Exekuce na účet a exekuce na plat, možnosti ochrany

Když dlužník nesplácí půjčku, může věřitel přistoupit k procesu exekuce, v němž se snaží získat půjčku od dlužníka zpět. Exekuce je pro věřitele poslední možností a použije ji pouze tehdy, když všechny ostatní snahy o získání půjčky selžou.

Exekuce je proces, při kterém se věřitel snaží získat zpět peníze od dlužníka, který nesplácí půjčku, a to několika způsoby. Exekuce může být na zástavu, která byla sjednána v úvěrové smlouvě (dům či auto), případně na jiný majetek dlužníka.

Co předchází exekuci

Proces obvykle začíná tím, že věřitel zašle dlužníkovi oznámení o nesplácení. Toto oznámení informuje dlužníka, že mu hrozí zahájení procesu exekuce, pokud ve stanovené lhůtě nedoplatí své zameškané splátky. Jakmile lhůta uplyne, věřitel obvykle podá žalobu na exekuci, tzv. exekuční žalobu, k občanskoprávnímu soudu. Dlužníkovi pak bude doručeno předvolání, aby se dostavil k soudu, a navrhující věřitel předloží soudu důkazy.

Procesu exekuce na účet je možné předcházet jednoduše tím, že dlužník včas platí své závazky. Pokud má problém se splácením, je vhodné se v pravou chvíli domluvit s věřitelem na zpoždění splátek či jejich odložení. Nejhorším postojem je situace, kdy dlužník nic nedělá a nechává vše zajít až do krajnosti, kdy je nutné exekuci na účet vyhlásit.

Postup exekuce

Postup při provádění exekuce je následující:

  • Věřitel (strana, která chce vymáhat dluh) zahájí soudní proces podáním žaloby na dlužníka. Tato žaloba bude obsahovat prohlášení o výši dluhu a důvodech nároku.
  • Žaloba je poté doručena dlužníkovi. To se obvykle provádí osobně nebo poštou.
  • Po doručení má dlužník možnost žalobu přijmout nebo ji napadnout. Pokud se dlužník rozhodne žalobu napadnout, bude případ předložen soudu.
  • Pokud soud rozhodne ve prospěch věřitele, pak bude vydán soudní příkaz, který dlužníkovi nařídí, aby do určitého data zaplatil částku dluhu.
  • Pokud dlužník dluh do stanoveného data nezaplatí, může věřitel podniknout další kroky k vymožení soudního příkazu. To může zahrnovat obstavení mzdy, zabavení majetku nebo zřízení zástavního práva na nemovitost.
  • Pokud dlužník dluh stále nezaplatí, může věřitel podat návrh na soudní výkon rozhodnutí. Ta bude zahrnovat zabavení a prodej majetku dlužníka za účelem úhrady dluhu.
  • Pokud dlužník dluh stále nezaplatí, může věřitel požádat o soudem nařízený konkurz, který bude zahrnovat likvidaci majetku dlužníka a rozdělení veškerého výtěžku mezi věřitele.

Z výše uvedeného je patrné, že dlužník, který nesplácí včas své závazky a nereaguje na výzvy k zaplacení, může přijít o veškerý svůj majetek i finance, které má na účtě. Pomoci může získání finančních prostředků z jiných zdrojů. Jednat se může o půjčení peněz od institucí, které zajišťují i půjčky v insolvenci.

Jak probíhá exekuce na účet

V České republice provádí exekuci na účet obvykle soudní exekutor, kterého jmenuje soud. Soudní exekutor obvykle vydá bance exekuční příkaz, který obsahuje dlužnou částku a popis majetku dlužníka. Banka je poté povinna zmrazit účet dlužníka a převést veškeré prostředky, které na účtu zbývají, soudnímu exekutorovi, který je použije na úhradu dluhu. Celý proces se označuje jako exekuce na účet.

Proces exekuce na účet může trvat až několik měsíců v závislosti na výši dluhu a složitosti případu. Během této doby již dlužník nebude mít přístup ke svému účtu ani nebude moci používat žádné finanční prostředky, které na něm má.

Jakmile je dluh splacen, soudní exekutor vydá bance potvrzení o uvolnění exekuce, které dlužníkovi umožní přístup k jeho účtu a použití všech prostředků, které z něj byly uvolněny. Soudní exekutor poté vrátí dlužníkovi veškeré zbývající prostředky.

Specifika procesu exekuce na účet

Velmi jednoduchá je situace, pokud je na bankovním účtu dlužníka dostatek finančních prostředků pro zaplacení celé dlužné částky. Mnohem složitější nicméně je, pokud na účtu dlužníka dostatek finančních prostředků pro exekuci není. Špatná zpráva je to nejen pro dlužníka, ale také pro věřitele, který musí na splacení vyčkat.

V případě nedostatku finančních prostředků na účtu k pokrytí celého dluhu zůstává exekuce na účet v platnosti po dobu dalších 6 měsíců, kdy dlužník v podstatě ztrácí možnost s bankovním účtem jakkoli manipulovat. Účet je v případě exekuce na účet zmrazený, a proto dlužník nemůže vybírat hotovost z bankomatu či převádět peněžní prostředky ani zadávat příkazy k úhradě.

Exekutor se po celou dobu může snažit získat dlužné finance i jiným způsoby. Jde například o prodej dlužníka majetku či může dojít k vyžádání srážek ze mzdy. Pro dlužníka platí i v této fázi jen jediná rada, pokud nerozporuje dlužnou částku. Měl by s exekutorem spolupracovat a snažit se, co nejdříve vyřešit situaci a dluh jakýmkoli způsobem uhradit.

Přestože dlužník nemůže v případě exekuce na účet jakkoli s financemi na bankovním účtu manipulovat, nezůstane zcela bez prostředků. Během exekuce má možnost vybrat si ze svého účtu trojnásobek životního minima. Tato částka v roce 2023 činí 4 860 Kč a celkem tedy jde o částku 14 580 Kč. Proplacení částky předchází osobní návštěva banky a podání žádosti.

Chráněný účet

Česká republika poměrně nedávno zavedla nová opatření na ochranu bankovních účtů občanů v případě exekuce. Zákon byl přijat v červenci 2019 a jeho cílem je chránit občany před rizikem ztráty úspor v případě exekuce. Zákon umožňuje zřízení tzv. chráněného účtu, což je samostatný bankovní účet, který nepodléhá exekučnímu řízení.

Zákon se vztahuje na fyzické i právnické osoby a prostředky uložené na chráněném účtu jsou považovány za „chráněné prostředky“. To znamená, že věřitelé nemohou tyto prostředky v případě exekuce zabavit a musí zůstat nedotčeny až do ukončení exekučního procesu.

Účelem tohoto zákona je zajistit, aby občané byli chráněni před rizikem ztráty svých úspor v případě exekuce. To je důležité, protože exekuce jsou stále poměrně časté. Zákon také usnadňuje občanům spořit peníze bez obav, že o ně v případě exekuce přijdou. Nový zákon Češi uvítali, neboť jim poskytuje větší jistotu a ochranu v případě exekuce na účet.

Celkově je nový zákon o chráněných účtech v případě exekuce pozitivním krokem vpřed. Poskytuje občanům větší jistotu a ochranu v případě exekuce a pomáhá zajistit, aby věřitelé nemohli zneužívat zranitelné občany. Tento nový zákon je vítaným doplněním právního rámce v České republice a pomůže zajistit, aby občané byli chráněni před rizikem ztráty úspor v případě exekuce a měli možnost mít chráněný účet.

Exekuce na plat či mzdu

Exekuce na plat je proces, který věřitelé používají k vymáhání nezaplacených dluhů od fyzických osob. V České republice je exekuce na plat a mzdu upravena zákonem o mzdě a sociálním pojištění (zákon č. 435/2004 Sb.). Tento zákon stanoví, že zaměstnavateli může být uložena povinnost srážet zaměstnanci část mzdy, pokud o tom byl vydán soudní příkaz.

Podle tohoto zákona lze srážky ze mzdy použít pro jakýkoli typ dluhu, včetně nezaplacených daní, dluhů z předchozích soudních rozhodnutí a spotřebitelských dluhů. Vydá-li soud příkaz ke srážkám ze mzdy, musí zaměstnavatel srazit částku uvedenou v příkazu ze mzdy zaměstnance a zaslat ji věřiteli.

Částka, kterou lze zabavit, je omezena na 25 % disponibilního příjmu zaměstnance, a tato částka nesmí přesáhnout výši dluhu včetně úroků. Kvůli exekuci na plat se může člověk dostat do ještě svízelnějších finančních problémů a nakonec skončit i v insolvenci. Ani v těchto případech není třeba důvod k zoufalosti, protože existují instituce, které pomůžou. Řešením může být jistá půjčka v insolvenci.

Specifika exekuce na plat

V případě spotřebitelského dluhu musí věřitel soudu předložit důkazy o tom, že dluh je platný. Soud poté vydá příkaz k obstavení majetku, který musí být doručen zaměstnavateli. Jakmile je zaměstnavateli příkaz doručen, musí začít srážet zabavenou částku ze mzdy zaměstnance a zasílat ji věřiteli.

Zaměstnavatel je povinen příkaz ke srážkám ze mzdy splnit a jeho nesplnění může vést k soudnímu řízení. Zaměstnavatel je rovněž povinen vést záznamy o srážkách ze mzdy a na požádání je poskytnout zaměstnanci. Navzdory existující právní ochraně může být exekuce na plat a mzdu stále problémem.

V některých případech mohou věřitelé provádět exekuci na platu bez soudního příkazu a zaměstnavatelé si nemusí být vědomi svých zákonných povinností. Pokud se zaměstnanec ocitne v takové situaci, měl by vyhledat právní poradenství, aby zajistil ochranu svých práv.

Kromě toho by si zaměstnanci měli uvědomit, že exekuce na plat či mzdu může mít vážný dopad na jejich finanční situaci. Může snížit jejich disponibilní příjem a ztížit tak úhradu základních potřeb. Je důležité mít na paměti, že exekuce na plat či mzdu je krajním řešením a že je třeba kontaktovat věřitele s cílem nalézt řešení, které by exekuci na plat či mzdu nezahrnovalo.

Pokud už není cesty zpět, může být opět jediným řešením z celé situace insolvence. V takové chvíli může dojít k tomu, že bude mít dlužník velmi omezené finanční prostředky k životu po dobu několika let. Navíc je vše zapsané v registrech a člověk bude mít velký problém poté někde finanční prostředky získat. Existuje však řešení v podobě dlouhodobé půjčky po insolvenci, která je pro tyto případy určená.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang