Dodavatel plynu a elektřiny – jak podat výpověď za energie, zkušenosti

Dodávky energií provází řada otázek. Vybrali jsme ty nejčastější a postupně vám je zodpovíme.

V prvním dílu našeho seriálu se podíváme, kdy a jak lze podat výpověď dodavateli.

Dotaz:

Na jakou minimální dobu může být uzavírána smlouva o dodávce energií? Jak je to s výpovědí dodavateli v případě, že je smlouva uzavřena na dobu určitou, konkrétně na dva roky? Dozvěděl jsem se, že když se mění ceny, tak je možné na základě nesouhlasu s cenou smlouvu vypovědět. Je to možné takto udělat i v případě, když je smlouva uzavřena na dobu určitou?

Odpověď:

Zákon nestanovuje žádnou minimální či maximální dobu, na kterou může být smlouva o dodávce energií uzavřena.

V zásadě existují 2 typy smluv:

Smlouvy na dobu neurčitou: Jinými slovy smlouvy, které budou platit tak dlouho, dokud od nich jedna strana neodstoupí. Od těchto smluv můžete odstoupit kdykoliv, mají však stanovenou výpovědní lhůtu. To znamená, že smlouva platí ještě nějaký čas potom, co výpověď podáte. Tato lhůta nesmí být delší než 3 měsíce, dodavatel však může stanovit i kratší.

Smlouvy na dobu určitou: Je běžné, že dodavatelé nabízejí smlouvy na pevné období (obvykle 2-3 roky). Od těchto smluv většinou nemůžete jednostranně odstoupit (výměnou za to získáváte určité výhody, např. slevy).

Za určitých okolností se ale můžete vyvázat i z takovéto smlouvy:

  • Někteří dodavatelé umožňují odstoupit od smluv na dobu určitou, pokud vrátíte výhody, kterých se vám dostalo, případně zaplatíte zvláštní poplatek (není to však pravidlem a je jen na dodavatelích, jestli tuto možnost nabídnou).
  • Dále můžete od takové smlouvy odstoupit, pokud dodavatel změní ceny nebo všeobecné smluvní podmínky.
  • A samozřejmě odstoupit můžete i v případě, že dodavatel neplní své povinnosti (nedodává elektřinu a/nebo plyn).

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang