Centropol Energy – obchodní podmínky – analýza, zkušenosti

Spotřebitel objeví energetickou firmu, která nabízí elektřinu nebo zemní plyn za výjimečně nízké ceny. Než případně změní dodavatele, měl by věnovat pozornost všeobecným obchodním podmínkám. Co když obsahují skryté poplatky, přemrštěné sankce nebo pokuty? Jaké jsou obchodní podmínky společnosti Centropol Energy?

Centropol Energy byla založena v roce 2002 s vizí přiblížit svět energií lidem. Jejich cílem je komunikovat srozumitelným jazykem, poskytovat maximální péči, nabízet výhodnější ceny a být k dispozici, když jsou potřeba. Společnost se stará o více než 300 000 odběrných míst, do kterých dodává energii rodinám, firmám, obcím i krajům.

Centropol Energy si váží své role v dodávání energie a pokračuje v úsilí o proměnu energetického trhu.

Principy, na nichž stojí společnost Centropol Energy a férová energie, jsou základem jejího působení. Aktivně usiluje o vytvoření férového trhu s energiemi. Minulost ji naučila, že nečekat a jednat je klíčové. Vedení společnosti iniciovalo sepsání Deklarace dodavatelů elektřiny a plynu, která šla dokonce před novelu energetického zákona.

V dnešní složité době nepřestávají hledat řešení a komunikovat s členy vlády, aby předložili návrhy, které by mohly vést k férovějším cenám energií na velkoobchodním trhu.

Jedním z hlavních cílů Centropol Energy je dosahování úspor. Hledá způsoby, jak minimalizovat náklady a jak nejlépe nakupovat energii. Její snaha o úspory není pouze o financích, avšak také o šetrnosti k životnímu prostředí. Společně se zákazníky hledá cesty, jak snižovat spotřebu energie a chránit jak jejich peněženku, tak i celou planetu.

Poslouchání zákazníků je pro společnost klíčové. Pravidelně sbírá jejich názory a podněty a snaží se je promítat do svých služeb. Sleduje jejich potřeby a snaží se odpovědět na ně efektivními a užitečnými řešeními.

Například zástupci Centropolu vyvinuli unikátní Stěhovací balíček, který reaguje na zákazníkovy potřeby a usnadňuje proces přechodu k jejich službám.

Jejich smlouvy a vyúčtování jsou psané srozumitelným jazykem, aby každý ze zákazníků mohl porozumět tomu, co podepisuje a platí.

Kontrola ERÚ

ERÚ nebo Energetický regulační úřad je český státní orgán, který dohlíží na energetický trh v České republice. Jeho hlavním úkolem je ochrana zájmů spotřebitelů, zajištění stability a transparentnosti trhu s energiemi a regulace cen.

ERÚ uděluje licence energetickým subjektům a monitoruje jejich činnost, včetně dodavatelů elektřiny a plynu. Dále provádí dohled nad distribučními soustavami a vydává doporučení a směrnice k regulaci energetického trhu.

Jejím cílem je zajistit efektivní a spravedlivé fungování energetického sektoru v zájmu spotřebitelů a celého trhu.

Téměř půl roku Energetický regulační úřad zkoumal, zda Centropol Energy při prodeji neporušuje práva spotřebitelů. Výsledek? Největší alternativní dodavatel elektřiny a třetí největší alternativní dodavatel plynu nepoužívá klamavé praktiky a nezneužívá důvěry seniorů.

Naopak pravdivě informuje zákazníky o svých cenách a produktech. Jaká specifika skrývají všeobecné obchodní podmínky Centropolu, které podepsali všichni jeho odběratelé?

Odstoupení od smlouvy a její platnost

Odstoupení od smlouvy a její platnost jsou závislé na různých faktorech, včetně právních předpisů dané země, povahy smlouvy a podmínek dohodnutých mezi stranami.

Obecně platí, že smlouvy jsou závazné dohody mezi dvěma nebo více stranami, které určují práva a povinnosti každé ze stran. Odstoupení od smlouvy může být možné v případě, že jsou splněny určité podmínky stanovené v smlouvě, v právních předpisech daného státu, nebo v případě porušení smlouvy jednou ze stran.

Typické důvody pro odstoupení od smlouvy mohou zahrnovat:

 1. Porušení smlouvy jednou ze stran.
 2. Nepředložení nebo nesplnění podmínek smlouvy.
 3. Nedodržení zákonů nebo právních předpisů.
 4. Následné dohodnutí mezi stranami o ukončení smlouvy.

Je důležité, aby se strany řídily platnými právními předpisy a případně se poradily s právníky, pokud mají otázky ohledně platnosti a odstoupení od smlouvy. Každá smlouva může mít specifické podmínky pro její odstoupení, a proto je nutné tyto podmínky pečlivě prozkoumat před jakýmkoli rozhodnutím o odstoupení.

Plná moc: Již ve smlouvě je uvedeno, že jejím podpisem zákazník automaticky uděluje Centropolu plnou moc, aby zrušil smlouvy s jeho dosavadním dodavatelem.

Smlouva na dobu neurčitou: Je-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, může ji písemně vypovědět kterákoli smluvní strana. Výpovědní doba trvá 3 měsíce a běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.

Smlouva na dobu určitou: Pokud ve smlouvě na dobu určitou není uvedeno jinak, platí po dobu jednoho roku. Nejpozději 3 měsíce před vypršením její platnosti musí spotřebitel oznámit, že si nepřeje prodloužení. Jinak se smlouva automaticky obnovuje, a to za totožných podmínek a na stejnou dobu.

Smlouvu na dobu určitou může klient ukončit dohodou. Centropol si ovšem v takovém případě naúčtuje poplatek, jehož výše není předem určena. Jedině pokud ukončuje smlouvu z objektivních důvodů (např. stěhování), nemusí doplácet nic.

Kdy může Centropol jednostranně odstoupit od smlouvy:

 • Zákazník je v prodlení s platbou (faktury jsou splatné do 14 dnů) a nezaplatí ani po upomínce.
 • Zákazník opakovaně platí opožděně zálohy. 
 • Je zahájeno insolvenční řízení s kteroukoliv ze smluvních stran.

Pokud zákazník uzavřel s Centropolem více smluv, smí dodavatel odstoupit ode všech, i když se „prohřešek“ týká pouze jediné!

Kdy může zákazník jednostranně odstoupit od smlouvy:

 • Centropol podstatně poruší smlouvu (například bezdůvodně přestane dodávat elektřinu).
 • Centropol je i po upomínce v prodlení splatnou delší než 14 dní.
 • Je zahájeno insolvenční řízení s kteroukoliv ze smluvních stran.

Dále lze samozřejmě odstoupit podle zákonných pravidel.

Poplatky, přeplatky a pokuty

Ceníky: Cena elektřiny a plynu závisí na zvoleném tarifu, který může spotřebitel změnit, pokud používá vhodné spotřebiče (například tarif D25d je určen pro domácnosti ohřívající vodu bojlerem). Takové rozhodnutí stačí Centropolu jakkoli sdělit, jako vždy je ovšem nejjistější písemná forma, ideálně doporučený dopis.

Zákazníkovi může být naúčtován jednorázový aktivační poplatek, jehož výše je uvedena ve smlouvě. 

Zálohy a přeplatky: Zálohy se stanovují podle předpokládaného odběru a cen. Výpočet na další období přijde zákazníkovi vždy s vyúčtováním, zpravidla tedy jednou za rok a konečná výše mu musí být oznámena písemně.

Pouze pokud bude zákazníkova spotřeba značně nepřiměřená, případně dojde k výraznému růstu cen, mohou být zálohy změněny kdykoliv během roku. I to musí být písemně oznámeno.

Jestliže je zákazník opakovaně v prodlení s platbami, může Centropol požadovat, aby složil jistotu ve výši tří měsíčních záloh. Vracení přeplatků není přesně upraveno, je tedy na rozhodnutí Centropolu, zda je převede do dalšího roku.

Smluvní pokuty: Nejenom černý odběr, avšak i zbytečný výjezd technika znamená sankci:

 • Za prodlení se zákazníkovi účtuje úrok. Pro podnikatele 0,05 % denně, pro domácnosti je určený vyhláškou vlády – dnes asi 8 % ročně. Za každou upomínku se účtuje poplatek 100 Kč, pokud mu chodí formou e-mailu nebo SMS, pak 10 Kč. Chce-li si zákazník dohodnout splátkový kalendář, platí jednorázový poplatek 120 Kč.
 • Pokud zákazník uzavře smlouvu a poté jeho vinou není možné zahájit dodávky, musí zaplatit 3 000 Kč (podnikatelé 4 500 Kč).
 • Pakliže uzavřou s jiným dodavatelem smlouvu na stejné odběrné místo, aniž zruší smlouvu s Centropolem, hrozí domácnostem pokuta 4 000 Kč a podnikatelům 8 000 Kč.
 • Za zbytečný výjezd technika účtuje Centropol 1 080 Kč.
 • Odpojení černého odběru vyjde neplatiče na 900 Kč, při opětovném připojení dalších 900 Kč.  Zákazník navíc musí nahradit veškeré náklady a škody, které v souvislosti s černým odběrem vzniknou.

Poplatky, přeplatky a pokuty jsou běžné pojmy v oblasti smluv a dohod, včetně smluv o poskytování služeb, pronájmu, dodávce energie a podobně.

Garance, reklamace a řešení sporů

Garance nižší ceny: Pokud zákazník podepíše smlouvu na 3 roky, Centropol mu garantuje, že bude mít nižší cenu než u dominantního dodavatele ve svém kraji.

Co když mu později kupříkladu v Ostravě nabídne ČEZ levnější elektřinu? Zákazník pak může doručit tuto závaznou nabídku Centropolu, a on by mu měl cenu snížit. Jinak smí od smlouvy bezplatně odstoupit.

Reklamace: Do 30 dnů od chybného vyúčtování musí zákazník uplatnit reklamaci, která ovšem nemá odkladný účinek. Takže i fakturu, která je podle něj vadná, musí nejprve zaplatit. (Odklad lze dohodnout, automaticky však nenastává.)

Na vyřízení má Centropol 30ti denní lhůtu. Reklamace musí obsahovat číslo sporné faktury, číslo a název odběrného místa, číslo a stav elektroměru, odůvodnění, případně další důležité skutečnosti. Nakonec zákazníkovo jméno a podpis.

Komunikace: Pokud se jedná o domácnost, případné spory plynoucí ze smlouvy řeší Energetický regulační úřad. Pokud se jedná o podnikatele, je možné obrátit se na okresní soud v Ústí nad Labem, sídlící v ulici Kramoly 641/37, PSČ 401 24.

Změnu adresy nebo telefonního čísla musí zákazník Centropolu oznámit do 8 dnů. Pokud to neudělá, budou se i vrácené doporučené dopisy považovat za doručené. Pokud uvede e-mailovou adresu, Centropol s ním bude komunikovat především e-mailem.

Podpisem smlouvy souhlasí se zasíláním reklamních sdělení, která však může později odmítnout.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang