Technická analýza – co to je?

V dynamickém a neustále se měnícím světě finančních trhů je pro úspěch nezbytné přijímat informovaná investiční rozhodnutí. Technická analýza, široce používaná metoda, nabízí investorům komplexní rámec pro analýzu tržních trendů, vzorců a ukazatelů. Zkoumáním historických údajů o cenách a objemech pomáhá technická analýza investorům předvídat budoucí pohyby na trhu a činit informovaná obchodní rozhodnutí. 

Technická analýza je metoda pozorování grafů s historickými cenami pro účely identifikace tržního trendu a okamžiků, kdy se tento trend může změnit. Technická analýza používá k vyhodnocení pohybů cen a různých podmínek na trhu několik nástrojů.

Co je technická analýza?

Technická analýza je forma analýzy používaná při obchodování, která se snaží předpovědět budoucí cenu aktiva zkoumáním minulých tržních dat, především ceny a objemu. Technická analýza je považována za kvantitativní přístup, protože využívá matematiku a analýzu finančních dat k měření a předpovídání výkonnosti finančního cenného papíru.

Technická analýza vychází z přesvědčení, že cenové pohyby cenného papíru nejsou určeny náhodou, ale řídí se předvídatelným vzorcem. Tato teorie předpokládá, že zkoumáním minulých cenových pohybů aktiva mohou obchodníci identifikovat trendy, které jim poskytnou výhodu.

Technická analýza se obecně zaměřuje na cenové pohyby a vzorce grafů. Cílem technické analýzy je identifikovat trendy prostřednictvím vzorců grafů nebo indikátorů, které mohou obchodníkům pomoci předpovědět budoucí cenové pohyby.

Technická analýza využívá širokou škálu grafických vzorců a ukazatelů, mezi které patří:

  • supporty
  • rezistence
  • trendové čáry
  • analýza objemu
  • ukazatele hybnosti

Obchodníci mohou technickou analýzu využít také k určení načasování vstupních a výstupních bodů pro své obchody. Technická analýza pomáhá obchodníkům určit, kdy vstoupit do obchodů a kdy z nich vystoupit, protože poskytuje náznaky změn směru trhu.

Základy technické analýzy

Technická analýza je metoda analýzy cenných papírů pomocí studia aktuálních a historických cen a objemů, jakož i dalších tržních ukazatelů, jako jsou otevřené úroky nebo klouzavé průměry

Často se používá spolu s fundamentální analýzou, aby pomohla obchodníkům a investorům činit informovaná rozhodnutí o tom, kdy vstoupit do obchodu a kdy z něj vystoupit. 

Technická analýza je založena na myšlence, že na základě výkonnosti cenného papíru v minulosti lze předpovědět jeho budoucí výkonnost. Jejím cílem je identifikovat trendy a vzorce v ceně cenného papíru, které lze využít k prognózám a předpovědím jeho budoucích cenových pohybů.

Techničtí analytici studují informace o minulých cenách a vzorcích grafů, které lze získat z obchodních platforem a softwaru pro tvorbu grafů. 

Studiem minulých cenových informací se technický analytik snaží identifikovat trend cenného papíru a určit nejlepší vstupní a výstupní body. Mezi běžné techniky používané v technické analýze patří používání trendových čar, úrovní podpory a odporu, trendových kanálů, oscilátorů a klouzavých průměrů.

Dalším podstatným aspektem technické analýzy je schopnost identifikovat vzory grafů. Existuje mnoho různých grafických vzorců, které se mohou objevit v ceně cenného papíru, a správným rozpoznáním těchto vzorců mohou techničtí analytici identifikovat trendy a posoudit potenciální vstupní body. 

Obrazce v grafu také umožňují obchodníkům logicky posoudit náladu na trhu cenného papíru a budoucí cenové pohyby. Kromě toho mohou vzory grafů pomoci investorům určit konkrétní cíle pro zisky nebo zastávky pro ztráty. 

V konečném důsledku je technická analýza při správném použití mocným nástrojem a je nedílnou součástí každé krátkodobé obchodní strategie. Díky správnému použití technické analýzy mohou obchodníci a investoři zvýšit své šance na dosažení konzistentních zisků na volatilních trzích.

Technická analýza je metoda analýzy cenných papírů.

Nástroje technické analýzy

Fibonacciho zpětné pohyby (Fibonacci retracement) patří k řadě oblíbených nástrojů Fibonacciho analýzy. Tato metoda umožňuje investorovi nalézt potenciální úroveň podpory a odporu pro daný tržní trend.

Tuto techniku spolu s Elliottovými vlnami lze použít k určení možných cenových cílů.

Formace jsou vizuálními pomůckami, které pomáhají identifikovat trendy, ale některé z nich mohou také poskytovat určitá vodítka pro stanovení možných cenových cílů. 

Příkladem takové formace, jež údajně podává tuto informaci, mohou být symetrické trojúhelníky. 

Úspěšné obchodování velmi závisí na strategii jednotlivého obchodníka. Obchodníci obvykle kombinují technickou a fundamentální analýzu a hledají přístup, jenž by vyhovoval požadavkům jednotlivce. 

Na naší obchodní platformě MetaTrader 5 je k dispozici dlouhá řada nástrojů potřebných k úspěšnému obchodování na základě technické analýzy.

Některé oscilátory mohou dávat nákupní/prodejní signály, např. klouzavé průměry či Awesome Oscillator. 

Stačí používat pouze naši aplikaci MetaTrader 5. Obsahuje vše potřebné, od různých grafů přes velký počet dalších nástrojů, včetně Fibonacciho a Gannovy analýzy, až po možnost vytvoření vlastních automatizovaných tržních mechanismů – to všechno je k dispozici zdarma na naší platformě.

Gannova anylýza

Gannova analýza, vytvořená Williamem Delbertem Gannem, vychází z přirozeného zákona, geometrických poměrů a konečně ze zákona vibrace, který Gann sám zformuloval.

Přirozený zákon analyzuje lidskou povahu a morální činy, geometrické poměry kružnice, čtverce a trojúhelníku použil Gann k prognózování trendů a cen

Gann používal k předpovídání budoucích cen širokou škálu grafických technik a nástrojů. Zabýval se vztahy mezi cenou, časem, úhly a cykly. 

Věřil, že trendové čáry (linie vedená podél vrcholů nebo dna cenového grafu) mohou poskytnout předpověď pravděpodobného směru pohybu cen. Pomocí kombinace vzorců grafu a úhlů očekával, že dokáže předpovědět budoucí maxima a minima. 

Gann také využíval tržní cykly k tomu, aby mohl kvalifikovaně odhadovat obraty na trhu, protože věřil, že na trzích existuje základní vzorec nebo rytmus, který lze případně identifikovat a využít při vytváření ziskových obchodních strategií. 

Gann věřil, že nejdůležitějším faktorem úspěšného obchodování je znalost času vstupu a výstupu z trhu

Věřil, že pokud nakoupíte ve správný čas a prodáte ve správný čas, můžete vydělat na každém trhu. Gannovy metody jsou studovány a diskutovány obchodníky a analytiky již desítky let a mezi mnoha obchodníky jsou stále oblíbené.

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza je investiční strategie, která zahrnuje posouzení ekonomické hodnoty investice analýzou základních faktorů, které ovlivňují hodnotu cenného papíru. Tato analýza se zabývá ekonomickou situací, finančními výkazy a celkovým stavem společnosti nebo odvětví.

Fundamentální analýza pomáhá investorům určit vnitřní hodnotu cenného papíru spíše než jeho tržní cenu, aby se mohli informovaně rozhodnout, zda dané aktivum koupit nebo prodat. 

Nezohledňuje pouze výkonnost cenného papíru v krátkodobém horizontu, ale bere v úvahu i dlouhodobé fundamentální ukazatele, jako je konkurenční postavení společnosti, její řízení, ziskovost a její rozvaha.

Celková analýza bere v úvahu všechny různé faktory včetně ekonomických, odvětvových a podnikových fundamentů, které slouží k vytvoření celkového obrazu o investici a měly by investorům pomoci určit míru rizika spojeného s daným aktivem. 

Fundamentální investoři obvykle používají pro své hodnocení různé nástroje a metody, jako je:

  • technická analýza
  • ekonomická a odvětvová analýza
  • analýza finančních výkazů

Fundamentální analýzu lze použít k vzájemnému porovnání různých cenných papírů s cílem najít ty, které jsou z fundamentálního hlediska nejsilnější. 

Fundamentální investoři se zpravidla zaměřují na dlouhodobý horizont a o investicích uvažují jako o způsobu, jak vytvořit portfolio, které bude generovat výnos a v průběhu času zhodnocovat hodnotu.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang