Draghi: Bude QE úspěšná? (výhled)

rozhodnuti-ecb-o-urokovych-sazbach-2

ECB Draghi vystoupí na tiskové konferenci k závěrům výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) ve Washingtonu, D.C.

ECB v červnu, a záhy s podklady nových projekcí HDP a inflace i v září, představila soubor opatření navýšení monetární expanze včetně snížení hlavních úr. sazeb s cílem oslabení eura a podpoře ekonomiky a inflace. To překvapilo velkou část trhu soudě dle prudkého oslabení eura k dolaru.

Měsíc poté banka konkretizovala expanzivní program výkupu cenných papírů od října až do 2016 s potenciálem 1 bilionu EUR! Draghi možná poněkud překvapivě a kontroverzně s předchozími vyhlášeními naznačil stagnaci inflace ve zbytku roku a zvýšení v letech 2015 a 2016. Současně bankéř uvedl, že úr. sazby ECB již nemůžou více klesnout.

ECB je v situaci černé můry všech centrálních bankéřů: inflace je příliš nízká (0,4% y/y, včetně očištěného jádra bez cen potravin a energií kolem 0,9% y/y, cíl ECB je 2,0%!) a navíc stále klesá, plošně prakticky všude v Evropě.

Inflační očekávání a tím i celá makroekonomická soustava a rovnováha jsou destabilizovány, roste nejistota a slábne ek. aktivita.

Centrální banka nemá situaci pod kontrolou a hekticky, nárazově a nepředvídatelně (trhy nedokáží správně predikovat nejen signalizaci ale samotnou změnu úr. sazeb a agregátů monetární politiky) snižováním úr. sazeb a zvyšováním peněžní nabídky řeší situaci ex-post. Tím ztrácí kredit a zvyšuje nejistotu v ekonomice, což dále destabilizuje ekonomiku.

Banka ke zvýšení inflace k svému závazku potřebuje těžko dosažitelné významnější zrychlení růstu HDP. K dosažení těchto cílů by potřebovala ještě citelně slabší euro.

Jde o nástroj rozhodně rychleji a snáze realizovatelný, byť ne tolik účinný jako výkonná ekonomika. Aby slabé euro výrazněji pozvedlo inflaci, je potřeba jeho ještě mnohem větší oslabení.

Tonoucí se stébla chytá a ECB nutně potřebuje jakoukoliv pomoc a nástroj v boji s nízkou inflací. To vše pravděpodobně znamená tlak s vlnami výprodejů  a dlouhodobě slabé euro.

Naše očekávání pro 2015 a 2016: 1,00-1,1. Spokojenost ECB s oslabováním eura potvrdil i Draghi koncem září, kdy řekl, že slabé euro může kompenzovat slabost ek. aktivity vyvolanou geopolitickým napětím. 

Prostředkem k dosažení slabého eura, posílení ek. růstu a inflace má být další expanze monetární politiky, tedy posilování peněžní nabídky a cílený tlak na pokles tržních úrokových sazeb.

Tendence k uvolňování monetární politiky a oslabování eura tak pokračuje. Trhy přemýšlí a budou velmi absorbovat signály očekávání plynoucí z komentářů ECB, jak a kdy banka zoufale bude navyšovat monetární expanzi. Předpokládaný vývoj je spojen také s volatilitou akciových trhů a nákupy dluhopisů (například spořicích dluhopisů).

Co je to MMF?

Mezinárodní měnový fond (MMF) je mezinárodní organizace, která slouží jako globální ekonomický stabilizátor a věřitel poslední instance. MMF byl založen v roce 1945 a jeho cílem je usnadňovat hospodářskou spolupráci mezi zeměmi a vytvářet systém pravidel a standardů pro mezinárodní měnový systém.

MMF sdružuje 189 členských zemí, z nichž každá přispívá částí celkového finančního zdroje založeného na kvótách. Tento finanční zdroj slouží dvěma hlavním účelům. Za prvé poskytuje půjčky členským zemím, které se potýkají s hospodářskými problémy. Za druhé poskytuje zemím pomoc při rozvoji hospodářské a finanční politiky.

MMF pomáhá zemím řídit jejich platební bilanci tím, že jim poskytuje přístup k finančním zdrojům. Tyto prostředky se používají k úhradě plateb za dovoz, splácení dluhu a financování investic. MMF také pomáhá zemím řídit výkyvy směnných kurzů. Pomáhá při rozhodování poskytováním technické pomoci a poradenství a nabízí služby v oblasti prevence a řešení krizí.

MMF spolupracuje s ostatními členy brettonwoodského systému, jako je Světová banka. Snaží se podporovat globální hospodářský růst a snižování chudoby, stejně jako maximalizovat zaměstnanost a podporovat stabilitu směnných kurzů. Jeho cílem je také udržovat finanční stabilitu a předcházet finančním krizím a řešit je.

MMF nepůjčuje peníze vládám. Neurčuje, jak mají být peníze použity. Namísto toho podporuje vlády v tom, aby prostředky využívaly způsobem, který povede k hospodářskému růstu.

MMF je důležitý jako globální hospodářský stabilizátor a věřitel poslední instance. Poskytuje zdroje, které pomáhají vládám přijímat informovaná rozhodnutí v hospodářských a finančních otázkách a řídit volatilitu směnných kurzů. Cílem MMF je také snižovat chudobu a podporovat hospodářský růst, maximalizovat zaměstnanost a udržovat finanční stabilitu. Jako mezinárodní organizace se MMF snaží podporovat hospodářskou spolupráci mezi členskými zeměmi.

Historie MMF

Mezinárodní měnový fond (MMF) je mezinárodní organizace založená v roce 1945, jejímž posláním je „podporovat globální měnovou spolupráci, zajišťovat finanční stabilitu, usnadňovat mezinárodní obchod, podporovat vysokou zaměstnanost a udržitelný hospodářský růst a snižovat chudobu na celém světě“. MMF vznikl v roce 1944 na Brettonwoodské konferenci ve Spojených státech, jejímž cílem bylo pomáhat zemím při řízení jejich ekonomik, zavádění systémů směnných kurzů a zajišťování vyváženého toku světového kapitálu prostřednictvím pevných směnných kurzů. MMF byl původně založen jako mezinárodní organizace, která měla stabilizovat mezinárodní směnné kurzy a pomáhat sladit měnovou politiku zemí celého světa.

V té době se svět vzpamatovával z velké hospodářské krize a mnoho zemí se potýkalo s devalvací měn a problémy s platební bilancí. MMF byl založen s cílem vytvořit systém, jehož prostřednictvím by se země mohly spojit a vzájemně posílit své ekonomiky poskytováním půjček, podporou mezinárodního obchodu a investic a poskytováním technické pomoci.

Od svého vzniku v roce 1945 se MMF vyvinul v organizaci, jejímž hlavním cílem je mezinárodní ekonomická stabilita. Je zodpovědný za stanovení a udržování globálních finančních standardů, nabízí půjčky a poskytuje technickou pomoc a poradenství členským státům v oblasti makroekonomických politik. Ve spolupráci se 189 členskými zeměmi řeší makroekonomické problémy, jako je snižování chudoby, globální finanční stabilita, stabilita směnných kurzů a udržitelný hospodářský růst. MMF také spolupracuje se svými členy, aby jim pomohl využít nové ekonomické příležitosti a řešit výzvy, které přináší globalizace.

Od svého založení v roce 1945 urazil MMF dlouhou cestu. V průběhu let se rozrůstal a přizpůsoboval měnícím se potřebám svých členů a globálnímu ekonomickému prostředí. Stal se důležitou součástí mezinárodního finančního a hospodářského řízení a poskytuje poradenství a zdroje, které doplňují poradenství a zdroje národních vlád a mnohostranných institucí, jako je Světová banka. Kromě své úlohy při udržování globální finanční stability MMF také podnikl řadu iniciativ zaměřených na řešení nerovnosti, chudoby, oddlužení, změny klimatu a digitální propasti.

V současné době je MMF důležitou součástí globální finanční architektury a hraje klíčovou roli v pomoci zemím při řízení jejich makroekonomických a finančních politik. Jeho práce nejenže zlepšila hospodářský růst a rozvoj, ale také posílila globální hospodářskou spolupráci a odolnost vůči krizím. Ačkoli jeho hlavním cílem je stále udržovat mezinárodní finanční stabilitu, stal se MMF také mocnou silou podporující hospodářský rozvoj a stabilitu na celém světě.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang