Smlouva o dílo nebo žádost o rozvod – vzory zdarma

Život přináší spoustu situací, kdy je potřeba využít ke sdělení určité informace nebo provedení právního úkonu dokument v písemné formě. Jaké společné prvky by měly splňovat? Kde najít vzory těchto dokumentů zdarma?

Průvodní dopis, žádost o rozvod, smlouva o dílo a výpověď – všechny tyto dokumenty spojují některé společné prvky, jako je předmět, adresa, datum a podpis. Kromě společných znaků mají tyto dokumenty také některé specifické složky, které jsou pro daný typ dokumentu typické.

Průvodní dopis – vzor

Průvodní dopis je dokument, který uchazeč o zaměstnání přikládá k životopisu. Jeho účelem je představit uchazeče potenciálnímu zaměstnavateli a přesvědčit ho, že je vhodným kandidátem na danou pozici. Průvodní dopis by měl obsahovat následující informace:

 • Úvod, ve kterém uchazeč uvede, na jakou pozici se uchází a proč se pro ni rozhodl.
 • Hlavní část, ve které uchazeč popíše své vzdělání, zkušenosti a dovednosti, které jsou relevantní pro danou pozici.
 • Závěr, ve kterém uchazeč shrnuje své hlavní argumenty a vyjádří svůj zájem o danou pozici.

Při psaní průvodního dopisu je důležité dodržet tyto zásady:

 1. dopis by měl být stručný a výstižný, měl by mít maximálně jednu stranu
 2. dopis by měl být adresován konkrétní osobě
 3. dopis by měl být napsán v profesionálním tónu a bez gramatických chyb

Vzor průvodního dopisu lze najít na mnoha místech, například:

 • Na internetu

Funguje mnoho webových stránek, které nabízejí vzory průvodních dopisů pro různé pracovní pozice, od úředníka přes obchodního zástupce až po IT specialistu.

 • V knihách

Existuje také velké množství knih, které se věnují psaní životopisů a průvodních dopisů. V těchto knihách naleznete nejen vzory průvodních dopisů, ale také tipy a rady, jak psát efektivní průvodní dopis.

 • U pracovního poradce

Pracovní poradce vám může pomoci napsat průvodní dopis, který je přizpůsoben konkrétní pracovní pozici, o kterou se ucházíte.

Při výběru vzoru průvodního dopisu je důležité vybrat vzor, který je relevantní pro danou pracovní pozici.

Smlouva o dílo – vzor

Ať už je člověk zaměstnavatel, nebo pracuje na volné noze, dobře vypracovaná smlouva je nezbytná pro obě strany. Slouží jako oficiální dokument, který popisuje podmínky práce nebo projektu, včetně časových harmonogramů, platebních plánů, výstupů a odpovědností.

Příprava komplexní smlouvy o dílo před tím, než člověk cokoli podepíše, může pomoci předejít nedorozuměním a sporům a zajistit, aby obě strany jasně a vzájemně chápaly své povinnosti.

Smlouva o dílo musí obsahovat následující náležitosti:

 1. identifikaci smluvních stran
 2. předmět smlouvy
 3. cenu díla
 4. termín plnění
 5. místo převzetí díla
 6. odpovědnost za vady díla
 7. případná další ujednání

Vzor smlouvy o dílo je možné najít:

 • Na internetu

Na internetových stránkách je k dispozici velké množství vzorů smluv o dílo pro různé druhy prací – vzor smlouvy o dílo pro stavební práce, opravy a údržbu, dodávky zboží a služeb a další.

 • U advokáta

Advokát může pomoci sestavit smlouvu o dílo, která bude odpovídat konkrétním potřebám.

Při používání vzoru smlouvy o dílo je také důležité přizpůsobit vzor odpovídajícím okolnostem. Například lze upravit cenu díla, termín plnění nebo místo převzetí díla.

Výpověď – vzor

Propuštění z práce je obtížný proces jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Je to proces, který zahrnuje rozsáhlé množství papírování, pravidel a právních úvah.

Při ukončování pracovního poměru musí zaměstnavatelé zajistit, aby propouštění probíhalo v souladu s příslušnými pracovněprávními předpisy v jejich jurisdikci. Zaměstnanci jsou totiž chráněni zákonnými nároky na přiměřenou výpovědní lhůtu, odstupné a další nároky.

Výpověď je dokument, jehož účelem je ukončit pracovní poměr. Výpověď by měla obsahovat následující informace:

 • identifikace zaměstnance: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa bydliště zaměstnance
 • identifikace zaměstnavatele: název společnosti, sídlo společnosti
 • datum, od kterého pracovní poměr končí
 • důvod výpovědi: důvod, proč zaměstnanec ukončuje pracovní poměr

PDF vzor výpovědi může člověk hledat především na internetu. Některé webové stránky mají k dispozici pdf vzory výpovědi ze strany zaměstnance i zaměstnavatele.

Pokud se mezi lidmi najdou milovníci knih, i zde je šance najít předlohy pro výpověď, které budou odpovídat konkrétní situaci.

Poslední alternativou může být využití služeb advokáta.

Rozpad manželství je náročným životním obdobím.

Žádost o rozvod – vzor

Žádost o rozvod je právní dokument podaný soudu, obvykle jedním z manželů, v němž je vyjádřeno přání navrhovatele, aby soud rozhodl o rozvodu manželství a vydal manželům rozhodnutí o rozvodu.

Žádost o rozvod by měla obsahovat následující informace:

 • identifikace manželů: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa bydliště každého z manželů
 • datum a místo uzavření manželství
 • důvody rozvodu: důvody, které vedly k rozvodu manželství
 • žádost o způsob řešení majetkových a výchovných otázek

Rozdělení majetku při rozvodu může být komplikovanou záležitostí, zejména pokud jde o rozdělení důchodových účtů. Navrhovatel se může rozhodnout požádat o vydání kvalifikovaného příkazu k rozvodu, který určí, jak si manželé rozdělí různé důchodové účty.

Vzor žádosti o rozvod – zdarma lze najít na stejných místech, jako předešlé dokumenty v článku. Na internetu se vyskytuje mnoho webových stránek, které nabízejí vzory žádostí o rozvod, například vzor žádosti o rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství.

Při výběru vzoru žádosti o rozvod – zdarma je důležité přizpůsobit předlohu konkrétním okolnostem případu.

Zde je jeden z možných vzorů žádosti o rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství:

Okresní soud v [městě]

Žádost o rozvod manželství

Vážený soude,

tímto žádám o rozvod manželství, které jsem uzavřel/a dne [datum] s [jméno a příjmení manžela/ky].

Manželství je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.

Žádám, aby rozvod byl proveden bez zjišťování příčin rozvratu manželství.

V [městě] dne [datum] [Jméno a příjmení]

Tento vzor lze použít jako výchozí bod pro sestavení vlastní žádosti o rozvod.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang