Promlčení dluhu – promlčecí lhůta, promlčení exekuce a jak předejít promlčení

Co dělat, když člověk půjčí sousedovi peníze, a on se nějak nemá k jejich vracení? Jaké lhůty si ohlídat, aby nedošlo k promlčení pohledávky? Lze se promlčené pohledávky nějakým způsobem domoci a znamená vracení promlčeného dluhu bezdůvodné obohacení? A jak se to má s promlčením ostatních práv?

Použije-li se v běžném hovoru výraz „to už je promlčené“, míní se tím, že je něco minulostí a nemá to význam vůbec zmiňovat. Právní význam tohoto slova je ovšem trochu jiný.

Promlčení je právní institut, díky kterému dojde pouze k oslabení určitého práva, a to po uplynutí takzvané promlčecí lhůty dluhu. Jak vidno, dané právo tedy nezaniká, zmíněné oslabení spočívá v tom, že pokud je promlčení dluhu namítnuto u soudu, ten k němu musí přihlédnout, a nemůže tedy dlužníka nutit k plnění jeho promlčené pohledávky.

Pokud taková námitka u soudu nepadne, případně dojde k dobrovolnému uhrazení promlčené pohledávky, nejedná se o bezdůvodné obohacení.

Jak se od promlčení liší prekluze?

Institut promlčení může být zaměněn s takzvanou prekluzí, která funguje obdobně s tím zásadním rozdílem, že po uplynutí určité doby dané právo zaniká úplně, a s ním zaniká i pohledávka.

Pokud by byl plněn dluh, který podléhá této prekluzi, pak by se jednalo na straně věřitele o bezdůvodné obohacení. Na rozdíl od promlčení také k prekluzi soud přihlédne automaticky, tedy i bez vznesení námitky prekluze.

A jak poznat, které právo podléhá promlčení, a které prekluzi? Je to poměrně snadné, pravidlem je uplatnění promlčení. Prekluzi podléhají jen ta majetková práva, u kterých to zákon výslovně stanoví. Typickou prekluzivní lhůtou, se kterou se lze běžně setkat, je lhůta pro reklamaci výrobků.

Jak je dlouhá promlčecí lhůta dluhu a od kdy se počítá?

Obecná promlčecí lhůta dluhu je 3 roky a běží od doby, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, tedy od chvíle, kdy se o něm oprávněná osoba dozvěděla, či dozvědět měla a mohla.

Majetkové právo se promlčí nejpozději po 10 letech. Pokud by se tedy oprávněná osoba dozvěděla o pohledávce 9 let po jejím vzniku, právo by se promlčelo již po jednom roce, čímž by se naplnila maximální možná délka. Byl-li dluh uznán, ať již samotným dlužníkem, či rozhodnutím orgánu veřejné moci, promlčecí lhůta dluhu se prodlužuje na 10 let.

Zákon však dává věřitelům a dlužníkům i prostor pro sjednání kratší nebo delší promlčecí lhůty počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, než jakou stanoví paragraf 629 občanského zákoníku.

Dohodou stanovená promlčecí lhůta se však musí pohybovat nejméně v trvání jednoho roku a nejdéle v trvání patnácti let. Je-li kratší nebo delší lhůta ujednána v neprospěch slabší strany, nepřihlíží se k ujednání. Nepřihlíží se ani k ujednání kratší promlčecí lhůty, jde-li o právo na plnění vyplývající z újmy na svobodě, životě nebo zdraví či o právo vzniklé z úmyslného porušení povinnosti.

Co je exekuce?

Cílem exekuce je vynucení povinnosti (obvykle finanční částky) v případě, že nebyla dobrovolně splněna. Exekucí se vymáhá nejčastěji peněžní dluh. Pro zahájení exekuce je tedy nezbytně nutný dluh.

První soudní řízení zkoumá, zda opravdu dluh existuje a do kdy je nutné ho uhradit (tzv. nalézací řízení), jehož výsledkem je vymahatelný exekuční titul. Pokud nenastane dobrovolné splnění, může proběhnout druhý soud pro nařízení exekuce (vykonávací řízení).

Promlčení exekuce

Podle občanského zákoníku trvá promlčecí lhůta exekuce standardně tři roky.

Pokud dlužník uznal svůj dluh, promlčí se exekuce za deset let ode dne, kdy k uznání došlo. Pokud dlužník určí dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby. Právo přiznané rozhodnutím orgánu veřejné moci se promlčí za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. Toto se týká tedy i promlčení exekuce, která byla přiznána rozhodnutím soudu.

Exekuce musí být zahájena v této desetileté promlčecí lhůtě. Pokud se tak stane, může exekuce probíhat až do úplného splacení dluhu. Zákon tedy nestanoví žádnou maximální délku trvání exekučního řízení.

K promlčení exekuce tedy nedochází tak, že se dlužník zbaví majetku, bude mít minimální příjem a po deseti letech exekuci přestane platit. Po dobu běhu této exekuce se totiž žádné promlčení nepočítá.

Promlčení faktury

Kdy dojde k promlčení faktury, respektive pohledávky z faktury? V případě práva na zaplacení kupní ceny, vykonání služby či jiného plnění začíná běžet promlčecí doba dnem následujícím po dnu jeho splatnosti.

Změna v osobě dlužníka ani věřitele nemá vliv na běh promlčecí doby, postoupením pohledávky nezačíná běžet promlčecí doba nová, ale pokračuje v běhu dosavadní promlčecí doba.

Promlčení směnky

K promlčení směnečných pohledávek dochází uplynutím promlčecí doby. Směnečné nároky proti příjemci se promlčují ve 3 letech ode dne splatnosti směnky. Promlčecí doba přestane běžet, pokud věřitel zahájí soudní vymáhání směnky.  U směnek splatných takzvaně na viděnou nastává podle zákona automaticky splatnost směnky rok po vystavení, a v tom okamžiku také začíná běžet tříletá promlčecí doba.

Nároky věřitele proti indosantům a proti výstavci se promlčují ve lhůtě 1 rok roce od data protestu včas učiněného, nebo při doložce „bez útrat“ v jednom roce ode dne splatnosti směnky. Nároky indosantů proti jiným indosantům a proti výstavci se promlčují v 6 měsících ode dne, kdy indosant směnku vyplatil, nebo kdy byl nárok proti němu soudně uplatněn.

Co je vlastně směnka? Směnka je dokument, který popisuje půjčku mezi dvěma stranami. Obvykle jsou v ní uvedeny podrobnosti o půjčované částce, úrokové sazbě, splátkovém kalendáři a další ustanovení týkající se půjčky. Dlužník je v ní také odpovědný za splacení půjčky a poskytuje důkaz o půjčce, pokud dojde k právnímu sporu.

Směnky se běžně používají pro soukromé půjčky a další nebankovní půjčky. Půjčování na směnku je, pokud jde o nepodnikatelské úvěry, zákonem zakázané.

Promlčení zástavy (zástavního práva)

Splní-li věřiteli dluh za dlužníka zástavní dlužník, nepromlčí se jeho právo vůči dlužníku dříve než za 6 měsíců po splnění dluhu. Promlčení zástavního a zadržovacího práva podléhá speciální promlčecí lhůtě. Je-li právo zajištěno zástavním právem, nepromlčí se zástavní právo dříve než pohledávka samotná.

Promlčení pohledávky nebrání zástavnímu věřiteli v uspokojení ze zástavy. Zástavní právo se nepromlčí, dokud má zástavní věřitel movitou zástavu u sebe, popřípadě dokud ji pro něho opatruje třetí osoba.

Která práva promlčení nepodléhají?

Obecné pravidlo stanovené novým občanským zákoníkem říká, že se promlčují všechna majetková práva, pokud zákon nestanoví jinak. Pro ostatní práva platí pravý opak: tato práva se nepromlčují, pokud tak zákon výhradně nestanoví. Výjimkou je například právo na výživné, jež se nepromlčuje, promlčení ovšem podléhají práva na jednotlivá plnění.

Nepromlčuje se také vlastnické právo, právo domáhat se rozdělení společné věci, právo na zřízení nezbytné cesty či právo na vykoupení reálného břemene.

Zásadně se nepromlčují tato práva:

  • právo na výživné
  • právo vlastnické
  • právo domáhat se rozdělení společné věci
  • právo na zřízení nezbytné cesty
  • právo na vykoupení reálného břemene

Zákon dále uvádí, že v případě práva na život a důstojnost, jméno, zdraví, vážnost, čest, soukromí nebo obdobného osobního práva se promlčují jen práva na odčinění újmy způsobené na těchto právech.

Rady pro věřitele – jak předejít promlčení

Jak předejít promlčení? Pokud se věřitelé řídí níže uvedenými pravidly, předejdou řadě potenciálních problémů.

  • Smlouvy i třeba na malé částky sepsat písemně – nemusí se jednat o žádný složitý elaborát, stačí pár řádků. Velmi to zjednoduší případnou důkazní situaci.
  • Hlídat si splatnost svých pohledávek – je hezké dlužníkovi vyhovět a se splacením posečkat, ovšem ne déle než je nezbytně nutné.
  • Neostýchat se podat žalobu – pokud se blíží doba promlčení, vždy je možné ji v případě zaplacení vzít zpět nebo s dlužníkem před soudem uzavřít smír.

V závěru lze říci, že promlčení dluhu je právní institut, který může mít významné dopady na dlužníky i věřitele. Promlčené pohledávky a promlčení exekuce umožňují dlužníkům získat nový začátek tím, že jim je dluh v podstatě odpuštěn, zatímco věřitelé by měli být obezřetní a sledovat promlčecí lhůty, aby si udrželi právní ochranu a možnost vymáhání dluhů.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang