Osobní bankrot a insolvence – podmínky vyhlášení, jak vyhlásit

Každý se někdy může dostat do situace, kdy již není schopen splácet svoje dluhy. Do dluhové pasti se lze dostat velmi rychle, ať už se jedná o fyzickou osobu, OSVČ či majitele velké firmy. Důležité je tuto situaci řešit, protože v opačném případě nastalé dluhy narůstají, přibudou např. exekuce, podnikatelům jde firma do konkurzu apod. 

Jaké jsou možnosti v případě dluhů? Lze se nějak oddlužit? Co je osobní bankrot a co znamená insolvence? Jaký je význam insolvence a jaké jsou insolvenční podmínky

Co je insolvence

Insolvence neboli platební neschopnost je neschopnost dlužníka dále plnit své závazky vůči věřitelům, přičemž dlužníky mohou být fyzické osoby, právnické osoby, podnikatelé i nepodnikatelé. 

Insolvence je rozdílná oproti tzv. platební nevůli, protože v insolvenci chce dlužník svoje pohledávky splatit věřiteli, v platební nevůli nikoliv. 

Insolvence se v České republice řídí zákonem č. 182/2006 Sb., jinak také Insolvenčním zákonem, který nabyl účinnosti v roce 2008. 

Jedná se o druh soudního řízení, při kterém se zvolí co nejvhodnější způsob vypořádání dluhů. Cílem tohoto tzv. insolvenčního řízení je maximální možné uspokojení všech věřitelů v co největším a poměrném rozsahu. 

Významem insolvence je oboustranná pomoc, tedy pomoc jak dlužníkům, tak zároveň věřitelům. Dlužníkům je nabídnuta možnost snížit a vypořádat své dluhy, věřitelům je zároveň uhrazena alespoň část jejich pohledávek. 

Insolvence tedy znamená dlužníkův úpadek, který se nadále řeší prostřednictvím insolvenčního zákona. 

Pokud je dlužník v úpadku, lze jeho zadlužení řešit třemi způsoby: 

 1. osobním bankrotem (oddlužením)
 2. konkurzem
 3. reorganizací

Rozhodujícím faktorem při určení, jakým způsobem se bude úpadek řešit, je, zdali se jedná o fyzickou osobu, právnickou osobu nebo celý podnik. 

V době insolvence určitě není vhodné se dále zadlužovat a každý by se v takové situaci měl vyhnout i půjčce po insolvenci.

Do insolvence se může snadno dostat každý.
Do insolvence se může snadno dostat každý.

Co je to úpadek? 

Úpadek je v zákoně o úpadku a způsobech jeho řešení, č. 182/2006 Sb. definován jako neschopnost dlužníka vypořádat se se svými dluhy. 

Dle tohoto zákona se rozlišují tři druhy úpadku

 1. platební neschopnost
 2. předlužení
 3. hrozící úpadek

Platební neschopnost nastává, pokud má dlužník nejméně dva věřitele a není schopen plnit svoje závazky vůči nim. Závazky musí být více než 30 dnů po splatnosti. Dalším důvodem platební neschopnosti je např. neschopnost zaplacení pohledávky pomocí exekuce. 

Pokud tedy dlužník neplní své závazky déle než 3 měsíce nebo zastaví platby svých peněžitých závazků, jedná se o neschopnost plnit dále své závazky

Do předlužení se může dlužník dostat v případě, kdy má více věřitelů a celková hodnota jeho závazků je vyšší než hodnota jeho majetku. 

Hrozící úpadek nastává v situaci, při které dlužník není schopen splatit podstatnou část svých dluhů. Návrh na insolvenci z hrozícího úpadku může podat pouze sám dlužník. 

Podmínky insolvence

Pokud chce dlužník zažádat o určitý druh insolvence, musí splnit tyto podmínky: 

 • dlužníkovy závazky jsou minimálně 30 dnů po splatnosti
 • dlužník má minimálně 2 věřitele
 • dlužník je schopen splatit 30 % závazků za 5 let, 60 % závazků za 3 roky nebo aspoň minimální procento za 5 let
 • dlužník nemá za posledních 5 let v rejstříku trestů záznam hospodářské nebo majetkové povahy

Aby mohlo dojít ke schválení insolvence a podání insolvenčního návrhu, musí být tyto podmínky splněny všechny. 

Jak probíhá insolvence

Jakmile jsou splněny všechny podmínky insolvence, insolvence probíhá následujícím způsobem: 

 1. správce pohledávek připraví insolvenční návrh, který podá na spádový krajský soud
 2. poté následuje samotné insolvenční řízení u soudu
 3. celý proces končí výmazem zápisu dlužníka z insolvenčního rejstříku

Podrobněji to znamená, že soud provede nejprve důkladné přezkoumání dlužníkových závazků, aby potvrdil, že je dlužník opravdu v úpadku. Poté se dlužníkovi stanoví insolvenční správce, který připraví insolvenční návrh.

Následně soud stanoví datum a místo přezkumného jednání a konání schůze věřitelů. Poté soud vyzve věřitele k přihlášení pohledávek. Insolvenční správce sestaví seznam přihlášených pohledávek a o přezkoumání sepíše zprávu. Soud poté určí způsob oddlužení

Pokud dlužník insolvencí řádně projde a bude mu nějaká část dluhu odpuštěna, může po 10 letech požádat o insolvenci znovu. Pokud insolvence proběhne v pořádku, lze znovu zažádat o půjčku po insolvenci

Průběh insolvenčního řízení v roce 2023

V roce 2023 je obecně snazší vstoupit do insolvence, než tomu bylo v minulých letech, a průběh insolvenčního řízení je tudíž jednodušší. Změna se týká především placení závazků dlužníka vůči věřitelům

Novela insolvenčního zákona umožňuje dlužníkovi uhradit nižší procento dluhů a původní podmínka insolvence o zaplacení 30 % pohledávek již není tolik striktní. 

Důležité však je, aby se dlužník snažil o zaplacení svých závazků po dobu trvání oddlužení a vyvinul v této věci maximální úsilí. Pochopitelně není vhodné k tomu využít půjčku v insolvenci

Soud následně zhodnotí, zda uhrazené procento dlužníkových pohledávek odpovídá dlužníkovým možnostem a zda bude insolvence řádně a úspěšně ukončena. 

Novela zákona tím přináší možnost na insolvenci i osobám s vysokými dluhy

Osobní bankrot

Osobní bankrot neboli oddlužení je legální způsob vypořádání dluhů v insolvenčním řízení. Při osobním bankrotu se jedná o oddlužení fyzické osoby.

Jak vyhlásit osobní bankrot

Jak vyhlásit osobní bankrot? Co je k tomu potřeba? Základním předpokladem k vyhlášení bankrotu je podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení formou oddlužení. Tento návrh se podává k příslušnému krajskému soudu a je zde nutné uvést formulaci, že dlužník navrhuje průběh insolvence pomocí oddlužení. 

Insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení musí obsahovat: 

 • označení dlužníka
 • údaje o očekávaných příjmech dlužníka
 • údaje o příjmech dlužníka za poslední rok
 • listiny prokazující úpadek dlužníka 
 • seznam dlužníkova majetku

Návrh také musí obsahovat přílohy, které tyto skutečnosti dokazují. Dále v návrhu musí být prokázáno, že se dlužníkovi během následujících pěti let podaří uhradit alespoň část dluhů v minimální výši

Podmínky osobního bankrotu

Sám dlužník nemůže k insolvenčnímu soudu podat návrh na oddlužení, musí být zastoupen advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem nebo jinou akreditovanou osobou. Toto opatření je povinné kvůli tzv. „insolvenčním šmejdům“, kteří si za soupis návrhu osobního bankrotu účtovali vysoké sumy a dlužníkům často způsobili další problémy. 

Mezi základní podmínky osobního bankrotu patří: 

 • dlužník nesměl být v posledních 10 letech oddlužen
 • peněžité závazky musí být minimálně 30 dnů po splatnosti
 • dlužník návrhem nesleduje nepoctivý záměr
 • dlužník je schopen uhradit náklady na odměnu insolvenčního správce
 • dlužník musí mít nejméně 2 věřitele

Dříve musel být dlužník schopen platit procentuální části svých dluhů i po oddlužení, tato podmínka se dnes již neuplatňuje. 

Konkurs

Prostřednictvím konkursu může dojít k oddlužení jak nepodnikající fyzické osoby, tak k oddlužení OSVČ, tedy osoby podnikající. Oddlužení fyzické osoby, jež nepodniká, má však větší výhody při osobním bankrotu, proto se konkurs u fyzických osob téměř nevyužívá. 

Věřitelé jsou v rámci konkursu vypláceni především z prodeje movitého i nemovitého majetku dlužníka. Zároveň jsou provedeny srážky ze mzdy dlužníka. 

Po skončení konkursu není bohužel dlužník osvobozen od zaplacení zbývajících neuhrazených pohledávek, jako je tomu v případě osobního bankrotu, což je veliká nevýhoda konkursu. Věřitelé tedy i nadále vymáhají neuhrazené dluhy. 

Dluhy lze vyřešit k oboustranné spokojenosti.
Dluhy lze vyřešit k oboustranné spokojenosti.

Reorganizace

Reorganizace se využívá při úpadku velkých podniků a společností, kdy se pohledávky věřitelů splácejí postupně při zachování provozu dlužníkova podniku. Jedná se tedy opět o oddlužení OSVČ, ovšem v rámci velké firmy nebo společnosti. 

Dluhová poradna

Pokud se člověk dostane do dluhů a bude potřebovat pomoci s jakýmkoliv druhem insolvence, může se obrátit na tzv. dluhovou poradnu

Dluhová poradna funguje většinou online, první poradenství bývá zdarma a poradí např. se snížením splátek, se snížením dlužné částky nebo zastavením exekuce

Je vždy dobré si dopředu dluhovou poradnu prověřit. 

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang