Co jsou to opce?

Opce je kontrakt poskytující kupujícímu právo koupit nebo prodat podkladové aktivum (akcie či index) za konkrétní cenu ke konkrétnímu datu, případně i dříve. Na rozdíl od futures není držitel povinen dané aktivum koupit nebo prodat, pokud se pro něj rozhodne.

Opce nejsou nástrojem jenom moderní doby, nýbrž sahají do historie až 1800 př.n.l. kdy opční obchodování využívali hojně Babyloňané. Řecký filozof Thales kupoval opce na olivy. Holanďané v éře tzv. tulipománie využívaly opce k zajištění zisků z tulipánových cibulí.

V opčním obchodování jsou dvě strany

 • Kupec opce = ten, který opci nakupuje
 • Prodejce (vypisovatel) = ten, kdo opci prodává, poskytuje

Představme si, že nějaká osoba chce koupit nemovitost, například dům. Tržní hodnota domu je 1 milion korun. V současné době kupec nemá dostatek hotovosti na koupi tohoto domu, avšak o dům má vážný zájem. Je pro něj lukrativní z hlediska ceny, lokality a nechce si nechat ujít takovou příležitost.

Ví, že během dvou měsíců bude disponovat celou částkou. O nemovitost je však takový zájem, že může být pozdě. Řešením může být použití opčního kontraktu. 

Zájemce o dům a prodejce sepíší dohodu

 • Za určitou úplatu (opční prémie) Vám ten dům zarezervuji na předem dohodnutou dobu (expirace) a za předem stanovenou cenu (strike cena).

Jak by vypadal jejich opční kontrakt:

Opční kontrakt na dům
Prémium100 000 Kč
Strike cena1 000 000 Kč
Expirace2 měsíce

Kupec opce získá právo

 • Zájemce o nemovitost si tedy vlastně skrze opci zablokoval na dva měsíce dům
 • Má na něj dvouměsíční právo (expirace)
 • Za toto exkluzivní právo zaplatil 100 000 Kč (opční prémii) a další právo, které plyne z opčního kontraktu je, že kupec zná přesně budoucí cenu domu (realizační cena neboli strike cena)

Prodejci opce vzniká povinnost

 • Majiteli domu (vypisovatel) plyne z opčního obchodu několik povinností
 • Inkasoval úplatu (opční prémie) a za tuto úplatu nesmí dům během dvou měsíců nikomu prodat
 • V případě, že se kupec opce rozhodne během této doby svoje právo z opčního obchodu uplatnit, je majitel domu (vypisovatel) povinen mu dům prodat za předem dohodnutou cenu (strike cena)

Proč obchodovat opce? Tato dohoda je pro obě strany výhodná. Vypisovatel opce inkasuje peníze. Je za tyto peníze ochoten dva měsíce dům neprodat. V případě, že opce nebude uplatněna do data expirace, prémium mu náleží a může dům prodat někomu jinému.

Zájemce o dům má zase jistotu, že má dva měsíce na získání potřebné hotovosti a zná předem stanovenou cenu. Za dva měsíce by mohla být cena takového domů i o něco vyšší.

Shrnutí

 • Opce jsou předkupní práva, která se váží k předem stanovené ceně a předem stanovené době
 • Z nákupu opce vzniká určité právo a z prodeje opce plyne určitá povinnost
 • Kupec opce = ten, který opci nakupuje
 • Prodejce opce = ten, kdo opci prodává (ve finančním světě se používá pojem vypisovatel)
 • Opční prémium = je cena, za kterou lze opci nakoupit nebo prodat
 • Expirace = předem stanovený termín, po který je opce platná

Výhody obchodování s opcemi

Kupující opce může ztratit pouze hodnotu nakoupené prémie.

Menší závazek – Opce umožňují těžit z pohybu cen akcií, aniž by obchodník musel kupovat skutečné akcie. V důsledku toho mohou být potenciální výnosy mnohem vyšší ve srovnání s tím, co obchodník původně vložil. Pokud se věci nevyvíjejí podle představ, přijde investor pouze o prémii za kontrakt.

Flexibilní strategie – Obchodováním s opcemi lze dosáhnout mnohem více investičních strategií než s akciemi.

V závislosti na typu opce a na tom, zda je obchodník kupujícím nebo prodávajícím, lze opce použít k ochraně stávajících investic, k zajištění dodatečného příjmu ze stávajících akcií nebo k dosažení jiných investičních cílů.

Nevýhody obchodování s opcemi

Složitost – obchodník musí rozumět technickému jazyku a předpisům spojeným s opcemi. Proto by bylo vhodné se od nich držet dál, dokud nezíská slušné odborné znalosti v oblasti akciového trhu a neprostuduje si jejich fungování.

Riziko prodejců opcí je potenciálně neomezené. Například prodávající kupní opce se strike price 20 000 Kč je povinen prodat akcie za tuto cenu kdykoliv v průběhu platnosti opce. Akcie však může potenciálně vzrůst na jakoukoliv cenu, což nutí obchodníka nakoupit za tuto cenu, avšak prodat za 20 000 Kč. Potenciální ztráta je tedy (teoreticky) nekonečná (i když ji lze zmírnit správným řízením rizika).

Nízká likvidita některých akciových opcí může být pro obchodníky, kteří chtějí vstoupit na trh a vystoupit z něj, velkým problémem.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang