Jak založit firmu – co je potřeba, společenská smlouva

Před zahájením podnikání je nutné se důkladně připravit a uvědomit si, že se téměř jistě něco zvrtne. Aby člověk mohl úspěšně podnikat, musí se přizpůsobovat měnícím se situacím. Na co je nutné se při zakládání firmy připravit? A jakým chybám se vyvarovat?

Založení firmy není tak administrativně náročné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je ale nutné při zakládání firmy postupovat správně. To zahrnuje i dobrou a promyšlenou přípravu. Důležitý je název firmy, průzkum trhu, nebo souhlas s umístěním sídla.

Pokud zakládáte firmu, můžou se hodit také návod jak založit firmu, ready made společnosti a společenská smlouva vzor. Může nastat i situace, kdy je potřeba podnikání přerušit. Tím se zabývá článek jak zrušit živnost. Založení podnikání se věnuje také článek založení s.r.o. postup.

Jak vymyslet název firmy (název firmy generátor, generátor názvů firem)

Velmi důležitou částí založení společnosti je vymyšlení jejího názvu. Firma může nést jméno jejího zakladatele, jméno může souviset s nabízenou službou nebo produktem, nebo je možné použít generátor názvu firmy. Existuje jich celá řada.

Některé lze najít zdarma na internetu po zadání klíčových slov název firmy generátor, který může pomoct s tím, jak vymyslet název firmy.

Správná název firmy by měl být krátký, jednoduchý a snadno zapamatovatelný. Také se nedoporučuje volit název, který příliš připomíná název jiné firmy. Když si člověk vybere při zakládání správný a úderný název, může mu to v jeho podnikání výrazně pomoct.

Jak založit firmu, založení s.r.o. postup: souhlas s umístěním sídla, souhlas majitele nemovitosti

Důležitou součástí je také umístění sídla. Někteří podnikatelé se rozhodnou provozovat své podnikání v místě svého bydliště. Ti to mají o něco jednodušší. Často své trvalé bydliště používají podnikatelé, kteří nemají ještě žádné zaměstnance.

Důležité je správně vybrat sídlo společnosti.

V případě, že se podnikatel rozhodne jako sídlo své firmy uvést například kancelář v budově, kterou si pronajímá, má povinnost oslovit majitele objektu, který musí dát souhlas s umístěním sídla společnosti.

Tímto souhlasem se zabývá § 14 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících: K doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti. Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny.

Souhlas majitele nemovitosti pak musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení vlastníka nemovitosti, datum narození a bydliště
 • adresa nemovitosti
 • katastrální úřad
 • číslo listu vlastnictví (LV)
 • notářsky ověřené podpisy majitele i nájemníka
 • název společnosti

Společenská smlouva vzor

Jedním z důležitých dokumentů, který je při zakládání firmy potřeba je společenská smlouva, které se také říká zakladatelská listina.

Tato listina musí být notářsky ověřena a musí obsahovat: firmu společnosti, předmět podnikání nebo činnosti společnosti, určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla.

Dále musí obsahovat určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů, výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly, výši základního kapitálu a počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.

Mezi další dokumenty, které jsou pro správné založení firmy potřeba patří:

 • Živnostenské oprávnění firmy (Toto oprávnění je v podstatě stejný dokument jako v případě OSVČ, je ale potřeba zažádat i živnostenské oprávnění pro právnickou osobu)
 • Čestná prohlášení společníků (Tato prohlášení se podepisují v případě, že je ve společnosti více společníků)
 • Výpis z trestního rejstříku (Tento výpis musí povinně předložit jednatel společnosti)

Jak se připravit na založení společnosti

Veřejnost často slýchá o úspěších, které se dostavily ze dne na den, protože se hodí do titulků. Málokdy je to však tak jednoduché – nevidí roky snění a budování před založením firmy. Z tohoto důvodu je dobré soustředit se na svou podnikatelskou cestu a nepoměřovat svůj úspěch s úspěchem někoho jiného.

Klíčem je vytrvalost

Noví majitelé firem mají tendenci začít s velkou motivací, ale jsou frustrovaní, když tato motivace ochabne. Proto je důležité vytvořit si návyky a dodržovat rutinní postupy, které pomohou, když motivace vyprchá.

Někteří majitelé firem se do toho vrhají po hlavě, aniž by se rozhlíželi, a vymýšlejí si věci za pochodu. Pak jsou podnikatelé, kteří zůstávají zaseknutí v analytické paralýze a nikdy nezačnou. Ideální je kompromis mezi těmito dvěma situacemi.

Nejlepší způsob, jak dosáhnout jakéhokoli obchodního nebo osobního cíle, je sepsat si všechny možné kroky, které jsou k dosažení cíle potřeba. Pak tyto kroky seřadit podle toho, co je třeba udělat nejdříve. Některé kroky mohou trvat jen několik minut, zatímco jiné budou trvat dlouho.

Určení obchodního konceptu

Většina podnikatelských rad zní, že člověk má zpeněžit to, co ho baví, ale opomíjí další dva velmi důležité prvky: musí to být ziskové a něco, v čem je člověk dobrý. Člověk může například milovat hudbu, ale jak životaschopný je jeho podnikatelský záměr, pokud není skvělý zpěvák nebo skladatel?

Pokud člověk nemá pevnou představu o tom, co bude jeho podnikání obnášet, měl by si položit následující otázky:

 • Co rád dělá?
 • Co dělá nerad?
 • V čem je dobrý?
 • V čem se na něj ostatní obracejí o radu?
 • Co vždycky chtěl dělat, ale chyběly mu na to prostředky?

Tyto otázky mohou člověka přivést na myšlenku pro jeho podnikání. Pokud už nějaký nápad má, můžou pomoci ho rozšířit. Jakmile má člověk nápad, měl by si uvědomit, zda je v něm dobrý a zda je ziskový.

V čem podnikat

Než si člověk vybere typ podnikání, které chce založit, je třeba zvážit několik klíčových věcí. Měl by si položit tyto otázky:

 • Jaký typ financování má k dispozici?
 • Kolik času může do svého podnikání investovat?
 • Dává přednost práci z domova nebo v kanceláři či dílně?
 • Jaké má zájmy a vášně?
 • Může prodávat spíše informace (například kurz) než produkt?
 • Jaké má dovednosti nebo odborné znalosti?
 • Jak rychle potřebuje rozšířit své podnikání?
 • Jakou má podporu pro zahájení podnikání?
 • Spolupracuje s někým jiným?
Založení firmy obnáší i průzkum trhu a znalost konkurence.

Průzkum konkurence a trhu

Většina podnikatelů věnuje více času svým produktům než poznávání konkurence. Stejně důležité jako produkt je ale uvědomit si, čím se odlišuje od konkurence.

Pokud analýza trhu ukazuje, že produkt nebo služba jsou ve dané oblasti nasycené, je dobré zkusit vymyslet jiný přístup. Příkladem může být úklid domácnosti – místo všeobecných úklidových služeb se může člověk specializovat na domácnosti s domácími mazlíčky nebo se zaměřit na úklid garáží.

Primární průzkum

První fází každé studie konkurence je primární výzkum, který zahrnuje získávání údajů přímo od potenciálních zákazníků, nikoliv vyvozování závěrů na základě údajů z minulosti. Lze použít dotazníky, průzkumy a rozhovory, aby člověk zjistil, co spotřebitelé chtějí.

Dotazování přátel a rodiny se nedoporučuje, pokud nejsou cílovým trhem. Lidé, kteří říkají, že by si něco koupili, a lidé, kteří si to koupí, se velmi liší.

Sekundární průzkum

Při sekundárním výzkumu je možné využít existující zdroje informací, například údaje ze sčítání lidu, ke shromažďování informací. Stávající údaje lze studovat, sestavovat a analyzovat různými způsoby, které jsou vhodné, ale nemusí být tak podrobné jako primární výzkum.

Analýza slabých a silných stránek

SWOT je zkratka pro silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Provedení analýzy SWOT umožní podívat se na fakta o tom, jak by se výrobek nebo nápad mohl osvědčit, kdyby byl uveden na trh, a může také pomoci při rozhodování o směřování nápadu.

Podnikatelský nápad může mít některé slabé stránky, které člověk nevzal v úvahu, nebo mohou existovat příležitosti ke zlepšení konkurenčního výrobku.

Prodej společnosti s ručením omezeným

Může nastat situace, ve které se majitel společnosti s ručením omezeným rozhodne svou firmu prodat. Je to lepší, než její likvidace, která často přichází na řadu, až když majitel nenajde vhodného kupce. Prodej společnosti s ručením omezeným má své zákonitosti.

Převodce totiž zákonně ručí za závazky, které jsou spojeny s převedeným podílem. Hlavním dokumentem při prodeji je pak smlouva o převodu obchodního podílu.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang