Insider trading a transakce – jak obchodovat akcie, zkušenosti

Insider trading se týká nakupování nebo prodeje cenných papírů osobami, které mají přístup k důvěrným nebo neveřejným informacím o společnosti. Tato praxe je nezákonná a je považována za formu podvodu na trhu s cennými papíry.

Insider trading je zakázán zákony mnoha zemí včetně České republiky. Účelem těchto zákonů je zajistit, aby všichni investoři měli stejný přístup k informacím o společnosti, aby mohli na základě těchto informací rozhodovat o svých investicích.

Insider trading

Osoby, které mají přístup k důvěrným informacím, mají povinnost tuto informaci udržovat v tajnosti a nesmí ji používat k vlastnímu prospěchu. Pokud tak učiní, mohou být postaveny před soud a čelit pokutám a dalším sankcím.

Existuje však i legální forma insider tradingu, která se týká obchodování se cennými papíry v rámci samotné společnosti. Tento typ transakce mohou provádět zaměstnanci společnosti, kteří mají přístup k interním informacím o společnosti. Tyto osoby musí být však o takové transakci informovány a musí se řídit stanovenými pravidly a postupy společnosti.

Veškeré transakce na burze s cennými papíry jsou monitorovány a regulovány regulátory trhu, jako je Česká národní banka. Tyto regulátory mají za úkol zajistit spravedlivou a transparentní hru na trhu a potrestat osoby, které porušují pravidla.

 • Insider Trading je obchodování se cennými papíry na základě interních informací, které nejsou veřejné.
 • Tyto informace mohou být získány prostřednictvím přímého kontaktu s představiteli společnosti, kteří obchodují s akciemi, nebo prostřednictvím veřejných zdrojů.
 • Strategie obchodování akcií založená na insider transakcích a informacích se zaměřuje na získání výhod z insider informací, které mohou pomoci investorům vyvážit jejich riziko a dosáhnout lepších výnosů.
 • Investor může využít insider informace k vyhodnocení situace společnosti, ve které obchoduje, a k nákupu nebo prodeji akcií této společnosti.
 • Investor by měl být opatrný a dodržovat veškerá pravidla a předpisy týkající se obchodování s akciemi. Měl by také zvážit možná rizika spojená s obchodováním na základě insider informací.

Využití těchto informací může být obchodníkům nápomocné při vytváření obchodních rozhodnutí. Například pokud zaměstnanec společnosti prozradí informace o novém produktu, který se chystá uvést na trh, může obchodník využít tuto informaci a koupit akcie společnosti s tím, že jejich cena se za předpokladu úspěšného uvedení nového produktu na trh zvýší.

purple-trading-2
Insider trading funguje na základě neveřejných informací.

Jak obchodovat akcie na základě insider transakcí

Insider trading je obchodování akcií na základě informací, které jsou neveřejné. Zákon o cenných papírech zakazuje insider trading, protože je to neférové vůči ostatním, kteří nemají informace. Přesto existuje několik způsobů, jak obchodovat na základě insider transakcí.

 • Co jsou insider transakce: Insider transakce jsou obchody s akciemi nebo jinými cennými papíry, které provedli jednotlivci nebo skupiny, kteří jsou blízce spojeni s danou společností. Patří sem obchody provedené zaměstnanci, představenstvem, akcionáři nebo obchodníky.
 • Jaké informace lze získat z insider transakcí: Insider transakce poskytují informace o tom, jaké obchody uskutečnili lidé blízce spojení s danou společností. Tyto informace mohou pomoci investorům pochopit, jakým směrem se společnost bude ubírat a jakým způsobem by měli obchodovat s akciemi.
 • Jak mohou investoři využít informace získané z insider transakcí: Investoři mohou využít informace získané z insider transakcí k identifikaci obchodních příležitostí a k vytvoření obchodních strategií. Mohou také využít tyto informace k monitorování svých investic a ke zjišťování, zda jsou jejich investice stále relevantní.
 • Jaké jsou rizika obchodování na základě insider transakcí: Obchodování na základě insider transakcí může představovat určité riziko. Zákonné limity mohou bránit investorům v tom, aby tyto informace efektivně využili, a mohou také způsobit, že investoři budou obchodovat s akciemi na základě nesprávných informací. Je tedy důležité, aby investoři vždy prověřili informace, které získali z insider transakcí.

Prvním krokem je obeznámit se s předpisy týkajícími se insider tradingu. Je důležité si uvědomit, že obchodování na základě insider informací může být nelegální a riskantní. Proto je důležité pochopit, jaký druh informací je povolen a jaké jsou zákonem zakázané.

Dalším krokem je získat insider informace. Tato informace může být získána prostřednictvím zdrojů jako jsou zaměstnanci, zákazníci nebo dokonce obchodníci. Tato informace může být také získána prostřednictvím obchodních partnerů, kteří mají informace o připravovaných akcích nebo průmyslových tajemství.

Když obchodník získá informace, musí je analyzovat a rozhodnout, jaký druh obchodu provést. Obchodníci by měli být schopni identifikovat signály, které naznačují, že akcie mohou být nadhodnoceny nebo podhodnoceny. Obchodníci by měli také zvážit, jaký druh obchodu by mohli provést, aby dosáhli nejlepšího možného výsledku.

Nakonec je důležité pečlivě sledovat vývoj cen akcií. Obchodníci by měli sledovat cenu akcií před a po insider transakci. Tímto způsobem mohou obchodníci identifikovat, zda se cena akcií po insider transakci zvýšila nebo snížila. Obchodníci by také měli sledovat další akciové trhy, aby se ujistili, že jsou schopni identifikovat všechny signály, které mohou signalizovat změnu ceny akcie.

Insider trading může být velmi riskantní. Obchodníci by proto měli být obezřetní a pečlivě zvážit, zda se takový obchod vyplatí. Obchodníci by také měli postupovat podle zákonů týkajících se insider tradingu, aby se vyhnuli trestnímu postihu.

Při každém investování je nutné znát zákony a držet se jich.

Kdo jsou insideři v obchodování s akciemi

Insideři jsou profesionální obchodníci s akciemi, kteří získávají informace z trhu, které nejsou veřejně dostupné. Tyto informace jsou známy jako „inside informace“. Insideři využívají své znalosti trhu a informace, které mají, k tomu, aby se dostali do nejlepších obchodních pozic.

 • Insideři jsou lidé, kteří mají přístup k důvěrným informacím o akciích nebo cenných papírech.
 • Tyto informace mohou obsahovat informace o obchodních aktivitách společnosti, plánech na finanční výdaje nebo očekáváních ohledně budoucího vývoje.
 • Insideři mohou zahrnovat vysoce postavené zaměstnance, včetně ředitelů, zástupců představenstva, obchodníků, zástupců nákupního oddělení nebo jiných osob s důvěrnými informacemi.
 • Insider trading je vysoce postižitelným deliktem, který zahrnuje obchodování s akciemi nebo cennými papíry na základě důvěrných informací, které jsou nezákonně získány.
 • Insideři se také mohou obchodovat s akciemi nebo cennými papíry za účelem výdělku, ale musí se vyhnout obchodování s informacemi, které nejsou veřejně dostupné.

Insideři mohou získat informace o společnosti, která se obchoduje na burze, od vnitřního zdroje. To může zahrnovat informace o výsledcích hospodaření, plánech rozvoje, nových produktech nebo službách apod. Insideři mohou také získat informace od zdrojů venku společnosti. To může zahrnovat informace o trhu nebo jiných společnostech, které se obchodují na trhu.

Insideři mohou také využívat své znalosti trhu a informace, které mají, k tomu, aby našli nejlepší investiční příležitosti. Například mohou předpovídat, která akcie bude růst, nebo která akcie bude klesat. To může být velmi užitečné pro investory, kteří hledají způsob, jak zvýšit své zisky.

Insideři jsou obecně velmi zkušení obchodníci s akciemi, kteří mají prostředky a zdroje k tomu, aby získali informace, které nejsou veřejně dostupné. Jejich insider informace a schopnosti jim umožňují obchodovat s akciemi efektivněji a úspěšněji.

Insider trading je nezákonná praxe, která může mít negativní dopad na důvěru investorů v trh s cennými papíry. Zákony v mnoha zemích, včetně České republiky, mají za úkol zajistit, aby byly informace o společnosti přístupné všem investorům stejným způsobem a aby byla hra na trhu spravedlivá a transparentní.

Osoby, které mají přístup k důvěrným informacím, mají povinnost tuto informaci udržovat v tajnosti a nesmí ji používat k vlastnímu prospěchu. Investoři by měli být obezřetní a vždy pečlivě zvážit, jaké informace mají k dispozici před tím, než provedou transakci.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang