Index IFO – obchodní index – Německo

index-ifo-2

Index IFO se spolu se ZEW považují za takzvané „předstihové ukazatele“, které podávají obraz budoucího vývoje hospodářské situace v Německu a celé Evropské unii.

Index IFO, který se rovněž nazývá Obchodní index IFO, připravuje Institut pro ekonomický výzkum (ifo) a je založen na zhruba 7 000 odpovědí získaných v rámci měsíčně prováděného dotazování společností, které se specializují na výrobu, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod.

Německo

Německo je západoevropská země s bohatou kulturní historií a mnoha charakteristickými rysy. Je největší zemí Evropské unie (EU) a nejlidnatější zemí, v jejíchž hranicích žije více než 80 milionů lidí. Německo je známé svými úchvatnými přírodními scenériemi, prosperující ekonomikou a liberálním přístupem k náboženství a společenskému životu.

Německo se dělí na 16 spolkových zemí, z nichž největší je Bavorsko. V zemi se nachází mnoho významných měst a pamětihodností, od Berlína – hlavního města – po Mnichov, Norimberk a Kolín nad Rýnem. Venkov je plný středověkých vesnic, vinic, lesů a hor, které nabízejí nekonečné možnosti venkovních aktivit.

Co je index IFO?

Index IFO je ekonomický index, který vypracoval Výzkumný ústav pro hospodářský výzkum v Německu. Jedná se o složený index ekonomické aktivity, který vzniká na základě průzkumu několika tisíc podniků v celé zemi. Index poskytuje komplexní přehled o německé ekonomice tím, že měří jak ekonomický sentiment, tak ekonomickou aktivitu.

Index IFO je ekonomický index, který vypracoval Výzkumný ústav pro hospodářský výzkum v Německu

Je založen na odpovědích manažerů podniků odpovědných za činnost firem. Cílem otázek v průzkumu je porozumět současnému a očekávanému budoucímu stavu ekonomiky. Zaměřují se na celkové podnikatelské klima, současné zakázky, celkové cenové postoje, krátkodobá očekávání, dlouhodobá očekávání a očekávání ve vztahu k zahraničním trhům.

Je hojně využíván ekonomy, analytiky a investory jako včasný ukazatel ekonomického vývoje v Německu. Složky indexu se tradičně používají v kombinaci s dalšími klíčovými ekonomickými ukazateli, jako je inflace, nezaměstnanost a růst HDP, aby bylo možné získat lepší představu o celkovém ekonomickém prostředí.

Kromě ekonomických trendů je index IFO užitečný také pro měření spotřebitelského sentimentu, který poskytuje vhled do budoucnosti německé ekonomiky.

Jako předstihový ukazatel ekonomické aktivity je index IFO pozorně sledován investory, ekonomy i širokou veřejností. Vysoké nebo nízké hodnoty indexu IFO lze interpretovat jako medvědí, resp. býčí pro současný nebo budoucí stav německé ekonomiky. Zvýšení nebo snížení indexu IFO totiž může naznačovat budoucí změny celkové ekonomické aktivity země.

Celkově je index IFO důležitým ekonomickým indexem, který mohou investoři a analytici sledovat, když se snaží lépe porozumět celkovým ekonomickým vyhlídkám Německa. Je důležitým ukazatelem ekonomických změn, spotřebitelského sentimentu a celkové ekonomické aktivity v zemi.

Co je ZEW?

ZEW Německo je nezávislá a nezisková instituce pro ekonomický výzkum, která provádí makroekonomický a mikroekonomický výzkum a poskytuje ekonomické poradenství. Byla založena v roce 1990, sídlí v Mannheimu v Německu a je jednou z největších neuniverzitních institucí ekonomického výzkumu v Evropě.

Ve svém výzkumu zaměřuje především na evropskou a zejména německou ekonomiku a poskytuje poradenství v otázkách veřejné politiky. Kromě akademického výzkumu poskytuje ekonomický výzkum a politické poradenství vládě a mezinárodním organizacím.

Institut vytváří politicky relevantní výzkumy na různá témata, jako je makroekonomická a mikroekonomická výkonnost, mezinárodní kapitálové trhy, finanční trhy, bankovnictví, energetika a nové technologie. Německý ZEW také každoročně poskytuje svým klientům prognózy a analýzy dat a pořádá každoroční konference a workshopy s cílem zvýšit úroveň výzkumu v této oblasti.

ZEW Germany se rovněž zabývá výzkumem hospodářské politiky Evropské unie a ekonomických reforem EU. Poskytuje expertízy týkající se regulací EU, vývoje eurozóny, globální ekonomiky a procesu reforem evropských finančních trhů.

Kromě výzkumu poskytuje ZEW Germany také služby v oblasti transferu technologií a znalostí podnikům v oblasti výzkumu, aby jim pomohl pochopit a využít nové technologie. Pomáhá také veřejnosti s jejími dotazy týkajícími se hospodářských a finančních záležitostí a poskytuje politické poradenství podnikatelskému sektoru.

Celkově je ZEW Germany přední institucí ekonomického výzkumu v Evropě a její výzkum je vysoce respektován. Výsledky a doporučení jejího výzkumu se uplatňují při zlepšování hospodářské výkonnosti v Německu i v celé Evropě.

Evropská unie

Evropská unie (EU) je hospodářská a politická unie 27 členských států, které se nacházejí především v Evropě. EU byla založena Maastrichtskou smlouvou 1. listopadu 1993 a od té doby se stala významnou silou na mezinárodní scéně.

Hlavním cílem EU je posílení hospodářské, politické a sociální spolupráce mezi jejími členy. EU funguje prostřednictvím systému institucí a mezivládního rozhodování. Tyto orgány jsou odpovědné za každodenní fungování Unie a skládají se ze zástupců členských států.

EU má řadu politik, které se týkají široké škály oblastí, včetně jednotného trhu, hospodářské a měnové unie, energetiky, životního prostředí, zdravotnictví, spravedlnosti a vnitřních věcí, výzkumu a inovací a mezinárodních vztahů. EU má také vlastní právní systém, Evropský soudní dvůr, a vlastní měnu euro.

Je důležitým obchodním blokem ve světové ekonomice. Jednotný trh umožňuje volný pohyb zboží, kapitálu, služeb a osob mezi členskými státy. To pomohlo snížit obchodní překážky a vytvořit hospodářské příležitosti pro podniky v EU.

EU se také výrazně angažuje v globálních otázkách, jako je změna klimatu, a posiluje své vedoucí postavení ve světové ekonomice a politice. EU se snaží stát se vůdčí silou v oblasti udržitelného rozvoje a majákem demokracie a lidských práv.

Je silným a vlivným hráčem ve světovém společenství. Má zásadní význam pro podporu globální spolupráce, hospodářského růstu a mírového řešení sporů. EU hraje zásadní roli při podpoře míru a prosperity v Evropě i mimo ni.

Index IFO v detailech

V rámci průzkumu jsou společnosti požádány, aby vyjádřily své názory na podnikatelské klima v Německu – ve vztahu k současné situaci a očekávanému vývoji v dalších šesti měsících. Podnikatelské klima může být hodnoceno jako: „dobré“, „uspokojivé“ nebo „špatné“, a podnikatelská očekávání mohou být hodnocena jako: „příznivější“, „beze změny“ nebo „nepříznivější“.

Za účelem kvantitativního vyjádření těchto subjektivních názorů se předkládá index se základní hodnotou 100 bodů odpovídající údajům z průzkumu provedeného v roce 2005. 

Rostoucí hodnota indexu se považuje za pozitivní událost, která je známkou rostoucí důvěry v budoucnost německé ekonomiky.

Pokles hodnoty indexu se považuje za negativní a značí, že podnikatelské klima se může v budoucnosti změnit nepříznivým směrem. Dopad na měnové trhy je takový, že posilování eura napomáhá, pokud index IFO vzroste nad očekávání, a propad indexu IFO pod úroveň očekávání trhu vede k oslabování eura.

Kvantitativní vyjádření

Kvantitativní vyjadřování je studium matematiky a čísel. Je to odvětví matematiky, které zahrnuje používání matematických systémů, operací a dalších technik k analýze nebo definování vztahů mezi prvky dat a k vytváření řešení.

Tento typ vyjadřování se používá v mnoha oborech, například v inženýrství, finanční analýze a statistické analýze. Používá se také v mnoha dalších oblastech, jako je operační výzkum, informatika a obchodní statistika.

Kvantitativní vyjadřování je důležitým nástrojem v mnoha oborech. Pomáhá určit vztahy mezi proměnnými, které nemusely být bezprostředně zřejmé. Kvantitativní vyjadřování se například používá ve finanční analýze k určení výkonnosti akcií a jiných investičních nástrojů.

To umožňuje investorům lépe předvídat, které investice budou s největší pravděpodobností úspěšné. Kromě toho lze kvantitativní vyjádření využít v lékařství pro hodnocení výsledků pacientů nebo pro lékařský výzkum.

Při použití kvantitativního vyjadřování se k vypracování užitečných výsledků používají matematické systémy a algoritmy. To pomáhá identifikovat korelace mezi jednotlivými prvky dat a může vytvářet smysluplné statistiky, které slouží jako podklad pro rozhodování. Kromě toho lze pomocí kvantitativního vyjádření vytvářet užitečné vizualizace dat, které vysvětlují výsledky.

Kvantitativní vyjádření je mocný a často přehlížený nástroj. I když může být jeho osvojení zastrašující, kvantitativní vyjadřování je nezbytné pro pochopení toho, jak činit lepší rozhodnutí v mnoha oblastech, včetně podnikání a medicíny. Každý, kdo si chce rozšířit své znalosti v této oblasti, by měl zvážit absolvování online kurzů nebo dalšího výzkumu, aby se s kvantitativním vyjadřováním seznámil.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang