ERÚ může snižovat cenu plynu

Energetický regulační úřad orgánem, který dbá na to, aby byla dodržována pravidla na trhu s energiemi. Jaké jsou pravomoci tohoto úřadu?

Usměrňovat cenu za distribuci elektřiny a plynu, to je úkolem Energetického regulačního úřadu (ERÚ). „Dospěla jsem k názoru, že jedinou možností je vyhlášení nových pravidel. Podle těch stávajících bychom totiž museli navyšovat regulované poplatky za plyn až o 8 %, zatímco s novými pravidly očekáváme snížení konečné ceny v regulovaných položkách o více než 5 %,“ prohlásila v minulosti předsedkyně ERÚ.

Co to znamenalo? Pokles regulované složky o 5 % zapříčinil snížení účtu asi o 1 %. Takové pravomoci ERÚ má. Co dalšího patří do jeho činnosti?

Co je ERÚ?

ERÚ je zkratka pro Energetický regulační úřad. Byl zřízen v roce 2001 energetickým zákonem, který také upravuje jeho kompetence. ERÚ sídlí v Jihlavě a má dislokovaná pracoviště v Ostravě a v Praze.

Energetický regulační úřad je tedy orgán státní správy v České republice, který se zabývá regulací energetických trhů. Jeho hlavním úkolem je dohlížet na dodržování zákonů a nařízení týkajících se energetiky.

ERÚ mj. stanovuje pravidla pro výpočet distribučních poplatků vždycky na začátku regulačního období.

ERÚ je zodpovědný za zajištění transparentnosti na trhu s energií a jeho cílem je podporovat rozvoj energetických trhů a udržovat jejich konkurenci. Hlavní náplní práce ERÚ je sledování trhu s energií, regulace cen energií, kontrola kvality a bezpečnosti energetických služeb a podpora úspor energie.

Úřad také zajišťuje, aby dodavatelé dodávali energii za spravedlivou cenu a v souladu se zákonem. Má za úkol zabránit zneužívání tržního postavení a poskytovat poradenství v oblasti energetiky.

ERÚ přijímá regulační opatření týkající se trhu s energií, jakož i opatření, která se týkají bezpečnosti a kvality dodávek energií. ERÚ také vypracovává doporučení pro vládu v oblasti energetiky.

Pravomoc a působnost ERÚ

Co spadá do pravomoci a působnosti úřadu? Jedná se o následující činnost:

  • reguluje ceny, resp. regulované složky cen energií, ke kterým každoročně vydává cenová rozhodnutí,
  • cenovými rozhodnutími stanoví podporu pro obnovitelné zdroje energie,
  • podporuje hospodářskou soutěž v energetice,
  • licencuje výrobce energií, obchodníky a další energetické aktéry, nad kterými následně drží dozor,
  • chrání spotřebitele na energetickém trhu.

Na ERÚ se může spotřebitel obrátit, když řeší spory se svým dodavatelem energií, případně s distributorem.

ERÚ je důležitým orgánem pro udržení konkurenceschopnosti trhu s energií a zajištění, aby byly dodávky energií bezpečné, kvalitní a byly dodány za spravedlivou cenu.

Složení ceny elektřiny a plynu

Cena za elektřinu nebo plyn se skládá z regulovanéneregulované části a daní. Na regulovanou část dohlíží právě ERÚ v rámci své činnosti.

Regulovanou část stanovuje ERÚ a zahrnuje složky, které je nutné mít na provoz, údržbu, obnovu a posilování i inovace sítí, fungování operátora trhu a regulátora. U elektřiny se navíc vybírá příspěvek na elektřinu z podporovaných zdrojů energie.

Neregulovaná část je odvozena od cen samotné komodity (tzv. silová elektřina a zemní plyn) na burze a navýšena o zisk dodavatele energie.

Distribuční poplatky

Distribuční poplatky patří do regulované složky plynu. Jsou to poplatky, které se účtují zákazníkům za distribuci plynu do jejich domu. Tyto poplatky jsou nákladné a tvoří hlavní část na účtování plynu.

Distribuční poplatky mohou být podle oblastí a distributorů různé a jsou jednou z příčin, proč se cena plynu v různých regionech odlišuje.

Poplatek je totiž založen na vzdálenosti mezi zdrojem plynu a domem zákazníka a také na spotřebě. Právě do těchto poplatků může ERÚ zasahovat a regulovat je.

Součástí regulované složky plynu dále je např. poplatek operátorovi trhu.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang