Investiční poradce a poradenství

Investiční poradce poskytuje svým klientům rady ohledně investování a to především do cenných papírů – jedná se nejčastěji o akcie, dluhopisy a podílové fondy. Investiční poradci mají na starosti celou řadu klientů, kterým denně poskytují poradenství.

Může se jednat o jednorázovou radu, nebo pravidelné spravování portfolia. Kdy je vhodné využít služby investičního poradce a na co si dát pozor?

Investiční poradce se někdy také označuje jako investiční manažer, správce aktiv, správce majetku, správce peněz, nebo správce portfolia. Velmi zjednodušeně se dá říct, že tito odborníci pomáhají lidem, kteří si je najmout, rozhodovat o tom, co vy měli udělat se svými finančními prostředky.

Může se jednat o investice i jiné kroky, které finance a majetek ovlivňují. Proto se velmi často řeší i pojem investiční bankovnictví.

Investiční poradce

Investiční poradci mají většinou celou řadu klientů, kterým poskytují poradenství v jejich financích. Může se jednat o jednotlivce, což jsou fyzické osoby, kteří řeší například svěřenecké fondy.

Nebo například instituce, mezi které patří společnosti, soukromé penzijní plány, veřejné penzijní plány, vzdělávací instituce, nadace, investiční podílové fondy, hedgeové fondy, investiční partnerství a jiné sdružené účty, bankovní instituce a vlády.

Někteří poradci utvářejí investiční portfolia pro své klienty. Jiní poradci se drží jednoho nebo více centrálně spravovaných portfolií, která odrážejí určitou investiční strategii, styl nebo model. Klienti si někdy ponechávají několik poradců s různými investičními strategiemi a styly, aby diverzifikovali svá portfolia.

Finanční poradce je často zodpovědný za více než jen provádění obchodů na trhu jménem svých klientů. Poradci využívají své znalosti a zkušenosti k sestavování individuálních finančních plánů, které jsou zaměřeny na dosažení finančních cílů klientů, proto se jedná o tzv. investiční bankovnictví.

Tyto plány zahrnují nejen nejlepší investice, ale také spoření, rozpočet, pojištění a daňové strategie.
Poradci dále pravidelně kontrolují své klienty
, aby přehodnotili jejich současnou situaci a budoucí cíle a podle toho plánovali.

Finanční poradce je především partnerem pro svého klienta a pro jeho finanční plánování. Například pokud chce člověk za 20 let odejít do důchodu nebo za 10 let poslat své dítě na soukromou univerzitu v zahraničí, jedná se o dlouhodobý plán.

Aby člověk mohl dosáhnout takového cíle, nejspíš bude potřebovat kvalifikovaného odborníka se správnou licencí, který mu pomůže tyto plány uskutečnit.

Investiční poradce obvykle účtuje klientům procento z majetku, který spravuje.

Společně s poradcem může klient řešit mnoho témat, včetně množství peněz, které by měl spořit, typů spořicích účtů, které potřebuje, druhů pojištění, které by měl mít (včetně dlouhodobé péče, termínovaného životního pojištění, invalidity atd.) a také plánování majetku a daní.

Finanční poradce je také učitelem pro klienta. Součástí úkolů poradce je pomoci klientovi pochopit, co je spojeno s plněním jeho budoucích cílů. Vzdělávací proces může zahrnovat podrobnou pomoc s finančními tématy.

Na začátku mohou tato témata zahrnovat sestavování rozpočtu a spoření. Jak bude postupovat ve svých znalostech, poradce klientovi pomůže porozumět složitým investičním, pojistným a daňovým otázkám.

Co dělá investiční poradce

Investiční poradce vybírá, spravuje a doporučuje investice pro své klienty. Na rozdíl od ostatních finančních poradců, kteří nemusí být regulováni, jsou investiční poradci regulováni svým státem nebo Komisí pro cenné papíry a burzy v závislosti na tom, kolik peněz spravují. Investiční poradci mohou také nabízet služby, jako je plánování odchodu do důchodu.

Pokud jde o náklady, investiční poradce obvykle účtuje klientům procento z majetku, který spravuje.

Rozdíl mezi investičním a finančním poradcem

Pojmy investiční poradce a finanční poradce se často používají zaměnitelně. Je nutné zdůraznit, že to není totéž. Finanční poradce je souhrnný výraz označující mnoho různých druhů finančních odborníků. Investiční poradce je právně regulovaný termín pro osoby nebo společnosti, které jsou registrovány u Komise pro cenné papíry a burzy nebo u státního regulačního orgánu.

Vzhledem k tomu, že pojem finanční poradce vrhá širokou síť, je složité zjistit, zda někdo může legálně poskytovat investiční poradenství. Pro začátek je dobré si ověřit, zda je poradce registrován. Registrovaní investiční poradci neboli RIA mají vůči svým klientům fiduciární povinnost, což znamená, že jsou povinni radit v nejlepším zájmu svých klientů a zveřejňovat případné střety zájmů.

Investiční poradci nemusí skládat konkrétní kvalifikační zkoušku, ovšem obecně musí splnit určité licenční požadavky, aby mohli vykonávat svou praxi. Mnoho investičních poradců má také další certifikáty, jako je certifikovaný finanční plánovač (CFP) nebo autorizovaný finanční analytik (CFA).

Tato označení jim mohou umožnit nabízet kromě investičního poradenství také komplexnější finanční poradenství – například rady, jak sestavit rozpočet, poradit se v oblasti daní, plánovat odchod do důchodu nebo splácet dluhy.

Investiční poradenství

Někdy je též nazýváno jako investiční bankovnictví. Obecně platí, že čím složitější je finanční situace daného člověka, tím spíše by měl využít profesionální pomoc při správě svých financí.

Pokud má pocit, že by pro své peníze mohl člověk udělat více, aby je zhodnocoval, avšak netuší, jak na to, jedná se o situaci, kdy je vhodné si najmout investičního nebo finančního poradce.

Najmout si investičního poradce může být vhodné i pro člověka, který sice nemá moc prostředků pro investice, avšak chce se v této oblasti vzdělávat. Je možné si vlastního investičního poradce najmout takto pouze jednorázově.

Investiční poradci pracují jako profesionálové v rámci finančního odvětví tím, že poskytují klientům poradenství výměnou za určité poplatky. Investiční poradci mají vůči svým klientům fiduciární povinnost a jsou povinni vždy upřednostňovat zájmy svých klientů.

Investiční poradci musí například zajistit, aby transakce klientů měly přednost před jejich vlastními a aby veškerá doporučení klientům byla dobře přizpůsobena potřebám, preferencím a finanční situaci těchto klientů. Investiční poradci musí rovněž dbát na to, aby se vyhnuli jakémukoli skutečnému nebo domnělému střetu zájmů.

Jedním ze způsobů, jak se investiční poradci snaží minimalizovat skutečné nebo domnělé střety zájmů, je struktura jejich odměňování. Investiční poradci jsou placeni prostřednictvím poplatků, které způsobují, že jejich vlastní úspěch je spojen s úspěchem klienta.

Investiční poradce může například účtovat poplatek za správu založený na velikosti nebo výkonnosti majetku klienta. Tímto způsobem má investiční poradce jasný finanční motiv pracovat na úspěchu klienta.

Investiční poradci mají často určitou úroveň diskreční pravomoci, která jim umožňuje jednat jménem klientů, aniž by museli před provedením transakce získat formální souhlas. Toto oprávnění však musí být formálně poskytnuto klientem, zpravidla v rámci procesu přijímání klienta.

Úvodní schůzka s investičním poradcem

Prvním krokem v procesu finančního poradenství je pochopení finančního zdraví daného klienta. Nikdo nemůže správně plánovat budoucnost, aniž by bylo jasné, jak si stojí v přítomnosti a jaká byla minulost.

Obvykle bude nový klient požádán o vyplnění podrobného písemného dotazníku. Všechny odpovědi pomohou poradci pooc pochopit konkrétní situaci a ujistit se, že klient nepřehlédl žádné důležité informace. Je také velmi možné, že některé informace by klient vyhodnotil jako nedůležité a investičnímu poradci je vůbec nesdělil.

Investiční poradce s klientem bude spolupracovat, aby získal úplný přehled o majetku, závazcích, příjmech a výdajích. V dotazníku se také uvádějí budoucí důchody a zdroje příjmů, předpokládané potřeby pro odchod do důchodu a popis případných dlouhodobých finančních závazků. Stručně řečeno, je nutné uvést všechny současné a očekávané investice, důchody, dary a zdroje příjmů.

Součástí úvodního posouzení může být také prozkoumání dalších témat týkajících se správy financí, jako jsou otázky pojištění a daňová situace. Poradce musí znát současný majetkový plán každého svého klienta a také ideálně další odborníky v plánovacím týmu, jako jsou účetní a právníci.

Jakmile klient i poradce porozumí současné finanční situaci a budoucím prognózám, jsou připraveni společně pracovat na plánu, který naplní životní a finanční cíle.

Při první schůzce investičního poradce a klienta je nutné vyplnit základní formuláře a zodpověděť otázky i o finanční a majetkové minulosti klienta.

Finanční poradce shrne všechny tyto prvotní informace do komplexního finančního plánu, který bude sloužit jako plán pro finanční budoucnost klienta. Začíná shrnutím klíčových zjištění z úvodního dotazníku a shrnutím současné finanční situace, včetně čistého jmění, aktiv, závazků a likvidního nebo provozního kapitálu. Finanční plán také rekapituluje cíle, o kterých klient s poradcem diskutoval.

Analytická část tohoto obsáhlého dokumentu poskytne další informace o několika tématech, včetně tolerance k riziku, podrobností o plánování majetku, rodinné situaci, riziku dlouhodobé péče a dalších relevantních současných a budoucích finančních otázkách.

Poté dochází k řádné kontrole plánu klientem i finančním poradcem, případně je možné udělat nějaké úpravy.

Jak se stát investičním poradcem

V případě, že se chce člověk stát investičním poradcem, měl by mít vynikající komunikační schopnosti a také schopnost naslouchat. Investiční poradci musí se svými klienty navázat úzké vztahy, aby skutečně porozuměli jejich finančním cílům. Budou muset vědět, kdy budou potřebovat použít peníze a na co je budou používat.

Dále jsou u každého dobrého investičního poradce nutné vynikající finanční a analytické schopnosti. Aby mohl investiční poradce poskytovat dobré rady, musí shromažďovat osobní a finanční údaje o klientovi.

Musí rozumět klientově toleranci k riziku a jeho očekávané míře návratnosti investic. Dobrý investiční poradce tyto údaje využije k analýze stávajících investic a k doporučení, co by měl klient dělat do budoucna.

Organizační schopnosti a schopnost hospodařit s časem jsou dalšími důležitými vlastnosti investičního poradce. Dobrý investiční poradě musí vědět, kde se nacházejí všechny investice jeho klienta tak, aby jeho klientovo portfolio dávalo smysl.

Práce investičního poradce může být velmi prospěšná. Pokud je člověk orientován na lidi a rád rozvíjí vztahy s klienty, pomůže jim dosáhnout jejich finančních cílů tím, že jim nabídne poradenství, finanční řešení a nejlepší možné služby.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang