Notářská úschova – odměna notáře, cena, tarif, kalkulačka

Notářská úschova je druh služby poskytované notáři nebo notářskou kanceláří. Je to druh bezpečného úložiště pro dokumenty nebo cenné věci, které jsou uloženy v bezpečnostních schránkách nebo trezorech notáře. Jak notářská úschova funguje?

Notářská úschova je služba poskytovaná notářem, který uchovává cenné dokumenty pro svého klienta a zajišťuje jejich bezpečnost. Může zahrnovat uchovávání dokumentů, jako jsou smlouvy, listiny, jako například prohlášení o vydědění, nebo účty, certifikáty, akcie nebo jiné finanční dokumenty.

Advokátní úschovna peněz je právní institut, který umožňuje klientům svěřit své peníze nezávislému advokátovi k dočasnému uložení a správě.

Notářská úschova a odměna notáře kalkulačka

Notářská úschova je v České republice jednou z nejstarších metod uchovávání dokumentů. Jedná se o specializovaný systém spolehlivého uchovávání dokumentů, který zajišťuje notářka. Notářka zaručí, že dokument bude uložen trvale, v bezpečí a před zobrazením nebo kopírováním ostatními.

Tento systém je považován za nejpřesnější a nejspolehlivější způsob, jak uchovat dokumenty a umožnit jim trvalou platnost po delší čas. Notářská úschova se obvykle využívá pro výmnažné dokumenty, jako jsou obchodní dokumenty, smlouvy a další dokumenty obsahující citlivé informace. Notářka také vypracuje dokumenty o úschově, které jsou zachyceny v jejím notářském protokolu. Po dobu úschovy dokumenty nesmí být otevřeny, kopírovány ani opravovány.

Notářka notářsky ověří autenticitu dokumentů a zaznamená uchovávané dokumenty a jejich data na základě žádosti osob, které o to požádaly. Notářka je povinna rozesílat potvrzení úschově všem osobám a institucím, které mají k dokumentům vztah.

Někdy je notářská úschova využívána jako metoda alternativního ukládání peněžitých prostředků, zaručení hmotných statků a dalších aktiv. Uchovávání dokumentů u notářky je v České republice dlouho tradiční zvykem, protože notářská úschova dovoluje fyzické i právní osobě požadovat a udržovat dokumenty v relativně větší bezpečí než v jiných úložištích.

Navíc notářka dodává finální potvrzení o tom, že dokumenty nebyly změněny nebo nahrazeny. Uchovávání dokumentů u notáře poskytuje prakticky neomezenou informační a právní ochranu, která je třeba na trhu důvěryhodných opatření nad daty.

Vstupní náklady spojené s poradenskou, právní a notářskou činností mohou často převyšovat vícehlavou rodinu. Proto je velmi důležité, aby si rodiny mohly přečíst a porozumět nákladym těchto služeb, a to i před vlastním zavázáním se k uzavření výplaty.

Bohužel mnoho rodin nemá přístup k jakýmkoli alternativním zdrojům financování služeb notáře, a to navzdory skutečnosti, že výplata notáře může činit až 25, nebo dokonce i více procent zucelkového platebního rámce. Kalkulačka odměny notářů se proto stává stále důležitější nástroj pro rodiny, které se chtějí předem dovědět o nákladech poradenských, právních a notářských služeb.

Tento nástroj umožňuje rodinám snížit výši nákladů dopředu a dát jim tak předem lepší představu o cílové výplatě. Kalkulačka odměny notářů vítá řadu faktorů, které a mohou mít vliv na celkovou výplatu. Mezi tyto faktory patří nejen obecná komplexita úkolu, ale také doba, po kterou je notář blokován a počet úředníků, kteří musí být zaneseni do úkolu.

Tento nástroj také umožňuje rodinám zjistit možnosti úspor před vstupem do platebního formátu a poskytuje jim tak všechny potřebné informace, aby mohli efektivně řídit svou výplatu notářiským služeb.

Kdo je notář?

Notář je veřejně ověřený úředník, který vykonává povinnosti související s vykonáváním veřejného práva, jako je soudní jednání a přijímání prohlášení, smluv a zápisů. Notář je také zodpovědný za zaznamenávání a dohled nad dokumenty, které mají právní význam.

Notář zajišťuje, že dokumenty jsou uchovávány v bezpečí a jsou kdykoli k dispozici pro jeho klienta. Notář také poskytuje důkazy o převzetí a uchování dokumentů, což je pro klienta důležité pro případný významný právní spor.

Notářská úschova – použití

Notářská úschova je obvykle používána k uložení originálních dokumentů, jako jsou právní smlouvy, listiny, smlouvy o dědictví, atd.

 • Notářská úschova je proces, který se používá k uložení dokumentů a majetku po dobu určitého časového období.
 • Notářská úschova je obvykle vnímána jako bezpečný a spolehlivý způsob uložení dokumentů a majetku.
 • Notářská úschova může být použita k uložení dokumentů důležitých pro právní účely, jako jsou například smlouvy, závěti nebo listiny.
 • Notářská úschova je často používána k uložení majetku včetně peněz, cenných papírů a drahých kovů.
 • Notářská úschova může být také použita k uložení jiných cenných věcí, například uměleckých děl, obrazů a šperků.
 • Notářská úschova je často používána k uložení dokumentů nebo majetku po dobu delší než 10 let.
 • Notářská úschova je obvykle vedena notářem nebo advokátem, který je zodpovědný za zabezpečení a správu uložených dokumentů a majetku.

Notářská úschova je obvykle spojena s notářskou zárukou. Tato záruka zaručuje, že dokumenty nebo věci jsou uloženy v bezpečnostních trezorech nebo schránkách notáře a jsou chráněny proti odcizení nebo zneužití. Notářská úschova je také obvykle spojena s notářskou značkou, která zaručuje, že dokumenty nebo věci jsou autentické a nemohou být podvrženy.

Notářská úschova je vhodná pro osoby, které potřebují bezpečné a důvěryhodné úložiště pro své dokumenty nebo cennosti. Notářská úschova je obvykle používána k uložení právních dokumentů, listin nebo jiných záznamů, které jsou důležité pro právní jednání.

Notářská úschova je také často používána k uložení dokumentů, které jsou důležité pro pozůstalost nebo dědictví. Notářská úschova je také ideální pro uložení cenností, jako jsou obrazy, šperky nebo jiné drahé věci. Notářská úschova je obvykle velmi důvěryhodná a bezpečná.

Notářské trezory a schránky jsou obvykle uzamčeny a pečlivě střeženy. Notář také zpravidla poskytuje písemnou záruku, že dokumenty nebo věci jsou bezpečně uloženy. Notáři také obvykle vyžadují, aby notářská úschova byla platná po dobu jednoho roku nebo déle. Notářská úschova je tedy obvykle vhodná pro dlouhodobé uložení cenných dokumentů nebo věcí.

Jaká je odměna notáře

Notářská odměna je v České republice ustanovena zákonem a určuje jakou částku může notář vyžadovat za své služby. Je odvozena od hodnoty smluvních stran, a proto se může lišit v závislosti na typu smluvních stran. Notářská odměna se skládá z odměny za základní práci notáře a dalších poplatků.

 • Notáři jsou nezávislí veřejní činitelé, kteří jsou povinni dodržovat zásady profesionálního etického chování.
 • Notářské úkony jsou řízeny Notářským řádem a Notářskou komorou České republiky.
 • Notářské úkony jsou placeny formou odměny, nikoli příjmů.
 • Odměny notářů jsou stanoveny v Notářském řádu.
 • Notářské odměny se skládají z pevné části a variabilní části.
 • Pevná část odměny závisí na čase a práci, kterou notář věnuje úkonu.
 • Variabilní část odměny se počítá podle výše úkonu a její výše je stanovena Notářským řádem.
 • Notářské odměny se mohou měnit podle změny zákona nebo nařízení Notářské komory.

Základní odměna notáře je stanovena na základě rozsahu práce a musí být stanovena notářem nebo státem. V České republice je základní odměna notáře stanovena vyhláškou č. 32/2017 Sb., která platí od 1. ledna 2017. Základní odměna notáře je stanovena jako procentuální podíl z hodnoty smluvních stran.

V závislosti na hodnotě smluvních stran se mohou měnit výše odměny, ale obecně platí, že základní odměna notáře je 0,2-0,5 % z hodnoty smluvních stran. Kromě základní odměny notáře se mohou vybírat i další poplatky, například poplatek za záznam do veřejného rejstříku.

Tento poplatek se pohybuje od 100 Kč do 300 Kč. Další poplatky mohou být stanoveny v závislosti na tom, co je zahrnuto v práci notáře.

Celková odměna notáře se tedy pohybuje mezi 0,2-0,5 % z hodnoty smluvních stran a dalšími poplatky. Jakékoliv odchylky od těchto hodnot musí být schváleny státem. Notářská odměna se může lišit v závislosti na typu práce, kterou notář vykonává a od hodnoty smluvních stran.

Jak se určuje a vypočítává odměna notáře v České republice

Notářská odměna je v České republice určována vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 164/1996 Sb. Vyhláška stanovuje, že notářská odměna je závislá na výši oprávnění, typu a složitosti úkonu, který notář vykonává. Notářská odměna se počítá jako procentní podíl z vypořádané částky. Pohybuje se mezi 0,1% až 1,5% z vypořádané částky, v závislosti na typu a složitosti úkonu.

 • Odměna notáře je stanovena jednotnou, veřejně zveřejněnou tarifní sazbou
 • Tarifní sazba je stanovena Ministerstvem spravedlnosti ČR
 • Sazba je stanovena v CZK a určuje se vždy na základě odpracovaných hodin notářem
 • Tarifní sazba se určuje pro jednotlivé činnosti notáře, jako například výpisy z listin, ověření podpisů, vyhotovení zápisů do obchodního rejstříku apod.
 • Odměna se vypočítává na základě tarifní sazby za každou zadanou činnost notáře a počtu stran, které jsou vyhotoveny v rámci dané činnosti
 • Sazba se vypočítá na základě počtu odpracovaných hodin notářem a počtu stran, které jsou vyhotoveny v rámci dané činnosti
 • Pokud dojde k prodloužení činnosti notáře na více než jednu hodinu, tarifní sazba se vypočítá na základě počtu odpracovaných hodin plus 5% za každou další odpracovanou hodinu
 • V rámci tarifní sazby je zahrnuto i pojištění notáře proti škodám, které jsou spojeny s jeho činností

Notářská odměna se vypočítává tak, že se vzato částka, kterou notář vypořádá, vynásobí odměnou stanovenou vyhláškou. Například, pokud notář vypořádá částku ve výši 50 000 korun, a odměna je stanovena na 0,5 %, pak notářská odměna bude činit 250 korun.

Kromě odměny za vypořádání částky může notář obdržet další poplatky, jako je například poplatek za výpis z rejstříku, poplatek za vyhotovování listin, poplatek za vyřizování poštovního účtu a další. Notářská odměna se v České republice počítá a určuje v souladu se zákonem a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti.

Vyhláška stanovuje, že notářská odměna se počítá jako procentní podíl z vypořádané částky a pohybuje se mezi 0,1% až 1,5%. Notářská odměna se vypočítá tak, že se vynásobí odměnou stanovenou vyhláškou. Kromě odměny za vypořádání částky může notář obdržet další poplatky.

Tip: Již byl publikován díl o advokátní úschově, kde se dozvíte (nejen), jaká jsou úskalí této formy úschovy peněz při převodu nemovitosti, i v případě, že se advokát nejmenuje Holomek. A také je k dispozici díl o bankovní úschově.

Názor blogera: Notář zákonodárci vyvolený šťastlivec, který má státem zajištěný byznys

Nebude od věci si nejdříve hezky od srdce říci, kdo to vlastně notář je. Či spíše notářka, jelikož v této profesi převažují ženy. Notář je Bohem a zákonodárci vyvolený šťastlivec, který má státem zajištěný byznys a díky určité formě monopolu vetšinou i pěkný šestimístný měsíční příjem, aniž by se musel nějak zvlášť přetrhnout.

Večery trávené prací, tak typické pro advokáty, jsou pro něj vzdálenou, nevábnou exotikou, připomínající dřinu v čínských sweatshopech.

Taková snová prácička má samozřejmě mnoho aspirantů. Ti ale mají trošilinku smůlu, jelikož pro notáře existuje cosi jako „numerus clausus“, čili ze zákona dané omezení počtu šťastlivců z notářského cechu.

Notářští kandidáti tedy musejí čekat, až „někdo umře“ (do důchodu se při takové pohodové práci, kterou hravě zastanou koncipienti, většinou nechodí) a modlit se, aby uvolněné místo nebylo v lokalitě, jejíž multikulturní či exhalační obohacení dosáhlo takového stupně, že bude mít problém přesvědčit svou rodinu a konec konců i sám sebe, že toto je to eldorado, na které léta čekal.

Než začnete ovšem nadávat na zlotřilé právníky, kteří si mastí kapsu na nebohých občanech, je třeba si uvědomit, že ve velmi podobné pozici se nacházejí „samostatně hospodařící“ obvodní lékaři, kterých je více než notářů.

Živočišný druh Obvoďáků zasmluvněných s notáři sdílí i další významný rys. Jsou terčem určitého pohrdání ze strany kolegů, kteří se sice zabývají odbornější prací, ta je ovšem většinou hůře placena.

Proč tento úvod, který jistě někdo nazve výplodem žlučovitého závistivce? Pokud se bojíte, že notář s vašimi miliony může utéct, dá se snad říci, že se zde není čeho bát. Pokud by si totiž notář chtěl užít zbytek života popíjením míchaných drinků v exotické destinaci, která uprchlé zločince nevydává, už by to dávno udělal.

Za své a legálně, protože, pokud není člen notářského cechu ve funkci jen pár let, své multimiliony už většinou vydělány má. Na každý pád, případ, kdy by notář zpronevěřil složené peníze, není znám.

Jak nepřijít o peníze při převodu nemovitosti

Zdálo by se tedy, že notářská úschova peněz je při převodu nemovitosti tou správnou volbou. Tato úvaha má bohužel jeden háček. Kamenem úrazu je zde cena, kterou si notář za úschovu peněz musí naúčtovat.

Sloveso musí zde musím podtrhnout. Notář je totiž povinen se striktně držet právního předpisu zvaného notářský tarif. Smlouváním, které můžete vyzkoušet u advokáta, příliš nedosáhnete. A tak například při investici do nemovitosti ve výši 2 miliony Kč je odměna notáře 12 800 Kč.

Už tak vysoká cena se ještě „okotí“ o DPH, takže se dostáváme na 15 488 Kč. Notáři jsou vzhledem ke svému obratu vesměs všichni plátci DPH, proto se třeba pro ověření podpisu vyplatí zajít na poštu či na městský úřad, kde se DPH neplatí.

Z tohoto důvodu je vhodné k notáři zavítat jen se specialitami, které jiné úřady neumí – například s ověřením podpisu na listině v cizím jazyce (zde je podmínka, že notář daný cizí jazyk ovládá). Samozřejmě, když podnikáte, jste plátcem DPH a budete poplatek uplatňovat jako daňový náklad, může vám to být jedno.

Pokud váženému čtenáři notářská úschova i tak vrtá hlavou, mohu mu doporučit kalkulačku odměny notáře, která se hodí třeba i pro případy, kdy se stanete dědicem.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang