Kapitálové trhy – peněžní trhy

Kapitálové a peněžní trhy mají svůj význam pro místní i zahraniční investory. Zatímco někteří investoři sledují kapitálové trhy proto, aby byli informováni o svých aktivech, ostatní je sledují jako obecný ukazatel ekonomiky nebo dokonce důvěry v místní trh.

Stejně jako na všech trzích vkládají investoři s rizikem své peníze do kapitálových a peněžních trhů na základě posouzení vztahu mezi potenciálními budoucími výnosy a riziky. Na druhé straně těchto trhů stojí vláda, obchodní společnosti a jiné instituce, které na nich získávají peněžní prostředky pro svou činnost.

Účastníci trhu neustále vyhodnocují jak potenciální výnosy, které mohou tyto investice vynést, tak i riziko, které musí být za takovýto příslib podstoupeno.

Výsledek tohoto vyhodnocení je ovlivňován novými informacemi, které přicházejí neustále na trh. Změny ve vyhodnocování bilance výnosu/rizika vedou ke změnám aktiv, s nimiž se na trzích obchoduje.

Které informace je třeba sledovat?

Měnová politika: Měnová politika prováděná centrálními bankami přímo ovlivňuje kapitálové a peněžní trhy, jelikož reguluje množství peněz v oběhu, a tak přímo ovlivňuje jejich hodnotu.

Ekonomické vztahy: Ekonomické vztahy mají výrazný vliv na to, jak investoři vnímají místní trhy. Pokud si země vybudovala silné obchodní vztahy, investoři mohou tuto zemi vnímat jako ekonomicky stabilní s možnostmi zvýšení výnosů.

Situace na ostatních trzích: Situace na ostatních trzích je klíčová při zvažování investičních rozhodnutí, která se vztahují k tomu, jakým směrem a v kterém okamžiku by se měl mezi jednotlivými zeměmi přesouvat kapitál.

Když se kapitálové trhy v jedné zemi začínají propadat do červených čísel, tj. když investoři začínají pociťovat ztráty, kapitál se z této země odstěhuje, díky čemuž může devalvovat i místní měna.

Situace společností/zprávy o společnostech: Jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují kapitálové trhy, je aktuální ekonomická situace jednotlivých společností. Dobrá ekonomická situace společnosti může přimět investory k vložení svého kapitálu do akcií této společnosti.

Špatná ekonomická situace naopak investory přiměje, aby přesunuli svá aktiva do jiných společností a/nebo případně z této země kapitál stáhli. Ve zhoršené ekonomické situaci někteří lidé postrádají peníze a jsou často nuceni si zřídit půjčku bez doložení příjmu.

Jak vývoj ovlivňují právo, politika a počasí?

Právní akty: Právní akty, ať již místní nebo mezinárodní, mohou mít na kapitálové trhy spíše střednědobé až dlouhodobé účinky. Právní akty mohou působit jako překážky nebo naopak jako impuls pro zahraniční ekonomické investice.

Počasí: Počasí přímo ovlivňuje ceny komodit, což má následně dopad na společnosti, které tyto komodity používají jako suroviny. Rostoucí ceny komodit způsobují i růst cen výrobků. To vede v závislosti na typu obchodní činnosti a společnosti k následnému snížení poptávky, které ovlivní účetní výsledek společností, tj. výnosy.

Zhoršující se ekonomická situace způsobí pád ceny akcií, což povede k následnému stažení kapitálu investorů z této společnosti.

Politická situace: Politická situace nebo podmínky mají významný dopad na kapitálové trhy. Pokud se určitá země nachází ve stabilní politické situaci (ať již vnitřní či vnější – zahraniční politika), investoři se při investování v této zemi cítí bezpečně, takže bychom měli pozorovat, jak do ní proudí kapitál.

Při politických zmatcích mohou obchodníci naopak reagovat stažením peněžních prostředků z daného trhu nebo regionu.

Ekonomická recese: Ekonomické recese mohou mít různé příčiny. Ty mohou být finanční povahy (např. bankovní krize), mohou souviset s určitým druhem zboží (např. ropná krize) nebo mohou mít politickou nebo jinou příčinu. Společným rysem je, že lidé mají obecně tendenci stahovat svůj kapitál z trhu, aby „šetřili na horší časy“.

Nejpostiženějšími sektory proto bývá bankovnictví a finance, automobilový průmysl, cestování aj. Při cestování by člověk neměl zapomínat na OZP cestovní pojištění.

Hospodaření státu

Hospodářský růst: Hospodářský růst v dané zemi nebo regionu je silně příznivý pro společnosti, které prodávají svoje výrobky zákazníkům v této oblasti. Hospodářský růst obvykle znamená, že spotřebitelé jsou optimističtější a nacházejí se v lepší ekonomické situaci. Mohou si dovolit kupovat více zboží a jsou i ochotnější provést samotný nákup.

Očekávaný růst výnosů společností, které prodávají stále větší množství svých výrobků, může přilákat místní i zahraniční investory. Ti vytvoří poptávku a následně zvýší cenu akcií dané společnosti.

Důvěra: Ukazatele důvěry podávají širší obraz o tom, jak obyvatelé určité země vnímají vyhlídky do budoucna. Patří rovněž k jednomu z faktorů, který zohledňují centrální banky při určování podoby své měnové politiky.

Vyšší důvěra spotřebitelů obvykle znamená jejich větší optimismus a ochotu utrácet více peněz za spotřebu. V důsledku čehož budou společnosti schopny prodat více zboží a dosáhnout vyšších zisků. Atraktivní vyhlídky společností mohou následně přilákat investory, kteří se domnívají, že hodnota akcií v budoucnu vzroste.

Pravidelné čtení událostí

Aktuální události: Jednorázové události mohou mít značný dopad na kapitálové trhy. Dobrým příkladem může být pořádání olympijských her v dané oblasti. To vyžaduje rozsáhlé investice do infrastruktury a přiláká do regionu turisty, což představuje pozitivní stimul pro zúčastněné společnosti.

Na opačné straně stupnice se nacházejí vážnější události, např. teroristické činy. Jedná se samozřejmě o výjimečné situace. Nicméně krátce po útocích z 11. září v USA byly uzavřeny hlavní burzy kvůli vážným důsledkům pro kapitálové trhy.

Události, k nimž dojde v rámci jedné společnosti, nemají obvykle dopad na obecné trhy, ale existují určité výjimky. Příkladem takové výjimky může být případ společnosti ENRON. Zde bylo propuštěno více než 20 000 zaměstnanců v důsledku obvinění z finančního podvodu, po němž se ukázalo, že je společnost ENRON v úpadku.

Závažnost události nebyla dána vysokým počtem propuštěných lidí, ale velikostí společnosti, která byla jednou z největších energetických společností. Investoři musí velmi pozorně sledovat aktuální dění proto, že důsledky pro kapitálové trhy nejsou vždy jasné.

Kdo ještě ovlivňuje náladu na trhu?

Vyjádření odborníků: Vyjádření odborníků mohou potvrdit nebo vyvrátit dosavadní očekávání investorů. Obvykle nemají přímý vliv na kapitálové trhy. Náladu na trhu však mohou ovlivnit, pokud jsou „odborníci“ představiteli státních orgánů – ať již politických či monetárních.

Pokud se monetární orgány vyjadřují k obecnému stavu hospodářství, mohou naznačovat budoucí intervence nebo předznamenávat budoucí měnovou politiku. To bude mít zase důsledky pro množství peněz v oběhu a úrokové sazby, přičemž ty jsou nejzajímavějším faktorem pro zahraniční investory.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang