Jednatel společnosti – odměna, smlouva, trestní odpovědnost a povinnosti

jednatel

Jednatel společnosti s ručením omezeným zajišťuje obchodní vedení firmy. Má jistá práva, povinnosti a je odpovědný mimo jiné i za vedení účetnictví. Kdo se jednatelem společnosti může stát, kde hledat kalkulačku odměny jednatele a co všechno tato práce obnáší?

Jednatel společnosti s ručením omezeným (tzv. s.r.o.) je v podnikání nepostradatelnou osobou. Jde o specifickou funkci, která zahrnuje odpovědnost a povinnosti vůči společnosti a jejím zaměstnancům.

Jednatel má na starosti vedení všech obchodních operací společnosti. Musí se starat o nábor nových zaměstnanců, správu financí, marketing a obchod a v neposlední řadě i vytváření a dodržování strategie společnosti.

Kromě toho je jednatel společnosti s ručením omezeným také odpovědný za zastupování společnosti vůči všem zákazníkům a obchodním partnerům.

Kdo může být jednatelem společnosti?

Aby bylo možné stát se jednatelem společnosti, je nutné splňovat několik podmínek a být zvolen valnou hromadou. Mezi zmíněné podmínky patří:

  • trestní bezúhonnost
  • plnoletost
  • svéprávnost
  • žádná omezení pro výkon funkce

Jednatelem může být jak fyzická, tak právnická osoba (např. jiná společnost s ručením omezeným). Zároveň platí, že společnost může mít jednoho i více jednatelů.

Žádné zvláštní požadavky na odbornost s touto funkcí spojeny nejsou. Co dodržet při zakládání firmy radí článek Jak založit firmu.

Povinnosti jednatele a trestní odpovědnost

Primární povinností jednatele společnosti s ručením omezeným je zajistit obchodní vedení firmy. Zastupuje společnost v různých obchodních stycích a jedná jejím jménem. Obvykle může firmu zastupovat i v jiných než obchodních záležitostech, záleží na tom, co je uvedeno v pracovní smlouvě jednatele.

Dále je jednatel ze zákona povinný konat jako „řádný hospodář“. To znamená, že při výkonu své funkce musí jednat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Zkrátka zastupovat firmu tak, jako by nakládal s vlastním majetkem.

V případě, kdy jednatel tuto povinnost poruší, ať už vědomě nebo z nedbalosti, odpovídá za škodu, kterou tím společnosti způsobí. Je však dobré vědět, že jednatel společnosti není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou jí způsobí, nýbrž pouze za tu, kterou způsobí porušením svých povinností.

Pokud vzniknou porušením povinnosti péče řádného hospodáře společnosti dluhy a pokud společnost nedisponuje majetkem potřebným k jejich pokrytí, pak za tyto dluhy společnosti ručí jednatel svým soukromým majetkem.

Mezi další povinnosti patří svolávání valné hromady, podání insolvenčního návrhu v případě úpadku společnosti či například zajišťování služeb různých odborníků, jako jsou právníci nebo účetní. Řádné vedení účetnictví má na starosti rovněž jednatel.

Za nedodržení povinností a případné škody tím způsobené nese neomezenou odpovědnost, stejně tak za veškeré závazky (splátky apod.) společnosti. Nikoho zřejmě nepřekvapí, že s funkcí jednatele je též spojena trestní odpovědnost jednatele.

Vedení účetnictví

Jak již bylo řečeno, jednatel je zodpovědný mimo jiné i za řádné vedení účetnictví. Vést účetnictví musí všechny osoby zapsané v obchodním rejstříku, tedy i společnosti s ručením omezeným.

Zatímco fyzické osoby si mohou vybrat mezi podvojným účetnictvím, paušálními výdaji a daňovou evidencí, s.r.o takové možnosti nemá.

Společnosti s ručením omezeným daňovou evidenci vést nemohou, nezbývá jim tedy než vést podvojné účetnictví. Jak vyplývá již ze samotného názvu, podvojné účetnictví znamená, že každá položka se objeví na dvou účtech (jednou jako výnos, jednou jako náklad).

Příklady daňové evidence i podvojného účetnictví lze vidět níže.

Daňová evidence – příklad:

DATUMDOKLADINFOPŘÍJMY DAŇOVÉPŘÍJMY NEDAŇOVÉVÝDAJE DAŇOVÉVÝDAJE NEDAŇOVÉ
3. 1. 2023FP1nábytek do kanceláře1 200 Kč
10. 1. 2023BU1úhrada faktury7 200 Kč
1. 2. 2023BU2bankovní poplatky350 Kč
2. 3. 2023BU3platba kartou (osobní výdaje)900 Kč
CELKEM7 200 Kč0 Kč1 550 Kč900 Kč
ZÁKLAD DANĚ5 650 Kč

Vedení daňové evidence je tedy určené pro ty, kteří podnikají jako fyzické osoby. Je jednodušší než podvojné účetnictví, které musí vést například společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost.

To pro někoho může být důležité při rozhodování, zda podnikat jako fyzická osoba, nebo založit společnost.

Při vedení podvojného účetnictví i daňové evidence je možné využít odpisy majetku. Pomocí nich se při podnikání řeší opotřebení majetku neboli trvalé snížení jeho hodnoty. Díky možnosti odpisů majetku se hodnota hmotného majetku postupem času zahrne do nákladů.

A jak odpisy vypočítat? Nejjednodušší cestou pro výpočet odpisů je využití speciální kalkulačky, která je dostupná na webech věnovaných účetnictví.

Podvojné účetnictví – příklad:

V podvojném účetnictví má podnikatel jeden účet pro každou kategorii prostředků (např. účet pro majetek, závazky, pohledávky, pokladnu apod.).

Jakákoliv položka se při vedení podvojného účetnictví objeví na dvou účtech – jako výnos (má dáti) a jako náklad (dal). Částka, jež se odepíše na jednom účtu (dal), se připíše na jiném účtu (má dáti).

A nyní k samotnému příkladu. Podnikatel prodá 500 kg vlastnoručně vypěstovaných cuket za 5 000 Kč. Poté půjde do zahradnických potřeb a za 1 000 Kč koupí postřik, který chrání cukety před plísní okurkovou.

POKLADNA – VÝNOSPOKLADNA – NÁKLADTRŽBY – VÝNOSTRŽBY – NÁKLADSKLAD – VÝNOSSKLAD – NÁKLAD
5 000 1 0005 000 1 000

Dalším jednodušším příkladem je úhrada faktury. Podnikatel nakoupí zboží a dodavateli proplatí fakturu. Tuto platbu zaúčtuje jako náklad (dal), naopak dodavatel ji zařadí do výnosů (má dáti).

Odměna jednatele a smlouva

Výše odměny jednatele bývá uvedena ve smlouvě o výkonu funkce. V opačném případě je funkce vykonávána bez odměny.

Kromě výše odměny musí smlouva obsahovat také informace o jednotlivých složkách odměny a o tom, jak se výše odměny bude vypočítávat a vyplácet.

Způsob danění je stejný jako u běžných zaměstnanců, odměna jednatele se tedy daní 15% sazbou daně z příjmů (příkladem může být odměna jednatele s odvody 2022).

Z výše uvedeného vyplývá, že žádná speciální kalkulačka odměny jednatele není třeba. Kalkulačku, která je volně dostupná na internetu, je však možné využít k výpočtu výše daně.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang