Slovníček pojmů pro online obchodování

online-obchodovani

Tento slovníček vysvětluje základní pojmy související s finančními trhy výhradně pro informační účely. Neobsahuje definice v právním smyslu.

Apreciace – Zhodnocení měny

Ask – Známá také jako cena nabídky, je cenou, která je k dispozici obchodníkovi pro nákup finančního nástroje.

Aussie – Slangový výraz (obchodnický žargon) pro australský dolar (AUD)

Bid – Známá také jako cena poptávky,  je cenou, která je k dispozici obchodníkovi pro prodej finančního nástroje.

BoJ – Bank of Japan (Japonská centrální banka)

Carry Trade – Carry trade je strategie používaná dlouhodobými investory, kteří se snaží dosáhnout zisku z rozdílu úrokových sazeb jednotlivých měn. Investor, který tuto strategii provádí, vyhledává příležitosti k nákupu měny, která nabízí vysokou úrokovou sazbu, a zároveň k prodeji měny s nízkou úrokovou sazbou.

CBOE – Chicago Board Options Exchange – Chicagská opční burza

CBOT – Chicago Board of Trade – Chicagská obchodní komora

CFD – Kontrakt na vyrovnání rozdílu je finančním nástrojem, s nímž se obchoduje na OTC trhu a který umožňuje dosáhnout výnosů z růstu i poklesu ceny bez faktického držení aktiva.

CFTC – Výbor pro obchodování s komoditními futures kontrakty. Jedná se o americký dozorový orgán, který dohlíží na obchodování s futures na komoditních trzích.

Chartist (burzovní analytik) – Takto se označuje investor nebo obchodník, který zakládá svoji strategii na technické analýze, tj. k prognózování cen používá grafy.

CME – Chicago Mercantile Exchange – Chicagská komoditní burza

Denní obchod/ Denní obchodování – Jako denní obchodování se označuje typ investování, v rámci něhož investor otevírá a uzavírá pozice během téhož obchodního dne.

Depreciace – Znehodnocení měny

Dlouhá pozice – Formálně řečeno se jedná o nabývání zákonných práv a povinností, která se vztahují k nákupu daného finančního nástroje. Investor, který má dlouhou pozici na daném trhu, má zájem na růstu tržní ceny.

EA – odborní poradci (Expert Advisors) – EA je nástroj, který nabízíme v rámci naší obchodní platformy a který umožňuje automatizovat proces obchodování pomocí předem definovaných vzorců k udílení příkazů a dalších operací na obchodní platformě.

Easing (uvolňování), pojem monetární politiky – Označuje se tak situace, kdy centrální banky sníží úrokové sazby

ECB – Evropská centrání banka

EONIA – Euro Over Night Index Average – průměr jednodenní zápůjční úrokové sazby evropského mezibankovního trhu

ERM – Mechanismus směnných kurzů

FED – Federální rezervní banka

Fill – Splnění příkazu k nákupu nebo prodeji finančních nástrojů

Flat – Být tzv. „flat“ – stav, kdy má obchodník všechny pozice uzavřeny

Good Tlil Cancelled (GTC) – je příkaz k nákupu nebo prodeji finančního nástroje za stanovenou cenu. Příkaz bude splněn, pouze pokud bude této ceny dosaženo nebo pokud klient tento příkaz zruší.

Intervence – Jedná se o operaci, kterou provádí centrální banka při nákupu či prodeji zahraničních dluhopisů (tj. měn).

Introducing broker (Uvádějící makléř) – Na OTC devizovém trhu označuje tento výraz fyzickou osobu nebo společnost, která za provizi představuje zákazníky tvůrcům trhu nebo jiným makléřům.

Kabel (cable) – Slangový výraz (obchodnický žargon) pro britskou libru (GBP)

Kiwi – Slangový výraz (obchodnický žargon) pro novozélandský dolar (NZD)

Korekce – Jedná se o pohyb ceny ve směru, který je opačný od hlavního trendu.

Koš – Jedná se o skupinu měn, různé váhy, které jsou přiřazeny každé měně, vyjadřují jejich relativní důležitost.

Kotace (Quote) – Obvykle se tím rozumí tržní cena daného nástroje zveřejněná finanční institucí nebo zpravodajskou agenturou k informačním nebo transakčním účelům.

Krátká pozice – Opak douhé pozice. Formálně řečeno se jedná o nabývání zákonných práv a povinností, které se vztahují k prodeji daného finančního nástroje. Investor, který má na daném trhu krátkou pozici, má zájem na pádu tržní ceny.

Leverage / finanční páka – Leverage umožňuje uzavírat transakce s finančními nástroji o nominální hodnotě, která přesahuje fakticky uložené peněžní prostředky. Leverage ve výši 1:100 v praxi znamená, že je nutné uložit pouhých 100 EUR, aby bylo možné otevřít pozici o nominální hodnotě 10 000 EUR, tedy 1 % nominální hodnoty transakce.

LIBOR – London Inter Bank Offer Rates – úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na londýnském mezibankovním trhu.

Likvidita – Pojem, který popisuje charakteristiku trhu nebo finančního nástroje, u nichž je možné uzavřít značně rozsáhlou transakci bez ovlivnění ceny finančního nástroje.

Lot – lot (minimální obchodovatelné množství cenných papírů) je jiným slovem pro „kontrakt“ – rozumí se tím standardní jednotka transakce na trhu s CFD. V případě měn má nominální hodnotu 100 000 jednotek základní měny.

Margin (marže) – Margin je záloha (zajištění), která se vyžaduje za účelem otevření pozice u daného finančního nástroje.

Mezera (gap) – Gap je rozdíl mezi uzavírací a otevírací cenou následujícího období. To se nejčastěji sleduje u uzavíracích cen v pátek a otevíracích cen v neděli.

MMF (IMF)Mezinárodní měnový fond

Obchodník – Obvykle se jím rozumí osoba, která uzavírá transakce na finančních trzích. Obchodník může jednat na svůj vlastní účet nebo na účet třetí osoby – například banky nebo jiné finanční instituce.

OTC (Over The Counter) – Tento pojem se vztahuje k jakékoli transakci, která není uzavřena na regulované burze, ale  kterou uzavírají přímo protistrany transakce.

Pip – pip je nejmenší změna ceny finančního nástroje. Nazývá se rovněž bod.

Posuvný stop (trailing stop) – Tento příkaz je podobný příkazu stop loss, je však automaticky upravován v souladu s předem stanoveným nastavením, jak se trh pohybuje ve směru, který je pro obchodníka příznivý. Z technického hlediska funguje na straně klientského terminálu.

Pozice – Obchodník má „pozici“ na trhu, pokud si zakoupil (pozice „long“) nebo prodal (pozice „short“) daný finanční nástroj a má zájem na vývoji situace na daném trhu

Rally (prudké zotavení) – Rally je cenové oživení po předchozím poklesu, který probíhal po relativně dlouhou  dobu.

Range trading (obchodování v určitém pásmu) – Jedná se o typ strategie, která spočívá v používání úrovní odporu a podpory k provádění transakcí na trhu, na němž přetrvává horizontální trend. Obchodník otevře krátké pozice (prodá), když ceny dosáhnou úrovní odporu, a dlouhé pozice (koupí), když ceny dosáhnou úrovní podpory.

Resistance (odpor) – Pojem používaný v technické analýze, který označuje cenovou hladinu, která je vyšší než tržní cena v daném okamžiku a v němž se očekává vyšší aktivita nabídky daného aktiva.

Rollover – Rollover je postup změny série podkladových futures u CFD nástroje. Provádí se proto, že některé CFD nástroje jsou typicky založeny na nejvíce likvidních sériích futures kontraktů, které průběžně zanikají. Tento postup je z pohledu klientů neutrální, jelikož nemění finanční výsledek celé transakce.

Scalping – Scalping je agresivní strategie, která je založena na uzavírání transakcí v mimořádně krátkém čase.

Sloupcový graf – je druhem grafu, který zachycuje otevírací, nejnižší, nejvyšší a uzavírací cenu během určitého období.

Spot Price – Jedná se o cenu aktiva s okamžitým zúčtováním – úhradou a volitelným plněním.

Spread (rozpětí) – Rozpětí je rozdíl mezi poptávkovou a nabídkovou cenou nástroje.

Sterling – Slangový výraz (rovněž obchodnický žargon) pro britskou libru (GBP)

Stop loss – Stop loss je příkaz, který automaticky uzavře pozici na předem definované úrovni, když se trh pohybuje ve směru, který je pro obchodníka nepříznivý. Má omezit možné ztráty nebo pokles zisku plynoucího z otevřené pozice. U dlouhých pozic je nastaven na úroveň nižší, než je aktuální tržní cena, u krátké pozice může být příkaz stop loss nastaven na cenu vyšší, než je aktuální tržní cena.

Support (podpora) – Pojem používaný v technické analýze, který označuje cenovou hladinu, která je nižší než tržní cena v daný okamžik, v němž se očekává vyšší aktivita poptávky po daném aktivu.

Svíčkový graf (Candle Chart) – svíčkové grafy se podobají sloupcovým grafům, obsahují však grafické vyjádření nárůstu nebo poklesu ceny během určitého období.

Swapový bod – Swapové body představují hodnotu, která je účtována na vrub či ve prospěch otevřených pozic na CFD nástrojích, které jsou drženy přes noc. Odrážejí rozdíl mezi úrokovými sazbami a dalšími náklady, které souvisejí s párem určitých měn nebo jinými aktivy.

Swissy – Slangový výraz (obchodnický žargon) pro švýcarský frank (CHF)

T-Bill – Krátkodobá státní obligace USA

Take profit  -Take profit je příkaz, který automaticky uzavře pozici na předem stanovené úrovni, když se trh pohybuje ve směru, který je pro obchodníka příznivý. U dlouhých pozic je nastaven na hodnotu, která je vyšší než aktuální tržní hodnota, u krátkých pozic je možné nastavit příkaz take profit na cenu nižší, než je aktuální tržní hodnota.

Tick – Minimální změna ceny daného finančního nástroje v jakémkoli směru, ať již ve směru růstu či poklesu

Tightening (zpřísnění), pojem monetární politiky – Označuje situaci, kdy centrální banka zvedá úrokové míry

Trend – Ve vztahu k finančním trhům se tím rozumí obecná tendence tržních cen pohybovat se určitým směrem.

Tvrdá měna – Jedná se o měnu, u níž se očekává, že její cena zůstane dlouhodobě stabilní.

Volatilita – Jedná se o míru dynamiky tržních cen během určitého období. Obvykle se její hodnota zjišťuje na základě standardní odchylky.

Výnosnost – Jedná se o výnos investice udávaný v procentech

Základní měna – Jedná se o první měnu v měnovém páru např. euro (EUR) v páru EUR/USD nebo britská libra (GBP) v páru GBP/USD.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang