Jak se stát rentiérem – návod, rady a tipy 2024

Kdo nikdy nezatoužil po tom, aby získával příjmy bez ohledu na to, zda je zaměstnán. Mohou se takové sny proměnit ve skutečnost? Odpověď je jednoznačně ano! Aby se stal člověk rentiérem, je ovšem důležité načerpat potřebné znalosti. Jak se stát rentiérem a jaké jsou ty nejužitečnější návody, rady a typy?

Říká se sice, že bez práce nejsou koláče – to ovšem neznamená, že příjmy mohou plynout pouze z výplaty. Řeč je o tzv. pasivních příjmech, které slouží k tomu stát se rentiérem. Tento článek dopodrobna rozebere různé druhy pasivních příjmů a poradí, jak takové příjmy získat.

Kdo je rentiér?

Rentiér je jednotlivec nebo rodina, kteří nevytvářejí příjem prostřednictvím mzdy nebo platu, ale prostřednictvím investic nebo vlastnictví majetku, z něhož jim jejich majetek nebo investice přinášejí příjem. Rentiéři se odklánějí od tradičního zaměstnání od devíti do pěti s pevným platem, ale spoléhají na pasivní příjem z investic nebo vlastnictví majetku.

Pojem rentiér má svůj původ ve Francii 18. století, kdy aristokracie dědila velké pozemkové majetky. Vybírali nájemné od nájemníků, kteří žili na jejich pozemcích, ale rentiéři nemuseli vynakládat práci, aby tento příjem získali. Protože šlechta byla osvobozena od většiny daní, byla výsledná renta od těchto nájemníků hlavním zdrojem příjmů.

Dnešní rentiéři mohou vlastnit nemovitosti, akcie, dluhopisy nebo jiné finanční nástroje a aktiva, která jim přinášejí příjem, aniž by museli vykonávat fyzickou práci. Zatímco příjem z pronájmu může být generován z tradičního pronájmu nemovitostí, investoři do nemovitostí mohou principy rentiérského příjmu uplatnit i při investování do jiných typů aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a deriváty, například opce.

Rentiéři využívají sílu složeného úroku a reinvestují své příjmy, aby vydělali více peněz. Zaměřují se na budování portfolia, které bude trvale generovat pasivní příjem, který nepodléhá kolísavé povaze výplaty v běžném zaměstnání.

Kromě toho rentiéři nemusí odpracovat tolik hodin jako běžní zaměstnanci, aby vydělali peníze, což jim umožňuje soustředit se na kvalitu života, volnočasové aktivity a cestování ve volném čase, zatímco jejich peníze pracují za ně.

Rentiérský příjem pomáhá lidem vyhnout se „krysímu závodu“, který představuje práce za mzdu, a může hrát klíčovou roli při dosahování finanční svobody.

I když vytvoření zdrojů příjmů, jako jsou investice do nemovitostí, akciová portfolia nebo jiné zdroje příjmů, které generují pasivní příjem rentiérů, může vyžadovat určitý čas a úsilí, existuje řada způsobů, jak dosáhnout finanční nezávislosti prostřednictvím rentiérského příjmu.

Jak být rentiér

Aby se člověk stal rentiérem musí především vybudovat spolehlivé zdroje renty. Renta je pravidelný příjem z kapitálu – jedná se o peněžní částku, která rentiérovi přichází na účet bez ohledu na to, jestli je zaměstnán. Úspěšní rentiéři tedy nemusejí pracovat a mohou se živit pouze pasivním příjmem.

Úspěšní rentiéři pracují, protože je to baví – nikoliv protože musí

Získání pasivního příjmu se může zdát jako velmi složitý úkol, avšak nemusí tomu tak být. Ze začátku je především důležité uvědomit si, jaké jsou jeho nejčastější zdroje, a udělat si důkladnou přípravu. Níže jsou uvedeny ty nejzásadnější zdroje renty.

Pronájem nemovitosti

Prvním z možných zdrojů renty je pronájem nemovitosti. Investice do nemovitosti je poměrně bezpečnou a potenciálně velmi výnosnou příležitostí. Investovat lze do různých typů nemovitostí. Investor může pronajímat byty, celé domy, chaty anebo třeba jen garáže či jednotlivé pokoje.

Příjem z nájemného pak může být pro investora velice zajímavou položkou. Mezi faktory, podle nichž se výše nájemného typicky určuje, patří zejména lokace nemovitosti, její plocha, stáří budovy, vybavenost či dopravní dostupnost.

Investice do akcií

Investováním do akcií lze získat obrovské výnosy – avšak je samozřejmě také možné zaznamenat nemalé ztráty. Jedná se o investiční příležitost, u níž – na rozdíl např. od investice do nemovitosti – investor v podstatě nemůže předvídat výši svých příjmů.

Tím, že investor zakoupí akcii, se stává částečným vlastníkem firmy. Velikost jeho podílu ve firmě pak odpovídá počtu akcií, které vlastní.

Nabízí se tedy otázka, jak začít obchodovat s akciemi. Dobrou zprávou je, že to nikdy nebylo jednodušší. V dnešní době si stačí vybrat některého z mnoha online brokerů a založit si u něj investiční účet.

Vše lze udělat z domova a je pouze třeba vypsat několik údajů, vyplnit investiční dotazník, naskenovat dva doklady totožnosti a provést počáteční vklad z bankovního účtu vedeného na stejné jméno jako nový investiční účet.

Kvůli obchodování s akciemi již dávno není nutná návštěva burzy

Dalším krokem by měla být důkladná rešerše, na základě které se investor rozhodne pro koupi akcií nějaké konkrétní firmy. A pak už následuje samotný nákup, který v praxi vyžaduje jen několik kliknutí.

Z akcií lze generovat zisk buď jejich prodejem nebo díky tzv. dividendám. To je částka, kterou některé akciové společnosti ve formě dividendy pravidelně připisují na účet svých akcionářů. O výplatě dividendy a o tom, jak bude případně vysoká, se rozhoduje na valné hromadě.

Alternativně se dá do akcií investovat například prostřednictvím podílového fondu.

Investice do dluhopisů

Dluhopis je cenný papír, který prodává emitent věřiteli za určitý obnos s tím, že k uvedenému datu vznikne držiteli dluhopisu nárok na vybrání tohoto obnosu i s domluveným úrokem. Emitentem jsou nejčastěji obchodní společnosti, může jím však být třeba i stát.

Dluhopisy mohou být výhodnou investiční příležitostí, vždy je však důležité zvážit důvěryhodnost a konkurenceschopnost jejich emitenta. Dále je také dobré mít na paměti, že vlivem inflace nebude pravděpodobně velmi výhodné nakupovat dluhopisy s pozdějším datem splatnosti.

Do dluhopisů lze investovat např. prostřednictvím opPORTUnity od Portu, české investiční platformy.

Úroky z vkladů

V neposlední řadě je Rentu možné získat také ve formě úroku ze spořicích nebo termínovaných vkladů. Tento typ příjmů u není sice obvykle tak vysoký jako ty výše uvedený, nicméně jej lze považovat za velmi stabilní.

renta-1024x670-9203999
Investice do vkladu je v podstatě půjčka bance, která ji využije ke generování dalšího kapitálu

Termínovaný a spořicí vklad se liší v tom, že zatímco s prostředky na spořicím účtu je možné vybrat v podstatě kdykoliv, u termínovaného vkladu je k tomu člověk oprávněn až v předem stanovený termín. Na druhou stranu, úroky z termínovaných vkladů jsou ovšem obvykle vyšší.

Shrnutí

Toto jsou tedy nejčastější zdroje pasivního příjmu:

  • nemovitosti
  • akcie
  • dluhopisy
  • vklady

Prvním krokem k tomu stát se rentiérem je nastudovat si tyto zdroje příjmů a začít s nimi pracovat tak, aby generovaly zisk. Určitě je pak rozumné neupínat se pouze na jeden zdroj pasivního příjmu. Budovat pasivní příjem samozřejmě nelze bez počátečního kapitálu, avšak ten nemusí být vyšší než pár tisíc korun.

Skvělým pomocníkem ve světě investování je investiční platforma Portu. Je ideální pro lidi, kteří nemají čas nebo se nechtějí věnovat investování a zdlouhavě analyzovat jednotlivé investiční instrumenty. Portu.cz je také skvělá platforma pro ty, kdo nemají dostatek zkušeností a bojí se, že své peníze vloží do nesprávné investice.

Naopak zkušení investoři ocení u Portu možnost tvorby vlastní strategie, pomocí které mohou investovat do různých sektorů na trhu.

Co je zisk?

Zisk, důležitý pojem v ekonomii, označuje kladný rozdíl mezi příjmy z prodeje nebo jiných činností a náklady s těmito činnostmi spojenými. Je pojmově totožný s hrubou marží, ekonomickým ziskem dosaženým z každého prodaného nebo použitého výrobku, služby nebo investice.

Zisk je důležitý ze dvou důvodů.

Zaprvé je to skutečně hlavní cíl každé investice nebo podnikatelského záměru: dosáhnout kladné návratnosti investice. Bez zisku podnikatelský záměr pravděpodobně nepřežije.

Za druhé, zisk je měřítkem toho, jak efektivně podnik využívá své zdroje.

Vzorec pro výpočet zisku je jednoduchý: celkové výnosy minus celkové náklady. Pokud jsou celkové náklady vyšší než celkové výnosy, dochází ke ztrátě. Pokud jsou celkové výnosy vyšší než náklady, pak se jedná o zisk. Mnoho podniků platí ze zisku daně, ačkoli v různých zemích platí pro zdanění zisku různá pravidla.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang