Zdravotní pojištění

zdravotni-pojisteni-2

Jak už každý z nás ví, právě veřejné zdravotní pojištění je jedno z těch pojištění, která jsou ze zákona povinná pro všechny. Díky zdravotnímu pojištění je léčba úrazu či nemoci pojištěného hrazená buď plně, nebo alespoň částečně.

Zdravotní pojištění je ze zákona povinné pro všechny osoby, které mají trvalý pobyt v České republice, a dále pro osoby, které v České republice trvalý pobyt nemají, ale jsou zaměstnány u toho, kdo trvalý pobyt v ČR má.

TIP: Výdaje jako zdravotní pojištění se platí mnohem snáze, když člověk disponuje pasivními příjmy – například z ETF fondů.

Zdravotní pojištění vzniká dnem našeho narození anebo dnem, kdy se daný jedinec stal zaměstnancem či získal trvalý pobyt. Zaniká úmrtím, prohlášením za mrtvého nebo ukončením trvalého pobytu v ČR.

Každý z nás má právo na to si vybrat zdravotní pojišťovnu podle svého uvážení. Její změnu lze provést jednou za rok a to k 1. lednu následujícího roku. Nikdy ale nesmíte zapomenout na to, že změnu musíte ohlásit svému zaměstnavateli, a to do osmi dnů.

Pojišťovny nejsou oprávněny dát pojištěnci lhůtu, po kterou u ní bude pojištěn. Pojišťovna navíc sama nesmí vztah mezi ní a pojištěncem sama ukončit. Platí, že každý může být pojištěný pouze u jedné zdravotní pojišťovny, která pojištění poskytuje.

Svobodnou volbu ale nemůžete uplatnit v případech, jako je například narození dítěte, jelikož se automaticky stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, ke které patří jeho matka. Další případ jsou vojáci, kteří jsou ze zákona pojištěni u VoZP.

Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, pak jste povinni odvádět pojistné na zdravotní pojištění. Pokud nebude pojistné uhrazeno ve stanovené lhůtě, budete muset zaplatit penále ve výši 0,05 % částky za každý následující neuhrazený den. Proto je důležité si vše pečlivě ohlídat.

Zdravotní pojištění nikdy nesmí být podceňováno a někdy je dokonce lepší do něj investovat více než méně, jelikož se vám to při jakémkoliv úrazu vrátí.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang