Afrika – zapomenutý kontinent s obrovským potenciálem růstu

Nemoci, ozbrojené konflikty, korupce, hladomory – to jsou první obrázky, které se většině lidí v posledních letech vybavily, když se řeklo Afrika. Pod touto mediální slupkou negativity se však skrývá poněkud odlišný a mnohem pozitivnější příběh.

Afrika, často považovaná za „zapomenutý kontinent“ nebo „Kontinent budoucnosti“, má skutečně obrovský potenciál růstu a rozvoje. I když je často přehlížena nebo spojována s problémy jako je chudoba, konflikty a nedostatek infrastruktury, Afrika má v sobě řadu pozitivních faktorů, které ji mohou vést k prosperitě.

 1. Rozmanitost přírodních zdrojů: Afrika disponuje bohatými přírodními zdroji, včetně nerostných surovin, ropy, zemního plynu a zemědělských ploch, což nabízí velký potenciál pro hospodářský růst a rozvoj.
 2. Rychle rostoucí populace: Afrika má jednu z nejrychleji rostoucích populací na světě. Tato mladá populace představuje značný pracovní potenciál, který může být klíčem k ekonomickému rozvoji.
 3. Zvýšená investiční činnost: V posledních letech se zvýšila investiční činnost na africkém kontinentu, včetně zájmu zahraničních investorů. To může vést k růstu infrastruktury, průmyslu a obchodu.
 4. Rozvoj technologií: Afrika začíná využívat moderní technologie a digitální inovace k podpoře svého ekonomického růstu. Mobilní bankovnictví, e-commerce a jiné technologické iniciativy mohou podpořit rozvoj malých podniků a zvýšit přístup k finančním službám.
 5. Zlepšení politické stability: Mnoho zemí v Africe zažívá postupující politickou stabilitu a snahu o demokratizaci. Stabilní politické prostředí může přilákat více investic a podpořit hospodářský rozvoj.
 6. Regionální integrace: Rozvoj regionálních obchodních bloků a iniciativ k regionální integraci může posílit obchodní vztahy a podpořit hospodářský růst v celé Africe.

Nicméně, aby se tento potenciál stal skutečností, je třeba se vypořádat s řadou výzev (chudoby, nedostatku vzdělání, zdravotních problémů, korupce a infrastrukturních nedostatků). Zároveň je důležité, aby se růst stal inkluzivním a udržitelným, a aby prospíval celé africké společnosti.

Afrika a její silný fundament

Africké země se pravidelně řadí mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky světa. Tažen silnou domácí poptávkou, hrubý domácí produkt v subsaharské Africe vzrostl a očekává si nadále, že poroste ročním tempem 5 – 6 %.

Nemoci jako HIV nebo ebola jsou podle posledních statistik na ústupu a střední délka života se rovněž zvětšuje.

Afrika má mnoho silných fundamentálních faktorů, které ji mohou vést k prosperitě a růstu v nadcházejících letech. Zde jsou některé z hlavních prvků, které tvoří základ pro rozvoj kontinentu:

 1. Lidský kapitál: Afrika má mladou a rostoucí populaci, což nabízí obrovský pracovní potenciál pro ekonomický rozvoj. Investice do vzdělání, zdravotní péče a profesního rozvoje mohou posílit lidský kapitál a zvýšit produktivitu pracovní síly.
 2. Přírodní zdroje: Kontinent disponuje bohatými přírodními zdroji, včetně nerostných surovin, ropy, zemního plynu a rozsáhlých zemědělských ploch. Efektivní správa těchto zdrojů a rozvoj přidružených odvětví mohou podpořit hospodářský růst.
 3. Rostoucí trh: S rychle rostoucí populací a stoupajícím urbanizačním trendem se africký trh stává atraktivním pro podnikání a investice. Zvýšená poptávka po produktech a službách vytváří nové obchodní příležitosti.
 4. Technologický pokrok: Africké země se stále více zaměřují na technologické inovace a digitální transformaci. Mobilní telefony a internetová konektivita přinášejí nové možnosti pro podnikání, vzdělání a přístup k informacím.
 5. Politická stabilita: Mnoho afrických zemí začíná dosahovat větší politické stability a demokratizace. Toto prostředí je klíčové pro atraktivitu pro zahraniční investory a podniky.
 6. Regionální integrace: Rozvoj regionálních obchodních bloků a dohod může posílit obchodní vztahy mezi africkými zeměmi a snížit obchodní bariéry, což přispěje k ekonomickému růstu.
 7. Kultura a kreativita: Africká kultura a kreativita jsou stále více uznávány a vyvíjí se do důležitých odvětví, jako je film, hudba, móda a design. Tyto odvětví mohou přispět k ekonomickému růstu a kulturní diverzitě.

Významným krokem v rozvoji afrických zemí je také snaha o odstranění překážek, jako jsou korupce, nedostatek infrastruktury a nedostatečné institucionální kapacity. Spolupráce mezi vládami, soukromým sektorem a mezinárodními organizacemi je klíčová pro dosažení udržitelného a inkluzivního rozvoje v Africe.

Příznivá demografie

Do konce století bude dle populační divize OSN africký kontinent čítat 4 miliardy lidí. Kromě nejrychleji rostoucím je africké obyvatelstvo s mediánem 19 let ještě nejmladším na světě.

Zatímco se pracovní síla v Africe rozrůstá, většina vyspělých států světa se potýká s opačným problémem.

Nicméně k tomu, aby africké země plně využily svůj obrovský ekonomický potenciál, je potřeba zlepšit řadu věcí.

Příznivá demografie je jedním z klíčových faktorů, které přispívají k potenciálu růstu a rozvoje v Africe. Zde jsou některé hlavní prvky, které představují příznivou demografii v afrických zemích:

 1. Mladá populace: Afrika má jednu z nejmladších populací na světě. Více než 60 % obyvatelstva Afriky je mladších než 25 let a tento podíl se nadále zvyšuje. Tato mladá populace představuje obrovský potenciál pro pracovní sílu a ekonomický růst.
 2. Rychle rostoucí populace: Mnoho afrických zemí zažívá vysokou míru porodnosti a rychlý populační růst. I když to přináší výzvy v oblasti infrastruktury, zdravotní péče a vzdělávání, může to také poskytnout impulz pro ekonomický rozvoj, pokud je řádně spravován.
 3. Demografický bonus: Pokud jsou splněny určité podmínky, jako je dostatečný přístup k vzdělání a zaměstnanosti, mladá populace může představovat demografický bonus. To znamená, že země může využít nárůstu pracovní síly k podpoře hospodářského růstu a produktivity.
 4. Zvýšená urbanizace: Urbanizace v Africe roste rychlým tempem. Přesun lidí z venkovských oblastí do měst vytváří nové příležitosti pro obchod a investice a může podpořit rozvoj městských center.
 5. Zlepšení zdravotní péče: I když zdravotní péče v mnoha afrických zemích čelí výzvám, jsou zaznamenávány pokroky v boji proti nemocem, jako je HIV/AIDS, malárie a dětská úmrtnost. Zlepšení zdravotní péče může vést ke zvýšení očekávané délky života a kvality života, což má pozitivní dopad na ekonomický rozvoj.

Správné využití příznivé demografie v Africe vyžaduje investice do vzdělání, zdravotní péče, infrastruktury a pracovních příležitostí pro mladé lidi. Dále je nezbytná řádná správa a plánování populace, aby se zajistilo udržitelného a inkluzivního hospodářského rozvoje.

Potřeba investic do infrastruktury

Musí být vybudována infrastruktura, kde jsou zejména investice do elektráren a elektrických sítí klíčovým determinantem dalšího ekonomického rozvoje.

Data amerického úřadu pro energetiku ukazují, že v roce 2011 produkční kapacita celé subsaharské Afriky činila 78 gigawattů, přičemž 44 gigawattů bylo tvořeno Jihoafrickou republikou.

Jinak řečeno, Afrika měla pouze 7% elektrické kapacity Spojených států a 70% obyvatel subsaharské Afriky nemělo přístup k elektrické energii ze sítě.

Šťastné domácnosti, které mají přístup k elektrické energii ze sítě, však stejně raději upřednostňují benzínové generátory, neboť dodávky elektřiny jsou často doprovázeny výpadky.

Spolehlivý a levný zdroj elektrické energie by tedy nepochybně pomohl spotřebitelům uvolnit část disponibilního příjmu na ostatní statky a služby. V současnosti se několik velkých projektů na výstavbu elektrické infrastruktury již realizuje, tak je spíše otázkou času, kdy dojde k v této oblasti ke hmatatelnějšímu pokroku.

Investice do infrastruktury jsou klíčové pro podporu ekonomického růstu, zlepšení životních podmínek obyvatel a posílení konkurenceschopnosti afrických zemí. Zde jsou některé důležité oblasti, ve kterých jsou investice do infrastruktury v Africe nezbytné:

 1. Dopravní infrastruktura: Zlepšení silnic, železnic, přístavů a letišť je klíčové pro usnadnění pohybu osob a zboží, což podporuje obchod a ekonomický růst. Dopravní infrastruktura také pomáhá spojovat odlehlé oblasti s trhy a zlepšovat přístup k základním službám.
 2. Energetická infrastruktura: Rozvoj energetické infrastruktury, včetně elektráren a přenosových sítí, je nezbytný pro zajištění stabilní dodávky elektřiny. Tento krok je klíčový pro podporu průmyslového růstu, vzdělávání, zdravotní péče a dalších odvětví.
 3. Telekomunikační infrastruktura: Zlepšení telekomunikační infrastruktury, včetně rozvoje mobilních sítí a internetového připojení, podporuje digitální inkluzi, e-commerce a vzdělávání. To také umožňuje lepší přístup k informacím a komunikaci.
 4. Vodní infrastruktura: Investice do vodní infrastruktury, jako jsou vodní zdroje, kanalizace a čistírny odpadních vod, jsou důležité pro zajištění přístupu k pitné vodě a hygienickým podmínkám. Tato opatření mohou snížit výskyt nemocí spojených s nedostatkem čisté vody a zlepšit kvalitu života obyvatel.
 5. Výstavba bytů a sociální infrastruktura: Zajištění dostatečného množství cenově dostupného bydlení a sociální infrastruktury, jako jsou školy a nemocnice, je nezbytné pro udržení a podporu rostoucích městských populací.

Investice do těchto infrastrukturních projektů vyžadují jak domácí, tak zahraniční zdroje financování. Zahraniční investice, ve formě přímých investic nebo mezinárodní pomoci, mohou hrát klíčovou roli v podpoře rozvoje infrastruktury v Africe.

Je také důležité, aby byly investice prováděny transparentně a efektivně, s ohledem na udržitelnost a sociální dopady.

Potřeba investic do vzdělání

Také je potřeba zlepšit všeobecnou úroveň vzdělání a průměrný inteligenční kvocient. V průměru jenom každý druhý Afričan starší 15 let umí číst a psát.

V Jihoafrické republice, zemi s jedním z nejvyšších světových podílů vládních výdajů na vzdělání, se již však míra gramotnosti (94 %) blíží míře gramotnosti ve vyspělých zemích (99 %).

Více znepokojující jsou nicméně bídné kognitivní schopnosti. Z výsledků jistého výzkumu na prestižní univerzitě vyplynulo, že průměrné IQ tamějších studentů je 84, což je výrazně pod celosvětovým průměrem 100 bodů.

Investice do vzdělání jsou klíčové pro dlouhodobý ekonomický a sociální rozvoj v Africe. Zlepšení vzdělávací infrastruktury a přístupu k vzdělání může mít mnoho pozitivních dopadů na africké společnosti. Zde jsou některé důležité důvody, proč je investice do vzdělání nezbytná:

 1. Zvyšování lidského kapitálu: Vzdělaná populace má větší šance na získání kvalitního zaměstnání a přispívá k růstu produktivity a konkurenceschopnosti ekonomiky.
 2. Snížení chudoby: Vzdělání je klíčovým faktorem při boji proti chudobě. Vzdělaní jednotlivci mají větší možnosti nalézt dobře placenou práci a vymanit se tak z chudoby.
 3. Podpora inovací a technologického rozvoje: Vzdělaní lidé jsou často schopnější přijímat nové technologie a inovovat. To může podpořit rozvoj nových odvětví a zlepšení efektivity existujících průmyslových procesů.
 4. Zdravotní vzdělávání: Vzdělání v oblasti zdravotní péče může přispět k lepší prevenci nemocí, zlepšení zdravotního stavu populace a snížení míry úmrtnosti.
 5. Demokratická participace: Vzdělaní občané jsou obvykle lépe informováni a mají větší schopnost aktivně se účastnit politického procesu. To může posílit demokratické instituce a zlepšit správu v Africe.
 6. Rovné příležitosti: Investice do vzdělání mohou přispět k vytvoření rovných příležitostí pro všechny, včetně dívek a žen, což může podporovat sociální a genderovou rovnost.

Aby byly investice do vzdělání úspěšné, je důležité, aby byly zaměřeny nejen na zlepšení přístupu k základnímu a středoškolskému vzdělání, avšak také na podporu vyššího vzdělání a profesního výcviku.

Kromě toho je důležité zajistit kvalitní vzdělávací programy a kvalifikované učitele, stejně jako vytvářet prostředí, které podporuje učení a rozvoj dovedností potřebných pro 21. století.

Skrytý potenciál Afriky

Afrika má obrovský ekonomický potenciál díky svým příznivým demografickým trendům a zlepšujícím se životním podmínkám.

Po hladomoru, nemocech, válkách a uplácení možná bude lidstvo brzo častěji ve spojení s Afrikou slýchat o ‚‚Afrických lvech‘‘, obdobně jako slýchalo před několika lety o ‚‚Asijských tygrech‘‘.

Nicméně vzhledem k výzvám, kterým africké země čelí, lze očekávat, že raketový růst afrických aktiv ještě není na obzoru.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang