Jak se za pět let dostat z dluhů?

jak-se-za-pet-let-dostat-z-dluhu-2

Život s dluhy není snadný. Neustálý tlak splácení a stres z nejisté finanční budoucnosti může být vyčerpávající. Nicméně, i když se může zdát, že je únik z dluhů neřešitelným problémem, existuje mnoho kroků, které může dlužník podniknout, aby se dostal z tohoto začarovaného kruhu.

V současné době proces osobního bankrotu trvá 5 let a stačí, aby dlužník splatil 30 % z dluhů, čímž se po 5 letech stane „čistým občanem“. Samozřejmě musí být za tuto dobu ze svých příjmů schopen aspoň toto procento splatit.

Jak se za pět let dostat z dluhů a znovu získat kontrolu nad svými financemi:

1. Zjistit svou finanční situaci

Prvním krokem k řešení jakéhokoli problému je pochopení jeho rozsahu. Sestavit seznam všech svých dluhů, včetně jejich výše, úrokových sazeb a splatnosti. Zjistit také svůj průměrný měsíční příjem a výdaje. Tím dlužník získá jasný obraz své finanční situace a stanoví si cíle pro budoucnost.

2. Vytvořit si rozpočet

Rozpočet je základem finanční stability. Vytvořit si rozpočet, který zahrnuje veškeré příjmy a výdaje. Identifikace oblastí, kde může člověk ušetřit a přebytečné peníze použít na splácení dluhů.

3. Priorizovat své dluhy

Některé dluhy mohou být naléhavější než jiné. Například dluhy s vysokými úrokovými sazbami nebo dluhy, které hrozí exekucí, by měly být prioritou. Zaměřit se na tyto dluhy a snažit se je co nejdříve splatit.

4. Jednat s věřiteli

Nebát se oslovit své věřitele a diskutovat s nimi o možnostech úpravy plateb. Mnoho věřitelů je ochotno spolupracovat a nabízí různé programy a možnosti refinancování. Pokusit se vyjednat si nižší úrokovou sazbu nebo dohodnout se na splátkovém plánu, který lépe vyhovuje finančním možnostem klienta.

5. Zvážit konsolidaci dluhů

Konsolidace dluhů spočívá v sjednocení všech dluhů do jednoho úvěru s nižší úrokovou sazbou. Konsolidace může pomoci snížit celkové náklady na dluhy a usnadnit správu plateb.

6. Hledat dodatečné příjmy

Pokud je to možné, zkusit si najít dodatečné příjmy, kterým se může člověk věnovat, aby splatil dluhy (např. přivýdělek, prodej nepotřebných věcí nebo freelancování).

7. Trpělivost a vytrvalost

Rozhodnutí zbavit se dluhů není snadný proces a vyžaduje trpělivost a vytrvalost. Neztrácet naději, i když to bude náročné. S každým splaceným dluhem se člověk přiblíží k finanční nezávislosti.

8. Získat pomoc od odborníků

Pokud se člověk cítí přetížen nebo si není jistý, jak dál postupovat, neměl by se bát si vyhledat pomoc od finančního poradce nebo odborníka na řešení dluhů. Ti mu mohou poskytnout cenné rady a pomoc při vypracování plánu na splacení dluhů.

Za pět let se dlužník může dostat z dluhů a znovu získat kontrolu nad svými financemi, pokud bude disciplinovaný a bude pravidelně pracovat na plánu na splacení dluhů. Být trpělivý a vytrvalý se v tomto směru více než vyplatí, a pokud bude potřeba, neváhat vyhledat pomoc od ostatních lidí.

Co znamená osobní bankrot a jak to funguje v České republice

Osobní bankrot je soudní řízení, které umožňuje lidem vyřešit své finanční potíže, když nejsou schopni splácet své dluhy. Tento proces umožňuje dlužníkům vyrovnat své dluhy s věřiteli nebo je mít zčásti nebo zcela odpuštěné za určitých podmínek. V České republice je osobní bankrot zaveden jako součást insolvenčního zákona.

Jak to funguje v České republice:

 1. Podání návrhu: Dlužník, který se nachází v nepřekonatelných finančních potížích, může podat návrh na osobní bankrot u soudu. Tento návrh musí obsahovat informace o majetku dlužníka, jeho dluhovém zatížení a finanční situaci obecně.
 2. Soudní řízení: Soud prozkoumá majetek a finanční situaci dlužníka a rozhodne, zda jsou splněny podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu. Mezi podmínky patří například to, že dlužník nesmí být schopen svými prostředky splatit své dluhy, a že dlužník nikdy nebyl odsouzen za hospodářskou kriminalitu.
 3. Insolvenční správce: Pokud soud rozhodne ve prospěch osobního bankrotu, jmenuje insolvenčního správce, který má za úkol spravovat majetek dlužníka a vyřizovat jeho finanční záležitosti.
 4. Plán splácení: Insolvenční správce společně s dlužníkem připraví plán splácení, který určuje, jak budou dluhy dlužníka uspokojeny. Tento plán musí být schválen věřiteli a soudem.
 5. Exekuční řízení: Pokud dlužník splní podmínky plánu splácení, zbaví se svých dluhů. Pokud však nedodrží podmínky plánu, může být vyhlášen konkurz na jeho majetek.

Osobní bankrot není jednoduchý proces a může mít dlouhodobé dopady na finanční situaci dlužníka. Je důležité si důkladně promyslet všechny možnosti a poradit se s právníkem, než se rozhodne podat návrh na osobní bankrot.

Za jakých podmínek má člověk právo vyhlásit osobní bankrot?

Zda dlužník dostane možnost vyhlášení osobního bankrotu, nebo ne, záleží na několika faktorech. Patří mezi ně:

 • zda chce zažádat o společný osobní bankrot manželů
 • počet jím vyživovaných osob (především se jedná o samostatně nevýdělečné děti)
 • čistý měsíční příjem
 • větší počet věřitelů
 • výše dluhů a jeho schopnost je splácet
 1. Neschopnost splácet dluhy: Dlužník musí prokázat, že není schopen splácet své dluhy ze svých prostředků. To znamená, že není schopen dluhy řešit standardními finančními prostředky, jako je pravidelný příjem z práce.
 2. Existence dluhů: Dlužník musí mít existující dluhy, které nemůže splácet. Tyto dluhy mohou být jakéhokoli typu, včetně spotřebitelských úvěrů, hypoték, úvěrů na auto nebo nezaplacených účtů.
 3. Neschopnost dohodnout se s věřiteli: Dlužník musí prokázat, že není schopen dohodnout se s věřiteli na dobrovolném řešení svých dluhů, jako je například splátkový plán nebo restrukturalizace dluhů.
 4. Žádné předchozí odsouzení za hospodářskou kriminalitu: Dlužník nesmí být odsouzen za hospodářskou kriminalitu, jako je podvod nebo zpronevěra, v posledních pěti letech před podáním návrhu na osobní bankrot.
 5. Dluhy musí být převážně soukromého charakteru: Osobní bankrot je určen pro lidi, jejichž dluhy jsou převážně soukromého charakteru. To znamená, že dluhy nesmí být spojeny s podnikáním nebo jinou obchodní činností.

Osobní bankrot není jednoduchý proces a měl by být posledním řešením finančních potíží. Dlužník by měl vždy nejprve zvážit jiné možnosti, jako je vyjednání s věřiteli nebo pomoc z dluhové poradny. V případě nejistoty nebo potřeby dalšího poradenství by měl dlužník vyhledat pomoc od právního odborníka.

Za jakých podmínek nelze vyhlásit osobní bankrot

Naopak na vyhlášení osobního bankrotu nemá dlužník právo, jestliže:

 • má pouze jednoho věřitele
 • je více či méně schopen splácet své dluhy a jiné peněžité závazky
 • má majetek, z kterého je možná exekuce
 • záměr bankrotu je nepoctivý
 1. Schopnost splácet dluhy: Pokud dlužník prokáže, že má dostatečné finanční prostředky k tomu, aby mohl splácet své dluhy, není oprávněn zažádat o osobní bankrot. Osobní bankrot je určen pro případy, kdy dlužník není schopen splácet své dluhy.
 2. Nesplnění zákonných podmínek: Dlužník musí splňovat zákonné podmínky stanovené insolvenčním zákonem, jako je například absence předchozího odsouzení za hospodářskou kriminalitu nebo převažující charakter dluhů (soukromé dluhy versus obchodní dluhy).
 3. Nedostatek majetku: Pokud dlužník nemá dostatečný majetek, který by mohl být využit k uspokojení jeho věřitelů, soud může rozhodnout, že není žádný smysl vyhlašovat osobní bankrot, protože neexistuje žádný majetek, který by mohl být rozdělen mezi věřitele.
 4. Zneužití práva: Soud může zamítnout žádost o osobní bankrot, pokud zjistí, že dlužník zneužívá právo na osobní bankrot nebo jedná s úmyslem poškodit věřitele nebo získat neoprávněný prospěch.

Pokud dlužník splňuje podmínky osobního bankrotu a nevidí jiné východisko ze své situace, může být osobní bankrot řešením. Celý proces odstartuje podáním návrhu na povolení oddlužení spolu s návrhem na zahájení insolventního řízení a zápisu do insolvenčního rejstříku (může podat pouze dlužník).

Celou záležitost řeší krajský soud, který rozhodne o vyhlášení osobního bankrotu. Pokud povolí osobní bankrot, zároveň určí podmínky oddlužení – zda se dluhy budou splácet pomocí osobního splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetku.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang