Dodavatel plynu a elektřiny – jak podat výpověď za energie, zkušenosti

Dodávky energií provází řada otázek. V oblasti dodávek plynu a elektřiny se často klienti setkávají s potřebou změny dodavatele z různých důvodů, ať už jde o hledání lepších cenových podmínek, kvalitnějšího servisu nebo jiných individuálních preferencí.

Podání výpovědi za energie je klíčovým krokem v tomto procesu, který vyžaduje určité znalosti a postup. V následujícím textu je uvedeno, jak správně podat výpověď dodavateli plynu a elektřiny, a zhodnocení některých zkušeností spojených s tímto krokem.

Podání výpovědi dodavateli plynu a elektřiny může být poměrně jednoduché, avšak je důležité postupovat podle určitých kroků, aby bylo zajištěno, že proces proběhne hladce a bez problémů. Zde jsou obecné kroky při podávání výpovědi:

 1. Kontrola smlouvy: Pečlivě si přečíst svou smlouvu s dodavatelem plynu a elektřiny. Zjistit, jestli je pevně stanovená doba, na kterou se klient zavázal.
 2. Dohoda na novém dodavateli (volitelné): Pokud spotřebitel plánuje přejít k jinému dodavateli, vybere si nového poskytovatele energie a případně se s ním dohodne na nové smlouvě.
 3. Vyplnění formuláře: Mnoho dodavatelů poskytuje online formuláře nebo dokumenty, které lze vyplnit pro podání výpovědi. Tyto formuláře obvykle obsahují osobní údaje spotřebitele, číslo účtu a datum, kdy chce ukončit službu.
 4. Kontaktování dodavatele: Pokud zákazník není schopen najít online formulář, měl by kontaktovat svého dodavatele přímo prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo osobní návštěvy a informovat dodavatele o svém rozhodnutí ukončit službu. Běžně mají k dispozici procedury pro zrušení služby a mohou zákazníkovi poskytnout přesné pokyny.
 5. Platnost výpovědi: Ujistit se s dodavatelem, že výpověď byla přijata a že budoucí platby už nebudou provedeny.
 6. Zrušení automatických plateb (volitelné): Pokud měl zákazník nastavené automatické platby pro své účty, musí se ujistit, že je zrušil, aby se vyhnul nechtěným platbám po ukončení služby.
 7. Vrácení měřidel (pokud je to potřeba): V některých případech může být požadováno vrácení měřidel nebo zařízení dodavateli. Ujistit se, že jsou dodrženy veškeré požadavky ohledně vrácení majetku dodavateli.
 8. Potvrzení ukončení služby: Po ukončení služby zkontrolovat své účty, že už nejsou účtovány žádné další poplatky od bývalého dodavatele.

Mohou existovat určité podmínky a lhůty výpovědi v závislosti na zákazníkově smlouvě s dodavatelem. Proto je nejlepší si tyto podmínky ověřit a postupovat podle nich.

Dotaz:

Na jakou minimální dobu může být uzavírána smlouva o dodávce energií? Jak je to s výpovědí dodavateli v případě, že je smlouva uzavřena na dobu určitou, konkrétně na dva roky? Dozvěděl jsem se, že když se mění ceny, tak je možné na základě nesouhlasu s cenou smlouvu vypovědět. Je to možné takto udělat i v případě, když je smlouva uzavřena na dobu určitou?

Odpověď:

Zákon nestanovuje žádnou minimální či maximální dobu, na kterou může být smlouva o dodávce energií uzavřena.

V zásadě existují 2 typy smluv:

Smlouvy na dobu neurčitou: Jinými slovy smlouvy, které budou platit tak dlouho, dokud od nich jedna strana neodstoupí.

Od těchto smluv lze odstoupit kdykoliv, mají však stanovenou výpovědní lhůtu. To znamená, že smlouva platí ještě nějaký čas potom, co je výpověď podána. Tato lhůta nesmí být delší než 3 měsíce, dodavatel však může stanovit i kratší lhůtu.

Smlouvy na dobu určitou: Je běžné, že dodavatelé nabízejí smlouvy na pevné období (obvykle 2-3 roky). Od těchto smluv většinou se nemůže jednostranně odstoupit (výměnou za to spotřebitel získává určité výhody, např. slevy).

Za určitých okolností se lze vyvázat i z takovéto smlouvy:

 • Někteří dodavatelé umožňují odstoupit od smluv na dobu určitou, pokud zákazník vrátí výhody, kterých se mu dostalo, případně zaplatí zvláštní poplatek (není to však pravidlem a je jen na dodavatelích, jestli tuto možnost nabídnou).
 • Dále může od takové smlouvy odstoupit, pokud dodavatel změní ceny nebo všeobecné smluvní podmínky.
 • A samozřejmě odstoupit může i v případě, že dodavatel neplní své povinnosti (nedodává elektřinu a/nebo plyn).

Doba, na kterou může být uzavřena smlouva o dodávce energií, se může lišit v závislosti na zákonodárství daného státu a politice dodavatelů energie. Nicméně, běžně se lidé setkávají s minimálními smluvními lhůtami od jednoho roku až po několik let.

Pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou, například na dva roky, je obvykle podmíněna dodržením této doby a není běžné, že by bylo možné ji jednostranně vypovědět ze strany zákazníka, pokud nedojde k porušení smluvních podmínek ze strany dodavatele.

Nicméně, v mnoha zemích platí právní ustanovení, která umožňují zákazníkům vypovědět smlouvu o dodávce energií v případě významného zvýšení cen. To znamená, že pokud dodavatel zvýší ceny energií během trvání smlouvy a zákazník s novou cenou nesouhlasí, může vypovědět smlouvu bez sankcí.

Je však důležité si ověřit konkrétní podmínky ve smlouvě i platné právní předpisy, protože mohou být rozdíly v tom, co je povoleno a co není, a mohou existovat různé postupy pro vypovězení smlouvy v závislosti na specifických podmínkách a právních normách.

Doporučuje se proto konzultovat s právním zástupcem nebo příslušnými úřady, pokud má klient konkrétní otázky týkající se jeho smlouvy o dodávce energií.

Výpověď smlouvy

Výpověď smlouvy o dodávce energií by měla obsahovat určité klíčové informace a prvky, aby byla jasná a účinná. Zde jsou základní body, které by měla výpověď obsahovat:

 1. Údaje o zákazníkovi: Jméno, příjmení nebo název společnosti zákazníka, adresu dodávky, číslo smlouvy nebo číslo účtu a další relevantní kontaktní údaje.
 2. Údaje o dodavateli: Název dodavatele energie, adresu, kontaktní údaje, číslo smlouvy.
 3. Datum výpovědi: Datum, kdy je výpověď doručena dodavateli. Obvykle je nutné dodržet určitou výpovědní lhůtu, takže je důležité, aby datum výpovědi bylo stanoveno tak, aby se vypočítala tato lhůta.
 4. Důvod výpovědi (pokud je relevantní): Pokud je důvodem výpovědi zvýšení cen, změna podmínek nebo jiný zásadní faktor, který motivuje zákazníka k ukončení smlouvy, měl by být tento důvod jasně uveden.
 5. Žádost o potvrzení výpovědi: Zákazník může požádat o písemné potvrzení doručení výpovědi od dodavatele, aby měl důkaz o tom, že výpověď byla úspěšně doručena.
 6. Pokyny pro ukončení služby (volitelné): Pokud jsou k dispozici nějaké specifické pokyny nebo postupy, které je třeba dodržet pro ukončení služby, mohou být uvedeny ve výpovědi.
 7. Podpis a datum: Výpověď by měla být podepsána osobou oprávněnou k ukončení smlouvy a obsahovat datum podpisu.

Výpověď by měla být napsána srozumitelně a přesně, aby nedocházelo k nedorozuměním. Doporučuje se také uchovat kopii výpovědi pro vlastní záznamy a jako důkaz doručení dodavateli.

Podání výpovědi dodavateli plynu a elektřiny může být zpočátku složité, avšak s dostatečným povědomím o procesu a důkladným plánováním lze tento krok zvládnout bez větších obtíží. Zkušenosti ukazují, že informovanost a komunikace s novým i starým dodavatelem jsou klíčové pro hladký průběh přechodu.

Výběr nového dodavatele by měl být pečlivě promyšlen a zohledňovat jak cenové, tak i servisní a kvalitativní faktory. S rozvojem trhu s energiemi nabízí stále více možností a výhod pro spotřebitele, kteří se rozhodnou pro změnu dodavatele.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang