tolik administrativně náročné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je pouze nutné dodržet správný postup a na živnostenský úřad s sebou mít potřebné dokumenty. A jaké to tedy jsou?

 • fyzická osoba: doklad totožnosti, oznámení – vyplněný formulář
 • právnická osobadoklad totožnosti jednatele, oznámení – vyplněný formulář
 • pověřená osoba: doklad totožnosti pověřené osoby, oznámení – vyplněný formulář, plná moc k zastupování

Přerušení OSVČ lze vyřídit na živnostenském úřadu, nebo na kterémkoli kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT).

Přerušení živnosti a daňové přiznání

Při ukončení podnikání je potřeba nezapomenout na daně a pohledávky. Veškeré pohledávky a mezery v účetnictví nebo daňové evidenci by měly být vyřízeny ještě před ukončením živnosti. Stejně tak by před zrušením mělo být vyřízeny zásoby, nebo dlouholetý majetek.

Zrušení živnosti je definitivní a nelze ji obnovit. Proto je nutné si ho dobře rozmyslet.

Dále je nutné v následujícím roce správně vyplnit a podat daňové přiznání a přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu. I kdyby se podnikatel po ukončení živnosti stal zaměstnancem, tato povinnost pro něj platí dál.

Zaměstnavatel totiž nepodává daňové přiznání za bývalého podnikatele. To platí rok po ukončení činnosti. Pro bývalého živnostníka tedy platí běžné lhůty pro daňové přiznání. Výhodou je používání paušálního daňového režimu. V takovém případě není nutné řešit přehledy, ani daňové přiznání.

Jak zrušit živnost – zaměstnanci

Při rušení živnosti se často vyskytuje další nepříjemná okolnost. V případě, že podnikatel ruší živnost a jeho firma má zaměstnance, vyplývá pro něj povinnost zaměstnancům poskytnout dvouměsíční výpovědní lhůtu a odstupné až ve výši trojnásobku průměrného platu.

Pokud zaměstnanci na podmínky přistoupí, lze s nimi uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru, kde se dají podmínky upravit tak, aby byly pro obě strany výhodnější.

Přerušení živnosti – zákon

Zrušením, nebo přerušením živnosti se zabývá živnostenský zákon odstavec 58. Ten se věnuje zrušení činnosti, které může udělat i sám živnostenský úřad v případě, že podnikatel neplní své povinnosti.

Odstavec 58 tohoto zákona říká:

Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, jestliže

a) podnikatel již nesplňuje podmínky podle § 6 odst. 1 písm. a) nebo b),

b) nastanou překážky podle § 8 nebo 8a, nejedná-li se o překážku podle § 8 odst. 5 u živnosti volné,

c) podnikatel o to požádá, nebo

d) podnikatel neprokáže právní důvod užívání prostor podle § 31 odst. 2.

Živnostenský úřad tedy může živnost zrušit i sám. A to v případě, že podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy.

Odstavec 58 dále uvádí: Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit nebo v odpovídajícím rozsahu provozování živnosti pozastavit, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy.

Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit též na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení, jestliže podnikatel neplní závazky vůči státu.

Zánik živnostenského oprávnění

Zániku živnostenského oprávnění se věnuje odstavec 57, živnostenského zákona. Podle toho živnostenské oprávnění může zaniknout hned z několik důvodů. Jsou to:

 1. Smrt podnikatele.
 2. Zánik právnické osoby.
 3. Uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou.
 4. Výmaz zahraniční osoby povinně zapsané v obchodním rejstříku nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku.
 5. Stanoví-li tak zvláštní právní předpis.
 6. Rozhodnutí živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.

Odstavec 57 dále uvádí:

Živnostenské oprávnění nezaniká uplynutím doby, pokud podnikatel před uplynutím doby, na kterou bylo živnostenské oprávnění omezeno, oznámí, že hodlá v provozování živnosti pokračovat, nebo požádá o změnu rozhodnutí o udělení koncese vydané na dobu určitou.

Zahraniční fyzická osoba, jejíž oprávnění provozovat živnost na území České republiky je vázáno na povolení k pobytu na území České republiky, je povinna k oznámení doložit nové povolení k pobytu.

Nedoloží-li toto povolení, živnostenský úřad ji vyzve, aby tak učinila, a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu, a to minimálně na dobu povoleného pobytu. Není-li povolení doloženo ve stanovené lhůtě, živnostenské oprávnění zaniká posledním dnem této lhůty.

TIP: Se smlouvou o dílo se člověk může setkat poměrně často – např. při zhotovování stavby nebo jiných řemeslnických prací. K čemu lze využít smlouvu o dílu, jaké by měla mít náležitosti a jak je to s daněmi? Více si lze přečíst v článku Smlouva o dílo – vzor.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang