Fundamentální analýza – co to je, vnitřní hodnota akcie

fundamentalni-analyza-2

Každý, kdo se pohybuje na akciových trzích, se již určitě setkal s pojmem fundamentální analýza. Fundamentální analýza je jedním z postupů, jež investoři využívají pro výběr akcií. Jaká je podstata fundamentální analýzy, s jakými daty a ukazateli pracuje a jaké jsou její přínosy?

Existují dva základní typy analýzy pro nákup akcií: technická a fundamentální analýza. Zatímco technická analýza zkoumá pouze historický vývoj ceny a s ním spojené trendy s cílem určit budoucí směřování ceny, ta fundamentální jde mnohem více do hloubky.

fundamentalni-akciova-analyza-2190166
Fundamentální analýza je oproti té technické detailnější.

Co je fundamentální analýza akcie

Fundamentální akciová analýza je proces, díky kterému se investor stává kompetentnějším k výběru správné akcie a přiblíží se k tomu, aby se stal rentiérem. Podstata fundamentální analýzy spočívá ve studiu co nejširší škály dat o dané akciové společnosti. Jsou v ní ovšem zohledněna i makroekonomická data a další faktory.

Fundamentální analýza trhu má jeden cíl: zjistit, zda je akcie podhodnocená, nadhodnocená anebo její tržní cena odráží její vnitřní hodnotu.

Vnitřní hodnotu lze chápat jako jakousi subjektivní ideální cenu, kterou by daná akcie na základě dat měla mít. Jedná se o imaginární hodnotu, která se stejně jako tržní cena akcie u brokera vyvíjí. V krátkodobém horizontu ovšem bývá vnitřní hodnota konstantní.

Výsledkem fundamentální analýzy je určení vnitřní hodnoty akcie. Pokud je vnitřní hodnota vyšší než tržní cena, znamená to, že je akcie podhodnocená, a tím pádem vhodná ke koupi, protože může obchodníkovi přinést zhodnocení peněz.

fundamentalni-analyza-akcie-6487978
Cílem fundamentální analýzy je určit vnitřní hodnotu akcie.

Jak rozumět fundamentální analýze

Fundamentální analýza je komplexní proces, který lze rozdělit do 3 fází:

 1. Globální fundamentální analýza – zabývá se stavem akciového trhu jako celku, pracuje mj. s makroekonomickými daty, jako je inflace, nezaměstnanost či HDP. Bere v potaz také geopolitické události, demografický vývoj, faktory životního prostředí a v neposlední řadě i politiku centrálních bank.
 2. Odvětvová fundamentální analýza – zaměřuje se na to, čím je specifické dané odvětví podnikání, jaká je struktura jeho trhu, jaké v něm panují regulace nebo jaký vliv na něj má hospodářský cyklus.
 3. Firemní fundamentální analýza – ta už sleduje data týkající se konkrétní akciové společnosti. Tato fáze analýzy jde do největších detailů a s využitím poznatků z předchozích dvou fází se snaží určit vnitřní hodnotu akcie.

Po důkladné analýze na všech třech stupních by mělo být možné stanovit vnitřní hodnotu akcie, což je – jak bylo zmíněno výše – hlavní cíl fundamentální analýzy. Díky tomu pak lze stanovit, zda je analyzovaná akciová společnost něčím, do čeho se vyplatí investovat.

co-je-fundamentalni-analyza-9885148
Fundamentální analýza zohledňuje všechna relevantní data o akciové společnosti.

Fundamentální analýza trhu – metody stanovení vnitřní hodnoty

Lze rozlišovat několik různých metod, které se pro stanovení vnitřní hodnoty akcie využívají:

 • Dividendové diskontní modely (DDM) – nejpoužívanější metoda; je založena na předpokladu, že vnitřní hodnota akcie je rovna součtu současných hodnot veškerých budoucích příjmů plynoucích z akcie. Nevýhodou této metody je, že lze použít pouze pro fundamentální analýzu dividendových akcií.
 • Ziskové modely – používají pro stanovení vnitřní hodnoty čistý zisk akciové společnosti. Využívají například P/E ratio (poměr mezi tržní cenou akcie a čistým ziskem na akcii)
 • Cash flow modely – pracují s toky volných peněžních prostředků, používají například ukazatel free cash flow to equity (čistý provozní zisk + odpisy – investiční výdaje – změna pracovního kapitálu – splátky dluhů + nové emise dluhových instrumentů)
 • Bilanční modely – vycházejí z údajů uvedených v rozvaze (bilanci) akciové společnosti, jako je například likvidační hodnota společnosti

Mezi další modely patří kupříkladu model upravené současné hodnoty volného cash flow anebo historické modely.

dividendove-akcie-fundamentalni-analyza-3503500
Dividendové diskontní modely jsou nejpopulárnější metodou pro určení vnitřní hodnoty akcie.

Klíčové ukazatele fundamentální akciové analýzy

Při fundamentální analýze akciového trhu se pracuje s velkým množstvím všemožných ukazatelů, poměrů a dat. Zde jsou ve stručnosti vysvětleny ty nejdůležitější:

 • tržní kapitalizace (market capitalization) – hodnota akcie vynásobena počtem vydaných akcií
 • P/E ratio (price/earnings) – poměr mezi tržní cenou akcie a čistým ziskem na akcii
 • P/B ratio (price/book) – poměr tržní ceny a účetní hodnoty akcie
 • P/S ratio (price/sales) – poměr ceny akcie a tržby na akcii
 • payout ratio – poměr dividend k zisku
 • current ratio – poměr krátkodobých aktiv a krátkodobých pasiv
 • debt/equity – poměr dluhu ke kapitálu
 • ROE (return on equity) – rentabilita vlastního kapitálu = poměr výsledku hospodaření a vlastního kapitálu
 • ROA (return on assets) – rentabilita aktiv = (čistý zisk + úroky po zdanění)/celková aktiva
 • EAT (earnings after tax) – zisk po zdanění
 • EBT (earnings before tax) – zisk před zdaněním
 • EBIT (earnings before interests and taxes) – zisk před zdaněném a odečtením úroků
 • EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zisk před započtením úroků, daní, odpisů a amortizace
 • EPS (earning per share) – zisk na akcii

Fundamentální analýza je časově náročný proces, a proto se mu věnují především profesionální akcioví investoři. To ovšem neznamená, že si z výše popsaných metod nemohou nic odnést i amatéři. Investor, který nepodcení důkladnou rešerši, má vždy mnohem větší šanci na to, že se mu podaří vybrat správnou akciovou společnost, do které vložit své finanční prostředky.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang