Vyúčtování energií v zúženém rozsahu – část faktury je na internetu

Za co konktrétně spotřebitel platí dodavatelům elektřiny a plynu? Na to by měla odpovědět faktura, která přichází na konci zúčtovacího období. Zákon ovšem dodavatelům umožňuje, aby vynechali například cenu za silovou elektřinu. Co přesně znamená vyúčtování v zúženém rozsahu?

Vyúčtování energií je proces, při kterém poskytovatelé energie (například elektřiny, plynu nebo tepla) shromažďují informace o spotřebě energie u svých zákazníků a vypočítávají částku, kterou je zákazník povinen za spotřebovanou energii zaplatit.

Tento proces obvykle probíhá pravidelně, například každý měsíc nebo každý kvartál, a zahrnuje několik klíčových kroků:

 1. Měření spotřeby:
  • Měřiče energie jsou instalovány u zákazníka (např. elektroměr, plynoměr).
  • Tyto měřiče zaznamenávají množství spotřebované energie.
 2. Sběr dat:
  • Údaje z měřičů se sbírají a ukládají do systému poskytovatele energie.
 3. Výpočet fakturace:
  • Na základě měřených dat se vypočítá celková spotřebovaná energie.
  • Tato spotřeba se převede na finanční částku podle stanovených cen za jednotku energie.
 4. Vystavení faktury:
  • Zákazníkovi je vystavena faktura, která obsahuje informace o spotřebě, ceně za jednotku energie a celkové částce k úhradě.
 5. Zaplacení:
  • Zákazník je povinen zaplatit fakturovanou částku v určené lhůtě.

Vyúčtování energií je důležitým prvkem v oblasti energetiky, protože umožňuje poskytovatelům energie získat finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených s výrobou a dodávkou energie. Zákazníkům pak umožňuje sledovat svou spotřebu a plánovat své výdaje na energie.

Pokud se spotřebitel rozhodne odebírat elektrickou energii od společnosti ČEZ nebo plyn od firmy RWE a bude se prokousávat jejich obchodními podmínkami, zjistí, že zároveň s uzavřením smlouvy žádá o poskytování vyúčtování v zúženém rozsahu.

Jaký je rozdíl mezi vyúčtováním obvyklým a zúženým? Co všechno poskytuje standardní, tedy kompletní faktura za energie?

Termíny „vyúčtování obvyklé“ a „vyúčtování zúžené“ se mohou vztahovat k různým oblastem, včetně vyúčtování energií nebo služeb. Obecně se jedná o způsoby, jak organizace nebo společnosti fakturují svým zákazníkům.

Nicméně, bez konkrétního kontextu je obtížné poskytnout přesnou definici. Níže jsou možné výklady těchto termínů v různých kontextech:

 1. Vyúčtování obvyklé:
  • Může se jednat o standardní, běžnou nebo obvyklou formu fakturace, která zahrnuje všechny standardní poplatky a náklady spojené s poskytovanou službou nebo produktem.
  • V případě vyúčtování energií by to mohlo znamenat fakturaci na základě standardních sazeb za spotřebovanou energii a související poplatky.
 2. Vyúčtování zúžené:
  • Může odkazovat na fakturaci, která je zúžena na specifické aspekty nebo služby a nezahrnuje všechny možné poplatky.
  • V rámci vyúčtování energií by to mohlo znamenat fakturaci pouze za konkrétní typy služeb, například samotnou spotřebu energie, a možná vynechání dalších prvků, jako jsou poplatky za připojení nebo dodatečné služby.

Je důležité, aby zákazníci pečlivě četli faktury a porozuměli podmínkám vyúčtování poskytovatele, a v případě nejasností se obrátili na zákaznickou podporu. Standardní pojmy mohou být definovány různě, a tak přesný význam může být specifický pro dané odvětví nebo společnost.

Klasická faktura má obecnou, podrobnou a doprovodnou část

Obyčejně do poštovní schránky přijde odběrateli souhrnné roční vyúčtování, ve kterém jsou sečteny všechny poplatky za dodávku i distribuci energie, stejně jako daně odváděné státu. Tato faktura se musí podle vyhlášky Energetického regulačního úřadu skládat ze tří částí: obecné, podrobné a doprovodné.

 • V první, obecné části je shrnutí základních údajů (celková spotřeba, zaplacené zálohy a případný doplatek či přeplatek).
 • Druhá, podrobná část představuje detailní rozpis spotřeby zákazníka (cena za silovou elektřinu, která se liší podle tarifu a dodavatele, platby v regulované části ceny, kterou už dodavatel neovlivní). Podrobná část se bude spotřebiteli hodit, zejména pokud chce porovnávat nabídky různých dodavatelů či lépe kontrolovat svou spotřebu.
 • Závěrečná, doprovodná část může obsahovat například doplňující informace o výrobních zdrojích elektřiny (procentuální podíl uhlí, jádra, plynu, obnovitelných zdrojů energie atd.), dopadech na životní prostředí, právech zákazníka nebo kontakty na příslušné správní orgány. Doprovodnou část spotřebitel potřebuje jen v mimořádných situacích, jako je reklamace nebo spor s dodavatelem.

Faktury jsou důležitým nástrojem pro sledování finančních transakcí, účetnictví a splnění daňových povinností. Dodržování přesných standardů pro vystavování faktur může být klíčové pro obchodní a daňové účely.

Zúžené vyúčtování šetří papír a vynechává méně důležité údaje

Při běžném vyúčtování obdrží spotřebitel všechny tři části faktury v tištěné podobě. Podle průzkumu provedeného Energetickým regulačním úřadem většinu spotřebitelů informace z doprovodné části příliš nezajímají. Proto vstupuje do hry vyúčtování v zúženém rozsahu. Co se skrývá za tímto pojmem?

Místo všech tří části bude spotřebiteli zaslána pouze obecná část, případně obecná a podrobná část vyúčtování, zatímco doprovodnou část najde na webových stránkách svého dodavatele energie. 

Pokud se nový zákazník společností ČEZ a RWE podívá na svou papírovou fakturu, nenajde tam tedy například kontaktní údaje Energetického regulačního úřadu, Ministerstva průmyslu či Státní energetické inspekce. Chybějící informace ovšem snadno nalezne na internetu.

Na kompletní papírovou fakturu má spotřebitel právo!

Pokud si člověk s počítačem zrovna dvakrát netyká a chce mít raději informace o postupu v případě reklamace nebo soudního sporu v zásuvce svého stolu, kde jsou vždy po ruce, nemusí zoufat. Když podá písemnou žádost o změnu z vyúčtování v zúženém rozsahu na vyúčtování v plném rozsahu, jeho dodavatel elektřiny či plynu mu musí vyhovět.

Naopak pro spotřebitele, který se cítí na internetu jako doma, nabízí dnes někteří dodavatelé energií možnost elektronické faktury, takže všechny údaje o své spotřebě najde po pár kliknutích na svém „energetickém“ kontě. Tato služba je velmi podobná již známějšímu internetovému bankovnictví.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang