Devizový trh a kurzy na devizového trhu

forex-3

Devizový trh je rovněž specifickým trhem, na němž není cílem velké části transakcí pouze směnit jednu měnu za jinou.

Skutečné důvody těchto obchodů souvisejí s jinými transakcemi v mezinárodním měřítku, včetně dovozních/vývozních operací, fúzí nebo operací na kapitálovém trhu, které jsou spojeny s nezbytnou směnou měny v rámci smluvního ujednání.

Devizový trh, tzv. forex – zkratka „Foreign exchange market“ – je místem, kde se obchoduje s jednotlivými měnami.

Zda je určitá měna považována za silnou či slabou ve vztahu k jiné, záleží na mnoha faktorech, včetně ekonomické a politické situace v dané zemi a na celkové situaci na globální scéně nebo jiných potenciálních událostech náhodné povahy, např. hurikánech, válkách a mezinárodním terorismu.

Vzhledem k tomu, že existuje mnoho faktorů, které mají vliv na směnné kurzy, aktivní investor může sledovat mnoho různých druhů informací, které mohou eventuálně ovlivnit poptávku a nabídku směnných kurzů. 

Souhrn těchto informací je uveden níže:

Ekonomické vztahy: Kromě zjevných následků, které souvisejí s fundamentálními teoriemi, například že růst vývozu může mít za následek posílení měny, je třeba vzít v úvahu další méně patrné věci.

Existují země, které nemusí mít velký význam na mezinárodním trhu, kvůli obchodu jsou ale důležité pro země, které jsou naopak významné. Příkladem může být jihoafrický rand (ZAR), který není tak významný z mezinárodního hlediska, ale je velmi důležitý pro britskou libru (GBP) kvůli dlouhodobým obchodním vztahům mezi těmito zeměmi;

Situace na ostatních trzích: Vzhledem k tomu, že měny slouží jako jediný nástroj, který umožňuje mezinárodní obchod, situace na ostatních trzích bude mít na měny bezesporu významný dopad. Při narůstajícím zájmu investorů o daný trh bude místní měna posilovat. Opačná situace nastane, když investoři z určitého trhu svůj kapitál stahují;

Právní akty: Právní akty, ať již místní či mezinárodní, mohou mít na měny spíše střednědobé až dlouhodobé účinky. Právní předpisy mohou působit jako překážky nebo naopak jako impuls hospodářského růstu a/nebo rozvoje, což následně vede k oslabování či posilování měny;

Počasí: Počasí ovlivňuje přímo ceny komodit, ale i dopad na měny může být značný. Špatné počasí může způsobit nízkou úrodu komodit, např. pšenice nebo ječmene, což vede k růstu jejich cen. Účinky počasí na měny mohou být ovšem nejisté. Když špatné počasí postihne určitou zemi, investoři mají obvykle sklon stahovat z této země svůj kapitál, díky čemuž měna oslabuje.

Na druhou stranu mohou investoři překotně nakupovat komodity dříve, než se ceny začnou zvedat, díky čemuž měna posiluje. Proto musí obchodníci velmi bedlivě sledovat faktory, podle nichž se investoři v konkrétním okamžiku rozhodují, např. když vidí, jakým způsobem a jakým tempem se mění ceny komodit;

Politická situace: Politická situace nebo podmínky mají významný dopad na měny. Pokud se země nachází ve stabilní politické situaci (ať již vnitřní či vnější – zahraniční politika), investoři se cítí při investování v této zemi bezpečně, takže domácí měna může posílit. K devalvaci obvykle dochází, když nastane opačná situace.

Extrémním případem politické situace, která ovlivňuje ceny měn, je válka, která obvykle vede k devalvaci měn zemí, které se jí účastní. Ekonomové mohou naopak tvrdit, že pokud účast země ve válce nezasahuje její území, zvýšené výdaje státu během tohoto období mohou působit jako stimul dané ekonomiky a její měny.

Ekonomická recese: Ekonomická recese může mít různé důvody. Ty mohou být finanční povahy (např. bankovní krize), mohou souviset s komoditami (např. ropná krize) nebo mohou mít politické či jiné příčiny. Společným rysem je, že lidé mají obecně tendenci stahovat svůj kapitál z trhu, aby „šetřili na horší časy“.

Může se také stát, že se kapitál soustředí do základních výrobků, např. mouky, cukru a dalšího zboží. To vše záleží na povaze a rozsahu recese.

Stahování kapitálu z jedné země nebo regionu oslabuje měnu. Pokud ovšem v této souvislosti vezmeme v úvahu americký dolar, výsledek může být poněkud složitější.

Investoři, kteří stahují kapitál z ostatních trhů a investují do „bezpečných“ komodit, např. zlata nebo dalších drahých kovů, mohou představovat faktor, který posiluje americký dolar, jelikož se cena těchto komodit obvykle stanovuje v amerických dolarech;

Hospodářský růst: Dynamický růst určité ekonomiky obvykle láká zahraniční investory, což místní měně dodává pozitivní impuls k posilování. Na druhé straně nesmíme zapomínat na to, že příliš rychlý růst hospodářství může vést k inflačním tlakům. Je třeba konstatovat, že přímým důsledkem inflace je ztráta reálné hodnoty dané měny, jelikož rostoucí ceny znamenají, že za jednu měnovou jednotku lze reálně koupit čím dál méně zboží a výrobků.

Důvěra: Ukazatele důvěry jsou poměrně novými nástroji, které pocházejí z devadesátých let a pomáhají hlavně zahraničním investorům, kteří si přejí získat lepší představu o tom, jak obyvatelé dané země vnímají budoucí kondici ekonomiky.

Mnoho institucí, které rozhodují o měnové politice, v současnosti používá při rozhodování o budoucí monetární politice i tyto ukazatele důvěry.

Tento nástroj souvisí s měnami v tom smyslu, že vyšší míra důvěry může naznačovat, že společnosti například zvyšují nebo se chystají zvýšit výrobu, jednotlivci mohou zvýšit svoji míru spotřeby, což vede k hospodářskému růstu, který přiláká zahraniční kapitál a vyústí v posilování místní měny;

Aktuální události: Různé situace mohou mít různý dopad na ceny měn. Událostí s méně závažnými důsledky jsou např. olympijské hry.

Měny mohou posilovat nejen během samotných her, ale i před jejich konáním při zvýšených investicích do infrastruktury. Důležitějšími událostmi jsou např. stávky nebo generální stávky. Stávky mohou odradit zahraniční investory, což může vést k oslabení měny.

Stávky nemusí mít přímý důsledek pro ekonomiku země, ale mohou se vztahovat k určitým druhům zboží, např. zlatu nebo dalším komoditám.

Pokud dojde ke stávce ve zlatém dolu, důsledky nemusí zasáhnout přímo zemi, kde stávka probíhá, ale mohou mít například dopad na americký dolar, protože tato měna se používá k obchodování se zlatem. Obchodníci by měli přistupovat k investicím do komodit opatrně, když k takovým událostem dojde, byť i v místním měřítku.

Vyjádření odborníků: Vyjádření odborníků nebo diplomatů mohou mít velice závažné důsledky pro ceny měn. Míra důležitosti dopadu těchto událostí na ceny měn závisí na mnoha faktorech, např. na druhu informací předkládaných veřejnosti, na subjektu, který je zveřejnil, a na zemi jeho původu.

Obchodníci by při posuzování vyjádření prezidenta centrální banky měli vzít v úvahu, o kterou zemi se jedná. Vyjádření prezidenta centrální banky malé evropské země nelze srovnávat s vyjádřením prezidenta Evropské centrální banky nebo amerického FEDu.

Dobrým příkladem toho, jaký vliv mohou mít vyjádření odborníků na trhy, může být výpověď Alana Greenspana před Senátem Spojených států. Tento ekonom byl během svého výkonu funkce prezidenta FEDu považován za ekonomického „guru“, díky čemuž mělo každé slovo jeho výpovědi ohromný dopad na měnové páry svázané s americkým dolarem. 

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang