Jak vám s časovým rozlišením pomůže informační systém Money ERP?

1-informacni-system

Časové rozlišení je jednou z nejdůležitějších transakcí v účetnictví. Jsou nezbytné pro přesné zaznamenávání a vykazování finančních aktivit společnosti. Akruální účetnictví umožňuje podnikům porovnávat výnosy a náklady ve stejném účetním období, což poskytuje přesnější obraz o jejich finanční výkonnosti.

Zjednodušeně řečeno, časové rozlišení je druh úpravy účetní závěrky, která má za cíl uznat výnosy nebo náklady, které byly dosaženy nebo vznikly, ale ještě nebyly realizovány nebo zaplaceny. To znamená, že i když peněžní prostředky nebyly přijaty nebo vyplaceny, transakce je přesto zaúčtována na základě konceptu akruálního účetnictví.

Časové rozlišení je významné z několika důvodů. Za prvé umožňují zachycení výnosů a nákladů v okamžiku jejich vzniku, čímž se účetní závěrka sladí se skutečnými ekonomickými aktivitami podniku. To má zásadní význam pro to, aby zainteresované strany a investoři získali spolehlivý obraz o finančním zdraví podniku.

Vezměme si například podnik, který poskytuje služby klientovi v prosinci, ale platbu obdrží až v lednu následujícího roku. Bez akruálního účetnictví by tento výnos nebyl v prosincové účetní závěrce vykázán, což by vedlo k nepřesnému zobrazení výkonnosti společnosti v daném období.

Časové rozlišení také pomáhá podnikům dodržovat zásadu párování. Tato zásada říká, že náklady by měly být vykázány ve stejném účetním období jako související výnosy. Zaúčtováním nákladů v okamžiku jejich vzniku, i když nedošlo k jejich úhradě, lze dosáhnout přesnějšího zobrazení ziskovosti a finanční výkonnosti.

Kromě toho časové rozlišení vyhlazuje účetní výkazy v čase. To je důležité zejména pro podniky, které zaznamenávají sezónní výkyvy ve své činnosti. Tím, že se výnosy a náklady vykazují a zaznamenávají v okamžiku jejich vzniku, a nikoli v okamžiku přijetí nebo výplaty peněžních prostředků, poskytují účetní výkazy komplexnější pohled na činnost podniku v průběhu roku.

Časové rozlišení také hraje významnou roli při finančním plánování a rozhodování. Díky tomu, že přesně odráží aktuální finanční situaci společnosti, mohou podniky činit informovaná rozhodnutí o alokaci zdrojů, sestavování rozpočtu a prognózování. Přesné akruální účetnictví umožňuje společnostem identifikovat trendy a vzorce ve svých výnosech a nákladech, což usnadňuje lepší finanční řízení a strategické plánování.

Je však důležité si uvědomit, že akruální účetnictví sice poskytuje úplnější a přesnější zobrazení finanční situace podniku, ale může také přinášet složitosti. Určení načasování a odhadu časového rozlišení může být náročné a vyžaduje od podniků uplatnění úsudku a dodržování účetních standardů či zásad.

V účetnictví je jednou ze základních zásad již zmíněná tzv. zásada akruálního principu. Ta vychází ze zákona o účetnictví a požaduje po účetních jednotkách vykazování hospodářských operací v tom období, kterého se věcně i časově týkají. Například náklady je tak třeba vykazovat v období, ve kterém došlo ke spotřebě, výdaje ve stejném období jako úbytek peněz a podobně.

Pro pořádek dodáme, že se to netýká všech případů. V některých případech je užití časového rozlišení nepovinné a jindy jej nejde použít vůbec. Do první skupiny patří například drobné částky s malým významem (tj. takové, které neovlivní celkový hospodářský výsledek), do druhé pak pokuty, manka a náhrady škod.

Účty používané pro časové rozlišení

Pro časové rozlišení je v účetní osnově vyhrazena skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv. Ta sestává z následujících účtů:

  • Náklady příštích období (381)
  • Komplexní náklady příštích období (382)
  • Výdaje příštích období (383)
  • Výnosy příštích období (384)
  • Příjmy příštích období (385)

Uvedené účty se používají jen pokud známe přesnou částku, účel i období. Pokud některý z těchto parametrů neznáme, je třeba použít účty dohadných položek. Ty jsou následující:

  • Dohadné účty aktivní (388): částky, u kterých neznáme částku ani období,
  • Dohadné účty pasivní (389): závazky vůči dodavatelům v odhadové výši.

Usnadněte si práci s ERP systémem

Z výše uvedeného vyplývá, že při zpracování časového rozlišení se neobejdete bez množství administrativy a ruční práce. V malém objemu lze tuto operaci zvládnout ručně, při velkém počtu operací se ale práce účetních může rychle stát nepřehlednou. Moderní informační podnikové systémy ale naštěstí nabízejí specializovaná řešení, díky kterým můžete zpracování časového rozlišení z velké části automatizovat.

Příkladem takového softwaru je ERP systém Money ERPvýkonný modulární ERP systém určený pro malé a střední podniky. V rámci široké nabídky modulů a funkcí pokrývajících různé oblasti rutinní činnosti firem naleznete i modul Časové rozlišení.

Ten umožňuje k účetním dokladům přidat záložku časového rozlišení, s jejíž pomocí lze zvolit časový úsek k rozpočítání faktury. U samotného výpočtu pak můžete nastavit roční, měsíční či kvartální periodu. Vytvoření návrhu časového rozlišení, generování jeho položek i zaúčtování návrhu již probíhá zcela automaticky.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang