Investiční akciové portfolio – jak sestavit, jak řídit a rozložit riziko, doporučení, zkušenosti

Sestavení akciového portfolia s sebou nese určitá rizika. Investoři by měli dodržovat několik pravidel při investování do akcií, aby maximalizovali své zisky a minimalizovali riziko.

Dobře sestavené investiční portfolio je nezbytné pro maximalizaci majetku a ochranu před riziky. Diverzifikované portfolio by mělo zahrnovat různé typy investic, včetně akcií, dluhopisů, podílových fondů, ETF a dalších alternativních investic.

Každý typ aktiv má svá vlastní rizika a výnosy, které mohou pomoci dosáhnout investičních cílů. Se správným přístupem lze začít budovat portfolio, které bude přinášet dlouhodobé bohatství.

Jak sestavit investiční akciové portfolio? A do čeho investovat jako student?

Jak sestavit investiční portfolio

Klíčem k úspěšnému investičnímu portfoliu je diverzifikace. Rozložení aktiv mezi různé třídy aktiv může pomoci snížit riziko a maximalizovat výnosy.

Je důležité vybrat si investice, které odpovídají toleranci k riziku a investičním cílům. Dobře vyvážené portfolio by mělo obsahovat kombinaci akcií, dluhopisů, podílových fondů, ETF a alternativních investic. Při sestavování investičního portfolia je třeba se držet následujících kroků:

 • Diversifikace: Diversifikace je pro sestavování akciového portfolia zásadní. Investoři by měli zvolit různé akcie z různých sektorů a s různou kapitalizací. To znamená, že místo toho, aby se zaměřili na jednu akcii nebo sektor, by se měli soustředit na více akcií, což jim umožní snížit riziko a maximalizovat zisky.
 • Rozložení rizika: Investoři by měli vždy rozdělit svoje portfolio na různé druhy akcií, jako jsou blue-chip akcie, vedoucí akcie, akcie se střední kapitalizací, akcie s malou kapitalizací a případně další. To jim umožní rozložit riziko mezi různé sektory a zajistí, že budou mít zdravý mix akcií.
 • Řízení rizika: Investoři by měli také vždy sledovat rizika. To znamená, že by měli pravidelně kontrolovat svoji investici a zajišťovat, aby jejich portfolio nebylo příliš riskantní. Pravidelná úprava portfolia může pomoci zabránit ztrátám.
 • Sledování trhu a ziskovosti: Investoři by měli také pravidelně sledovat trh a ziskovost akcií, do kterých investují. To jim umožní sledovat vývoj cen akcií a lépe je přizpůsobit.
 • Investiční cíle: Investoři by měli mít předem stanovené investiční cíle, které je budou motivovat k investicím. Měli by se soustředit na to, aby splnili tyto cíle, aniž by se nechali odradit výkyvy na trhu.
 • Zvážení osobních preferencí: Investoři by měli také zvážit své osobní preference. To znamená, že by měli investovat do akcií, které odpovídají jejich osobnímu investičnímu profilu a jejich finančním cílům.
 • Zhodnotit toleranci k riziku: Žádní dva investoři nemají stejné cíle, proto je důležité, aby před zahájením investování posoudili svou toleranci k riziku a finanční cíle. Musí zvážit, jak velké riziko jsou ochotni podstoupit a kolik jsou ochotni ztratit.
 • Získání odborného poradenství: Investoři by se měli obrátit na finančního poradce nebo odborníka na investice, který může poskytnout odbornou radu ohledně jejich akciového portfolia.

Těmito doporučeními mohou investoři zajistit, že jejich akciové portfolio bude schopné minimalizovat rizika a maximalizovat ziskovost. Je však třeba poznamenat, že toto jsou pouze doporučení a investoři by měli vždy udělat svůj vlastní výzkum, než budou investovat do akcií.

Jak řídit a rozložit riziko při sestavování akciového portfolia

Riziko je nevyhnutelnou součástí akciového trhu a má vliv na výkon portfolia. Při sestavování akciového portfolia je důležité, aby investoři dokázali identifikovat, ocenit a efektivně řídit riziko.

 • Důležité je zvážit poměr risk/reward při sestavování portfolia.
 • Vybrat akcie, které se budou navzájem doplňovat a vyvážit.
 • Vyhnout se koncentraci v portfoliu, diverzifikace je klíčová.
 • Kombinovat různé typy akcií, včetně akcií různých sektorů, států a geografických oblastí.
 • Zvážit přidání indexových fondů do portfolia, aby se investor mohl pohybovat na různých trzích.
 • Zajistit dostatek likvidity a rychlý výběr z portfolia.
 • Ujistit se, že investor sleduje všechny časové rámce, ve kterých investuje.
 • Zvážit použití derivátů, jako jsou opce a futures, které mohou pomoci snížit riziko.
 • Udržet portfolio aktuální a pravidelně vyhodnocovat jeho výkon.
 • Sledovat trh a vyhodnocovat, zda se portfolio drží v souladu se strategií.
 • Investovat do akcií s dlouhou investiční historií a dobrou dividendou.
 • Udržovat nízké poplatky, aby se mohly maximalizovat výnosy.
 • Získat odborné poradenství od finančního poradce.

Každý investor by měl na začátku pochopit svou toleranci k riziku. Různé investice jsou spojeny s různou mírou rizika a je důležité vybrat si portfolio, které odpovídá vlastní toleranci k riziku.

Pokud je někdo například konzervativní investor, může investovat do dluhopisů, státních pokladničních poukázek a dalších aktiv s nízkým rizikem.

Pokud je agresivnější investor, může chtít podstoupit větší riziko a investovat do akcií a dalších rizikovějších aktiv.

Rizika spojená s akciovým portfoliem

Nejprve je důležité identifikovat rizika spojená s akciovým portfoliem. Mezi základní rizika patří riziko trhu, setrvalý růstový potenciál, riziko poklesu a likvidita. Je důležité pochopit, jak tyto rizika mohou ovlivnit výnosnost portfolia.

Dalším krokem je ocenit rizika. Investoři by měli používat kvantitativní techniky pro ocenění rizikové expozice portfolia. Tyto techniky zahrnují výpočet standardního odchylky, beta portfolia a koncentrace.

Posledním krokem je řízení a rozložení rizika. Investoři mohou zvolit z několika strategií, které jim pomohou snížit riziko. Mezi tyto strategie patří diverzifikace portfolia, omezení velikosti pozic, omezení rizikových aktiv a využívání finančních derivátů.

Diverzifikace portfolia je efektivní způsob, jak snížit riziko. To lze provést investováním do různých titulů, sektorů a trhů. Investoři by se měli vyvarovat zbytečné koncentrace aktiv a mít dostatečný počet akcií v portfoliu.

Dalším způsobem, jak snížit riziko, je omezit velikost pozic. Investoři by se měli držet firemních politik a pravidel pro omezení pozic, aby se vyhnuli přílišné koncentraci aktiv v portfoliu.

Investoři by měli také omezit riziková aktiva. Existuje několik rizikových faktorů, které by měly být vyhodnoceny, aby se zabránilo nežádoucím výsledkům.

Využití finančních derivátů může také pomoci snížit riziko. Obchodování s opcemi může pomoci snížit riziko portfolia a také se může stát nástrojem pro zvýšení výnosu.

Řízení a rozložení rizika je klíčovou součástí sestavování akciového portfolia. Investoři by měli používat různé techniky pro identifikaci, ocenění a řízení rizik, aby mohli optimalizovat výkon portfolia.

Jak nastavit investiční cíle při sestavování akciového portfolia

Investování do akcií může být pro začátečníky velmi zastrašujícím výzvou. Avšak nastavením správných investičních cílů můžou snížit stres a zajistit, aby portfolio vyhovovalo osobním potřebám.

Investiční cíle jsou v podstatě prohlášení o tom, co chce investor dosáhnout s investicemi, a je to první krok k vytvoření úspěšného investičního portfolia.

Mělo by se začít určením investičního horizontu. Tedy stanovit, jak dlouho chce investor investovat. Pokud má dlouhodobou strategii, měl by se zaměřit na akcie s dlouhodobějším potenciálem růstu.

Pokud hledá krátkodobé výnosy, bude se muset zaměřit na akcie, které jsou volatilnější a nabízejí rychlejší návratnost investic.

Dalším krokem je stanovit svůj finanční cíl. Měl by si určit, kolik peněz chce investovat, jak dlouho to bude trvat a jakého výnosu očekává. Toto je obzvláště důležité při sestavování akciového portfolia, protože to pomůže určit, jaké akcie jsou vhodné.

Následně se lze pustit do sestavování akciového portfolia. Když bude investor sestavovat akciové portfolio, měl by sledovat akciový trh a vyhledávat akcie, které mohou poskytnout výhodný přístup k trhu.

Nastavením správných investičních cílů při sestavování akciového portfolia Lze snížit riziko a zajistit, aby portfolio odpovídalo osobním potřebám. Je to dobrý způsob, jak začít investovat do akcií.

Jak zohlednit osobní preference při sestavování akciového portfolia

Akciové trhy jsou plné různých druhů akcií, které se liší podle rizika, dividendového výnosu, návratnosti a dalších faktorů. Sestavování akciového portfolia, které bude odpovídat osobním preferencím, je pro mnoho investorů doslova umění.

Investoři si musí uvědomit, že jedno portfolio nemusí být vhodné pro všechny, a že je nejlepší postupovat podle svých osobních preferencí, aby zajistili dlouhodobý úspěch. Doporučuje se dodržovat následující kroky:

 • Ujasnit si své finanční cíle a požadavky – pamatujte, že hlavním cílem je maximalizovat výnosy
 • Zhodnotit rizika – vyberte akcie, které představují dostatečnou diverzifikaci a snížení rizik
 • Zvážit úroveň tolerance k riziku – vybrat akcie, které se zaměřují na rizikovou skupinu, která odpovídá
 • Určit časovou perspektivu – vybrat akcie, které jsou vhodné pro plánovaný investiční horizont
 • Zvážit osobní preference – vybrat akcie, které se zaměřují na oblasti, o které se investor zajímá nebo ve kterých má zkušenosti
 • Ujasnit si své finanční možnosti – vybrat akcie, které jsou finančně dostupné
 • Sledovat vývoj trhu – vybrat akcie, které jsou ve fázi růstu a mohou mít potenciál pro budoucí zisk

Důležité je, aby se investor ujistil, že sestavuje akciové portfolio, které odpovídá jeho osobním preferencím. Také je důležité vybrat si správné akcie. Existují různé typy akcií, které se liší podle toho, jak se projevují na akciovém trhu.

Například, investoři, kteří hledají vyšší dividendový výnos, by měli zvážit investice do akcií s vyšší dividendovou politikou. Na druhou stranu investorům, kteří hledají vyšší návratnost, by měly být věnovány akcie s vyšším potenciálem růstu.

Nakonec je důležité si uvědomit, že akciové portfolio by mělo být postaveno na zdravém rozumném rozhodování. Vždy je nejlepší spolupracovat s finančním poradcem.

Do čeho investovat jako student

Jako student má člověk jedinečnou příležitost začít investovat brzy a využít sílu složeného investování. Investování v mládí může dát příležitost vybudovat si pevné finanční základy a připravit se na úspěšnou budoucnost.

Při tolika dostupných možnostech investování však může být obtížné rozhodnout se, která je ta pravá. Do čeho investovat jako student? Níže je uvádeno několik nejlepších investic pro studenty.

 1. Spořicí účty s vysokým úrokem: Spořicí účty s vysokým úrokem jsou jednou z nejbezpečnějších a nejjistějších investic pro studenty. Díky spořicímu účtu s vysokým úrokem lze své peníze úročit a zároveň mít snadný přístup ke svým prostředkům.
 2. Podílové fondy: Podílové fondy jsou investice, které se skládají z různých akcií, dluhopisů a dalších cenných papírů. Investicí do podílového fondu získá student diverzifikovanou expozici na akciovém trhu. Před investicí do podílového fondu je však důležité provést průzkum. Hledat fondy s nízkými náklady a poplatky a ujistit se, že fond odpovídá investičním cílům.
 3. Fondy obchodované na burze (ETF): ETF jsou podobné podílovým fondům, avšak obchodují se na burze cenných papírů. Díky tomu se snadněji nakupují a prodávají a často mají nižší poplatky a náklady než podílové fondy. ETF jsou pro studenty skvělým způsobem, jak se dostat na akciový trh, aniž by museli vybírat jednotlivé akcie.
 4. Vkladové certifikáty (CD): CD jsou typem spořicího účtu, který poskytuje garantovaný výnos výměnou za ponechání peněz na účtu po stanovenou dobu. CD mohou být pro studenty atraktivní volbou, protože poskytují zaručený výnos a jsou relativně málo rizikové.
 5. Investiční aplikace: Pokud s investováním student teprve začíná, jedním z nejjednodušších způsobů je použití investiční aplikace. Investiční aplikace poskytují snadný způsob investování do akcií, ETF a dalších aktiv pomocí několika klepnutí na chytrém telefonu. Mnohé z těchto aplikací nabízejí také vzdělávací zdroje a personalizované rady, které pomohou učinit nejlepší investiční rozhodnutí.

Bez ohledu na to, jakou investiční možnost si student vybere, neměl by zapomenout si před investováním peněz udělat průzkum a porozumět rizikům.

Se správnou strategií a trochou trpělivosti investování jako studentovi může pomoci vybudovat si pevné finanční základy a připravit si tak budoucí úspěch.

Názor blogera: Portfolio pro letošní rok

V minulém článku jsem nastínili, že se budu věnovat složení portfolia pro letošní rok a pro následující roky, řekněme v horizontu pěti a více let. Do čeho se vyplatí investovat, a proč?

Přiznám se, že neznám správnou odpověď a tento článek bude založen také na pocitech a na tom jak dnes nahlížím na trh. S tím co jsem už jako investor prožil.

Pro doplnění uvedu, že se považuji za růstového investora a jsem schopen akceptovat značnou míru rizika a také musím říct, že o penězích v poslední době přemýšlím mnohem více, než před pár lety a to z důvodu současného ocenění aktiv, kdy je těžké najít podhodnocené firmy i ostatní třídy aktiv.

3 složky portfolia

Moje portfolio by mělo obsahovat 3 složky a to růstovou složku, složku poskytující fixní příjem a hotovost, případně komoditní složku. A teď k jednotlivým třídám aktiv.

Procentuální rozdělení těchto složek by dnes mohlo být 40 % růstová složka, 40 % fixní příjem a 20 % hotovost, komodity a termínované vklady.  

Růstová složka

1) Růstová složka jsou pro mě akcie. Akciové trhy, kromě emerging markets, jsou dnes blízko svých maxim a je otázkou jejich další růst.

Z toho důvodu dnes vidím akciovou složku na 40 % hodnoty portfolia a v případě prudkého propadu hlavních indexů o 20 % a více je moje strategie postupné navyšování této složky z hotovostní rezervy.

Osobně preferuji americké akcie, následované evropskými. Spíše defenzivnější tituly s dividendou, než růstové společnosti a v poslední době jsem začal nakupovat společnosti těžící ropu a komodity. Pokud se nechcete zabývat studiem jednotlivých odvětví, ETF zaměřené na S&P 500 a DAX by mělo plně vyhovovat.

Vyhnul bych se malým společnostem a rozvojovým trhům z důvodu vyššího rizika. 

Fixní příjem

2) Fixní příjem by měl být tvořen dluhopisovou složkou. Jenže při současném ocenění jsou bezpečné státní dluhopisy velmi rizikovým instrumentem. Pokud vezmete negativní výnos například na německých dlouhodobých bondech, pak máte jistotu ztráty a o bezpečném přístavu nemůže být řeč.

Pokud dnes chcete výnos alespoň 4 %, musíte volit kvalitní korporátní dluhopisy se splatností minimálně 10 let, což v případě předpokládaného zvýšení sazeb může být hodně riskantní sázka. Další možností jsou méně kvalitní dluhopisy s vyšším výnosem.

Pokud se podíváte na aktivně řízená dluhopisová portfolia předních správců v USA, uvidíte posun od státních dluhopisů do junk bondů v průběhu posledních pěti let. Zde tedy kvůli dosažení stejného výnosu musíte podstupovat mnohem vyšší riziko.

Podle mě tudy cesta nevede a pokud nechcete vybírat jednotlivé dluhopisy firem, tak výběr je dost omezený. Snad jen protiinflační dluhopisy vidím jako pojistku, proti scénáři kdy by se objevila inflace.

Pokud chcete jít do výběru jednotlivých dluhopisů, tak bych se zaměřil například na společnosti provozující ropné plošiny, kde i dluhopisy firem s investičním ratingem se prodávají se značným diskontem.

Na druhou stranu vývoj cen komodit je těžké odhadnout a držitelé dluhopisů NWR by Vám mohli vyprávět, takže opravdu to chce pečlivě vybírat. 

Jako alternativu k dluhopisům bych dnes viděl investici do komerční nemovitosti, nebo nájemního bytu. Výhodou jsou dnes nízké úrokové sazby umožňující využít levné bankovní financování a pákový efekt s poměrně nízkým rizikem.

Nevýhodou jsou nízké nájmy a převis nabídky nad poptávkou u nájemního bydlení. Další nevýhodou je u použití hypotečního financování poměrně dlouhá doba kdy jsou peníze vázány a nelze je použít k jiným účelům.

Osobně bych dnes preferoval nákup činžovního domu, před nákupem dluhopisů. Financování nákupu bych řešil ze 40 % vlastními prostředky a 60 % hypotékou s minimálně pětiletou fixací.

Při použití pouze vlastních prostředků mi investice do nemovitostí dnes nedávají smysl a také bych se vyhnul nákupu realitních fondů, kde je velmi těžké určit reálnou hodnotu nemovitostí obsažených v portfoliu. 

Zde lze uvést příklad přeceňování majetku například u ORCA nebo ECM. Kde včera investoři viděli hodnotu je dnes pouze díra v zemi.

Hotovost a termínované vklady

3) Hotovost a termínované vklady. Paradoxem dnešní doby je, že 100% pojištěné termínované vklady s roční splatností mají vyšší výnos, než státní dluhopisy. Osobně do této kategorie zahrnuji i komodity, kde například zlato a další kovy by měly mít v portfoliu své místo pro případ propadu trhů.

Osobně preferuji ETF, před fyzickým držením kovů a to pouze z důvodů nižších nákladů. Nicméně beru drahé kovy pouze jako doplněk portfolia a pojistku poslední záchrany.

Moje osobní portfolio neobsahuje více jak 5 % ETF zaměřených na drahé kovy. U kovů jsou podstatné produkční náklady na vytěžení dané komodity a pokud je například 70 % těžařů zlata ve ztrátě, může to být signál k dlouhodobému nákupu.

Příklad na závěr

4) Jednoduchý příklad na závěr, jak by mohlo například vypadat moje portfolio. Uvažuji situaci, kdybych se dnes rozhodl investovat své prostředky:

 • 30 % ETF zaměřené na americké akcie (např. SPDR S&P 500 ETF)
 • 10 % ETF zaměřené na evropské akcie (iShares Eurpe ETF)
 • 30 % činžovní dům (investice s využitím hypotečního úvěru)
 • 10 % protinflační dluhopisy
 • 5 % spořící účet
 • 5 % termínovaný vklad na 1 rok
 • 5 % termínovaný vklad na 2 roky
 • 5 % např. ETF SPDR GOLD SHARES a iShares Silver Trust

Takto nějak vidím dnes rozložení investičního portfolia. Každý z nás je ale jiný a může mít portfolio postavené úplně jinak. Krása investování spočívá v tom, že nikdy dopředu nevíme výsledek.

Pro mě je důležité nesázet vše na jednu kartu a snažit se dosahovat uspokojivých výsledků, není důležité porazit trh, ale dosáhnout svých cílů. Pokud tedy chcete začít investovat, stanovte si nejprve cíl a poté hledejte cestu jak ho dosáhnout.

Poslední dnešní radou je – vždy investujte do toho čemu rozumíte a vždy kalkulujte s rizikem. Dobrou investici vybíráte na několik let, tak prosím věnujte čas studiu toho, do čeho chcete vložit své prostředky.

Prosím neberte můj článek jako investiční doporučení. Nejsem finanční poradce, ani nejsem placen žádnou finanční institucí a mé články vyjadřují pouze mé názory, které mohou být chybné. 

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang