Insolvence – insolvenční rejstřík, registr dlužníků

Insolvenční řízení je druh soudního řízení, jehož cílem je vypořádat dluhy a uspokojit věřitele dlužníka. Insolvence může být cestou ven z dluhové pasti. Jak probíhá insolvenční řízení? A jaké jsou novinky v insolvenci 2023?

Někteří lidé občas udělají špatné životní rozhodnutí, které povede k nedobré finanční situaci. Jiní lidé si zase na nákup spotřebičů, dárků nebo dovolené neuváženě vezmou půjčku, ačkoliv vědí, že na její splácení nebudou mít dostatek financí.

Jsou ovšem i lidé, kteří se do špatné finanční situace dostanou ne zcela zaviněně. Například tak, že jim jejich zákazníci neplatí za zboží a služby, které od nich odebrali.

Všichni tito lidé se dříve či později mohou dostat do platební neschopnosti. To znamená, že nebudou schopni v plném rozsahu a včas splácet své dluhy a závazky vůči věřitelům. Jak z toho ven? Řešením může být insolvenční řízení.

Co je insolvence?

Insolvence neboli insolvenční řízení je druh soudního řízení. Co je insolvence přesně stanovuje zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, též insolvenční zákon. Podle něj se jedná o řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení.

V úpadku se nachází dlužník, který má:

 • více věřitelů (nejméně dva),
 • peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a
 • tyto závazky není schopen plnit.

Podle insolvenčního zákona je takový dlužník v platební neschopnosti. Insolvenční zákon dále uvádí, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, pokud:

 • zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo
 • je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo
 • není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

V úpadku je podle insolvenčního zákona i dlužník, který je předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.

Insolvenční zákon – způsoby řešení úpadku

Jak již uvedeno, veškeré podmínky insolvenčního řízení, upravuje insolvenční zákon. V něm se lze dozvědět, co je insolvence, jak najít osobu v insolvenci nebo jaký soud je insolvenční soud.

Cílem insolvenčního řízení je vypořádat dluhy dlužníka a zároveň uhradit věřitelům co největší část jejich pohledávek vůči dlužníkovi.

Pokud se dlužník dostane do úpadku, lze to podle insolvenčního zákona řešit několika způsoby. Jedná se o:

 • konkurs
 • reorganizaci
 • oddlužení
 • zvláštní způsoby řešení úpadku, které stanoví insolvenční zákon pro určité subjekty

Většiny dlužníků se bude týkat oddlužení. Někdy se také lidově hovoří o osobním bankrotu. Význam obou slov je zcela stejný. Jedná se o insolvenční řízení, kterým se řeší úpadek nepodnikatele.

Je ovšem třeba vědět, že pro všechny způsoby řešení úpadku je třeba splnit podmínky stanovené v insolvenčním zákoně.

Insolvenční řízení – oddlužení

Oddlužení jako jeden ze způsobů řešení úpadku je určen zejména pro nepodnikatele. Kdo nemá dluhy z podnikání, může podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Povolit lze i oddlužení OSVČ.

Návrh na povolení oddlužení a insolvenční návrh musí být sepsán advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem, nebo akreditovanou osobou. Taková osoba má podle insolvenčního zákona nárok na odměnu ve výši 4 tisíce korun bez DPH.

Návrh na povolení oddlužení s insolvenčním návrhem se podává insolvenčnímu soudu na předepsaném formuláři. Oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty, nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty bude dlužník nejen platit pravidelné měsíční splátky, zároveň bude prodán jeho majetek.

To znamená, že dlužník bude povinen maximálně po dobu 5 let splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů určitou částku.

Jsou tři možnosti, jak může dlužník oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty úspěšně splnit:

 • zaplatí 100 % pohledávek nezajištěných věřitelů
 • během 3 let zaplatí nejméně 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů
 • během 5 let vynaloží veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, aby zaplatil pohledávky věřitelů

U poslední možnosti zároveň insolvenční zákon říká, že pokud dlužník během 5 let zaplatí nezajištěným věřitelům nejméně 30 % jejich pohledávek, tak potřebné úsilí vyvinul.

Pokud dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti jedním z výše uvedených způsobů, pak insolvenční soud dlužníka osvobodí od placení zbylých pohledávek. Jednoduše řečeno, insolvenční soud dlužníkovi zbývající dluhy odpustí.

Ovšem nezanikají např. pohledávky zajištěných věřitelů ani pohledávky na výživném.

Insolvenční řízení – konkurz a reorganizace

Konkurs je způsob řešení úpadku, ve kterém jsou pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty. Jednoduše řečeno majetek dlužníka je prodán a výtěžek rozdělen mezi věřitele. 

Reorganizace se týká dlužníkova podniku, který v insolvenčním řízení nezanikne, ani se majetek nerozprodá. Naopak se jeho provoz zachová a učiní se opatření k ozdravění hospodaření. Věřitelé jsou pak uspokojováni postupně.

Reorganizací se tedy řeší úpadek dlužníka, který je podnikatelem. A navíc při splnění podmínky, že celkový roční čistý obrat dlužníka dosáhl částku alespoň padesát milionů korun.

Insolvenční soud

Pro insolvenční řízení je příslušný krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. To znamená, že insolvenčním soudem je krajský soud, v jehož obvodu má dlužník bydliště či sídlo.

Rozhodnutí ani procesní kroky soudů se v běžných řízeních nikde nezveřejňují, ovšem insolvenční řízení je zvláštní svým veřejným charakterem. Proto insolvenční soud veškerá došlá podání i svá rozhodnutí zveřejňuje v insolvenčním rejstříku.

Jak najít osobu v insolvenci?

Jak již bylo uvedeno, insolvenční řízení je řízení veřejné. Pokud tedy někoho zajímá, jak najít osobu v insolvenci, odpověď je velmi jednoduchá. Stačí nahlédnout do insolvenčního rejstříku, který vede insolvenční soud.

Jedná se o veřejný registr dlužníků, ve kterém jsou vedeny údaje o všech osobách v úpadku a insolvenčních řízeních vedených proti nim. Jsou v něm vedeny i záznamy o všech ukončených insolvenčních řízeních po dobu 5 let od jejich ukončení.

Osobu v insolvenci lze najít podle jejího jména a příjmení, nebo data narození či identifikačního čísla.

Pokud věřitel zjistí, že jeho dlužník je v insolvenci, musí včas podat přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení. Přihláška se podává na stanoveném formuláři v zákonné lhůtě dvou měsíců od vydání rozhodnutí soudu, kterým se zjišťuje úpadek dlužníka. Kdo lhůtu nestihne, má smůlu.

Jak zjistit stav insolvence?

Odpověď na otázku, jak zjistit stav insolvence, je shodná s odpovědí na otázku, jak najít osobu v insolvenci. Veškerý průběh insolvence a její stav lze zjistit v již zmíněném insolvenčním rejstříku.

Stav insolvence je rozdělen do dvou fází:

 • řízení do úpadku
 • řízení po úpadku

V první fázi se podává insolvenční návrh, insolvenční soud rozhoduje o způsobu řešení úpadku a vyzývá věřitele, aby přihlásili své pohledávky.

Ve druhé fázi se koná jednání u insolvenčního soudu, přezkoumávají se přihlášené pohledávky věřitelů a majetková situace dlužníka. Následně se rozhoduje o konkrétních podmínkách řešení úpadku.

Insolvenční rejstřík fyzických osob – isir justice insolvenční rejstřík

V insolvenčním rejstříku lze najít fyzické i právnické osoby. Do insolvenčního rejstříku fyzických osob stačí zadat jméno a příjmení daného dlužníka a během pár vteřin se objeví, zda je dlužník v insolvenci či nikoliv, příp. věřitel rovnou zjistí, jaký je stav insolvence.

Do insolvenčního rejstříku právnických osob stačí zadat identifikační číslo právnické osoby a objeví se tytéž informace jako v případě fyzických osob.

Vyhledávání v insolvenčním rejstříku je jednoduché. Stačí zadat jméno a příjmení nebo identifikační číslo dlužníka.

Insolvenční rejstřík fyzických osob a insolvenční rejstřík právnických osob je jeden a týž insolvenční rejstřík, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti na stránkách isir.justice.cz.

Také ho lze jednoduše najít tak, pokud se do internetového vyhledávače zadá buď jenom „insolvenční rejstřík“, nebo „isir justice insolvenční rejstřík“.

Vyhledávání v insolvenčním rejstříku je zdarma a je možné se také podívat na všechny dokumenty vydané v daném insolvenčním řízení.

Výmaz z insolvenčního rejstříku – registr dlužníků

Insolvenční řízení je sice cestou ven z dluhů, avšak ani po skončení insolvence nemá dlužník čistý štít. Po dobu 5 let je totiž stále veden v insolvenčním rejstříku. Ten je považován za registr dlužníků.

Insolvenční soud vyškrtne dlužníka z insolvenčního rejstříku fyzických osob a údaje o něm znepřístupní teprve po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo skončeno insolvenční řízení.

Prakticky to znamená, že v insolvenčním rejstříku bude jméno dlužníka viditelné nejen v průběhu insolvenčního řízení, nýbrž i 5 let po něm. Tento proces nelze nijak urychlit.

Je to poměrně dlouhá doba. Například nejznámější registr dlužníků SOLUS vede záznamy o závazcích dlužníka „jen“ 3 roky od splacení pohledávky.

Insolvence 2023 – novinky

Stejně jako každý jiný zákon i insolvenční zákon je průběžně novelizován (měněn). Jsou nějaké novinky insolvence 2023?

Od 1. 7. 2021 měla začít platit novela insolvenčního zákona. Vláda však změnu nestihla projednat a k novele nakonec nedošlo. Je pravděpodobné, že se novela insolvenčního zákona bude schvalovat v roce 2023.

Pokud tedy někoho zajímá, jaké jsou novinky insolvence 2023, pak je třeba říci, že zatím žádné podstatné. Stále platí stejné podmínky pro oddlužení a další způsoby řešení úpadku, jak uvedeno výše v tomto článku.

Pokud by byla novela schválena, vztahovala by se jen na nové insolvence, pro ty „staré“ by se nic neměnilo.

Standardní novinkou však je zvýšení nezabavitelné částky. Stejně jako každý rok i na začátku roku 2023 došlo ke zvýšení nezabavitelné částky v insolvenci a také exekuci. Nezabavitelné minimum se od 1. 1. 2023 zvýšilo skoro o 1 000 Kč oproti roku 2022.

Nezabavitelné minimum v roce 2023 je 13 638 Kč. Tato částka musí dlužníkovi vždy zůstat.

Insolvence na 3 roky – 2023

Zmíněná připravovaná novela insolvenčního zákona má přinést jednu zásadní změnu, a to je insolvence na 3 roky. Platí to pro případ oddlužení, které asi zajímá nejvíce dlužníků.

Doposud je podle insolvenčního zákona standardní doba oddlužení 5 let. Ta by se měla v roce 2023 zkrátit na 3 roky.

Zkrácení doby insolvence na 3 roky v 2023 není nápadem naší vlády, avšak jedná se jen o implementaci požadavku Evropské unie. 

K tomu, aby mohlo dojít ke schválení insolvence na 3 roky v 2023, je potřeba přijmout změnu insolvenčního zákona. A to zabere nějaký čas. Nejprve musí vláda předložit návrh zákona. Následně o něm jedná Poslanecká sněmovna. Po schválení ve Sněmovně následuje jednání v Senátu a konečně přichází na řadu prezident.

Není tedy příliš pravděpodobné, že by ke zkrácení doby insolvence na 3 roky došlo ještě během první půlky roku 2023.

Jak zjistit, zda je někdo v exekuci?

Pokud má někdo finanční problémy a nezvládá splácet svoje závazky, nemusí hned podávat návrh na insolvenci. Zpravidla na dlužníka věřitelé nejprve podají návrh na exekuci.

Pokud např. dodavatel vstoupí do právního vztahu s někým, na koho je uvalena exekuce, a on o tom neví, může mu to způsobit značné komplikace a ztráty. Je proto lepší si svého obchodního partnera předem prověřit. Jak zjistit, zda je někdo v exekuci?

Možností, jak zjistit, zda je někdo v exekuci, je několik. Většinou se však za ně však platí. Žádná veřejně dostupná databáze exekucí a dlužníků v exekuci, ve které by se dalo vyhledávat zdarma, totiž neexistuje. 

Jednou z možností, jak zjistit, zda je někdo v exekuci, je zajít na vybranou pobočku České pošty a zažádat o ověřený výpis z Centrální evidence exekucí. Žadatel se musí připravit na to, že za jednu stranu výpisu zaplatí 50 korun.

Z Centrální evidence exekucí se člověk dozví, zda byla na konkrétní osobu nařízena exekuce, který exekutor exekuci provádí, o jakou vymáhanou povinnost se jedná a kdy byla exekuce nařízena.

V Česku působí několik dalších registrů, kde se lze o dluzích informovat. Nejznámějším registrem je SOLUS, který vede informace o těch, kdo jsou v prodlení se splátkami.

Nejlepší cestou jak velmi rychle získat výpis z registru dlužníků je služba NejsemDlužník.cz. Výhodou je, že kromě výpisu z registrů nabízí také výpis z Centrální evidence exekucí i insolvenčního rejstříku.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang