Fyzická a právnická osoba – kdo to je?

Když se člověk rozhodne podnikat, často se setká s termínem fyzická osoba a právnická osoba. Jaký je mezi těmito dvěma termíny rozdíl a jakým zákonem se musí tyto soby řídit?

Mezi fyzickou a právnickou osobou je značný rozdíl a obě se musí řídit jiným zákonem. Z toho vyplývá, že mají obě jiné povinnosti, podmínky a specifika, která je dobré znát. V podnikání se často člověk setká s termínem právnická osoba – význam tohoto termínu určuje zákon.

Lidé, kteří začínají podnikat by měli znát fakturační program. Při vyplňování faktur je možné udělat spoustu chyb, proto se hodí si postup nejdříve prostudovat. Fakturační program používají zejména právnické osoby.

Kdo je fyzická osoba, kdo je právnická osoba – definice a zákon

Fyzická osoba je jednoduše člověk – každý z nás. Ten má svá práva a povinnosti, které mu stanovuje zákon. Fyzickými osobami se zabývá zákon § 19. Kdo je fyzická osoba:

Každý člověk má vrozená, již samotným rozumem a citem poznatelná přirozená práva, a tudíž se považuje za osobu. Zákon stanoví jen meze uplatňování přirozených práv člověka a způsob jejich ochrany.

Přirozená práva spojená s osobností člověka nelze zcizit a nelze se jich vzdát; stane-li se tak, nepřihlíží se k tomu. Nepřihlíží se ani k omezení těchto práv v míře odporující zákonu, dobrým mravům nebo veřejnému pořádku.

Právnická osoba vzniká v den, kdy je zapsána do živnostenského rejstříku.

Definicí právnické osoby se věnuje zákon § 20. Kdo je právnická osoba:

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Právnická osoba může bez zřetele na předmět své činnosti mít práva a povinnosti, které se slučují s její právní povahou.

Právnické osoby veřejného práva podléhají zákonům, podle nichž byly zřízeny; ustanovení tohoto zákona se použijí jen tehdy, slučuje-li se to s právní povahou těchto osob.

Vznik právnické osoby

Zatímco fyzickou osobou je člověk od narození do smrti, právnickou osobou se musí stát. Jejímu vzniku se věnuje občanský zákoník 89/2012 Sb. Vznik právnické osoby určuje následovně:

Právnickou osobu lze ustavit zakladatelským právním jednáním, zákonem, rozhodnutím orgánu veřejné moci, popřípadě jiným způsobem, který stanoví jiný právní předpis.

Zakladatelské právní jednání určí alespoň název, sídlo právnické osoby, předmět činnosti, jaký má právnická osoba statutární orgán a jak se vytváří, nestanoví-li to zákon přímo. Určí též, kdo jsou první členové statutárního orgánu.

Podle zákoníku je k zakladatelskému právnímu jednání potřeba písemná forma. V případě, že není uvedena jiná možnost, právnická osoba se ustavuje na dobu neurčitou.

V případě, že právnickou osobu zakládá více zakladatelů, vzniká přijetím stanov nebo uzavřením jiné smlouvy. Právnická osoba pak vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Občanský zákoník § 127 dále uvádí: Za právnickou osobu lze jednat jejím jménem již před jejím vznikem. Kdo takto jedná, je z tohoto jednání oprávněn a zavázán sám; jedná-li více osob, jsou oprávněny a zavázány společně a nerozdílně.

Právnická osoba může účinky těchto jednání pro sebe do tří měsíců od svého vzniku převzít. V takovém případě platí, že je z těchto jednání oprávněna a zavázána od počátku. Převezme-li je, dá dalším zúčastněným najevo, že tak učinila.

Zánik právnické osoby

Pokud se podnikatel rozhodne, že chce právnickou osobu zrušit, musí podat návrh. Existují ale i případy, kdy může právnickou osobu prohlásit za neplatnou soud i bez předchozího návrhu. Je to v případě že:

 • zakladatelské právní jednání chybí
 • zakladatelské právní jednání nemá náležitost nezbytnou pro právní existenci právnické osoby
 • právní jednání zakladatelů odporuje § 145 (ten zakazuje založení právnické osoby v případě, že je jejím účelem porušení práva nebo dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem)
 • právnickou osobu založilo méně osob, než je k tomu podle zákona potřeba
Podstatné je správně určit předmět podnikání.

Volné živnosti – výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Existuje hned několik typů živností, které lez provozovat. Mezi ně patří i takzvaná volná živnost. Když se podnikatel rozhodne, že bude provozovat volnou živnost, nemusí prokazovat žádnou odbornou, nebo jinou způsobilost. Tato živnost pak může být provozována pouze na základě ohlášení libovolnému živnostenskému úřadu.

Mezi volné živnosti patří výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Živnost volná dále obsahuje 80 činností a oborů. Na podnikateli je pak zvolit si svůj předmět podnikání.

Mezi tyto obory a činnosti patří například:

 • poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • výroba plastových a pryžových výrobků
 • výroba a zpracování skla
 • umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • stavba a výroba plavidel
 • poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • fotografické služby
 • reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

A mnoho dalších.

Jestliže žadatel o tuto živnost splní všechny zákonné podmínky, živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů od podání žádosti. Poté podá podnikateli výpis. V případě, že se člověk rozhodne pozastavit živnost, nemusí to hlásit živnostenskému úřadu.

Mezi typy živností patří i živnost volná, kam patří hlavně výroba.

Předmět podnikání

Při zakládání živnosti je velice důležité uvést předmět podnikání. Ten by měl být konkrétní a nikoliv příliš obecný. Podle zákona je předmět podnikání soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

V čem podnikat

Mnoho lidí se domnívá, že založení podniku je komplikovaný proces. Vědí, že chtějí začít podnikat, ale nevědí, jaké první kroky je třeba učinit. Jako první by mělo přijít na řadu vybrání správného předmětu svého podnikání.

Zde je několik návrhů, jak vybrat, v čem podnikat:

Prověření svých vlastních dovedností

Mnoho lidí má talent nebo osvědčené zkušenosti, které by se mohly stát základem výnosného podnikání a ani si to neuvědomuje. Je dobré podívat se na to, co člověk dělá v zaměstnání i po práci, a zvážit, jak tyto dovednosti využít ve svém vlastním podnikání.

Například se svými kancelářskými dovednostmi založit poradenskou firmu nebo se svými dovednostmi začít provozovat službu venčení psů. Nápadům se meze nekladou. Může sem patřit třeba zprostředkování obchodu a služeb.

Chce-li člověk najít životaschopný podnikatelský nápad, měl by se zeptat sám sebe: „Jaké mám uplatnitelné dovednosti a zkušenosti? Budou lidé ochotni za mé výrobky nebo služby platit?“.

Zjistit, po čem je největší poptávka na trhu

Při zakládání vlastní živnosti je dobré soustředit se na to, po čem je největší poptávka na trhu a snažit se tuto díru zaplnit. Proto se doporučuje hledat způsoby podnikání, ve kterých je menší konkurence a nabídka.

Jednou ze strategií je pravidelné čtení zpráv s vědomým záměrem přijít s podnikatelským nápadem. Mozek dokáže přijít na skvělé nápady při sledování aktuálního dění. Je dobré snažit se identifikovat tržní trendy, nové módy, novinky v oboru.

K nápadu na podnikání může člověka inspirovat aktuální situace, nebo trendy.

Například poté, co se v Kanadě uzákonily sňatky osob stejného pohlaví, začali podnikatelé prodávat turistické balíčky, jejichž součástí byl i svatební obřad pro páry stejného pohlaví z jiných zemí.

Často se stačí rozhlédnout kolem sebe a zjistit, jak by se daly vyřešit nebo zlepšit různé problémy všedního dne. Je také možné se zeptat lidí na další služby, které by rádi viděli.

Nalezení mezery na trhu a její využití je jednou z nejlepších cest k úspěchu v podnikání, zejména pokud se člověk zaměří na oblast, která ho baví.

Vylepšení již existujícího produktu nebo služby

Při zakládání živnosti není vždy nutné snažit se vymyslet nový produkt nebo službu. Místo toho je možné přemýšlet tom, jak vylepšit stávající produkt. Zde je několik změn, které lze provést k vylepšení:

 • dodávka
 • umístění
 • náklady

Je možné vzít stávající produkt a vylepšit ho tím, že ho bude firma doručovat. Lze také přinést nový výrobek nebo službu na geografický trh, který není dostatečně pokryt. Nebo zlepšit zkušenosti zákazníků například vytvořením komunity kolem produktu nebo služby, kterou podnikatel nabízí.

Nejlepší způsob je přemýšlet o produktech, které člověk kupuje, a o tom, co by s nimi šlo udělat, aby do nich byla přidána větší hodnota a byl vytvořen ziskový podnik.

Zapisování a vybírání si z nápadů

Skvělý způsob je si své nápady zapisovat, nechat je vířit v hlavě a spojovat se. Důležité je zachovat si otevřenou mysl a nadále posuzovat vše, co člověk čte a slyší, z podnikatelského hlediska. Snění, promýšlení a plánování je skvělý první krok k úspěšnému podnikání.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang