Sloupcové grafy – Jak na to?

technicka-analyza-sloupcovy-graf-9032014

V technické analýze se používají různé druhy grafů, které zobrazují pohyb ceny v průběhu daného období. Výběr grafu záleží na investorovi. Nejrozšířenější jsou čárové grafy, které se nejčastěji používají v médiích k zobrazení pohybů průměrných cen.

Dalšími v pořadí jsou sloupcové grafy a japonské svíčky, též známé jako svíčkové grafy, kterým investoři i obchodníci dávají přednost pro jejich všestrannost a množství podaných informací. Dalšími typy grafů jsou lesní graf, graf point and figure atd.

Grafy

Graf je obrazec, který ukazuje vztahy mezi různými daty. Je to jedna z nejčastěji používaných metod pro vizualizaci dat. Grafy se často používají ve statistice, ekonomii a dalších oborech. Obecně se grafy používají k ukázání vztahů mezi veličinami a jejich změnami v čase.

Grafy mohou být vytvářeny pomocí různých typů dat, jako jsou čísla, text, obrázky, symboly a jiné. Grafy slouží k vizualizaci dat. Pomáhají uživatelům efektivněji pochopit a interpretovat data, která jsou uvedena čísly, a umožňují jim rychleji najít vzorce a vztahy mezi různými proměnnými.

TIP: Vývoj ceny Bitcoinu lze skvěle vyjádřit a pozorovat díky grafu ceny Bitcoinu.

Grafy jsou také účinným nástrojem pro předávání informací a sdílení dat mezi lidmi. Mezi nejznámější a nejpoužívanější grafy patří:

1. Sloupcový graf

2. Spojnicový graf

3. Stromový graf

4. Čárový graf

5. Výsečový graf

6. Prstencový graf

7. Burzovní graf

8. Paprskový graf

Grafů je samozřejmě ještě celá řada. Aby byl daný graf efektivně použit, je třeba vybrat typ grafu, který nejlépe vystihuje informace, které chce člověk prezentovat. Ne každý graf se hodí ke každé prezentaci daných informací.

Čárový graf

Čárové grafy jsou pro svou jednoduchost přednostně využívány médii. Zobrazují cenu, obvykle průměrnou nebo zavírací, aktiv (např. komodit nebo měn) během předem stanoveného, např. tříměsíčního období.

Jsou užitečné pro rychlé získání přehledu o střednědobém či dlouhodobém trendu aktiva. Čárový graf je grafický způsob zobrazení dat. Na ose x jsou umístěny časové body, zatímco data jsou znázorněna jako body, které jsou spojeny čárami.

Čárové grafy jsou obecně používány k zobrazení změn v čase, například růstu nebo poklesu akcií nebo tržeb. Jsou také často používány k porovnání dat mezi různými skupinami. Čárový graf je skvělý nástroj pro zobrazení dat s časovým rozměrem.

technicka-analyza-carove-a-sloupcove-grafy-5178596

Čárový graf je vhodný pro zobrazení změn v čase. K vytvoření čárového grafu potřebuje člověk nějaká data, která se dají snadno porovnat a zobrazit v čase. Čárový graf lze také vylepšit přidáním poznámek nebo odkazů, které ukazují na významné body nebo změny.

Sloupcový graf

Sloupcový graf je typ grafu, který se používá k prezentaci dat prostřednictvím sloupců. Každý sloupec představuje jednu položku dat a jeho výška odpovídá jeho hodnotě. Sloupcové grafy jsou obecně používány k porovnávání souvisejících hodnot mezi skupinami.

Sloupcový graf je vhodný pro porovnávání současných hodnot, například pokud chce člověk porovnat tržby produktu v různých měsících nebo výdaje firemního účtu. Je to také užitečné pro porovnání hodnot ve více skupinách nebo porovnání událostí, které se konaly ve stejném časovém období.

Sloupcové grafy, někdy nazývané též OHLC (open-high-low-close), jsou grafickým vyjádřením cenových úrovní za určité období. Jsou znázorněny jednou svislou čárou a dvěma vodorovnými krátkými čárkami z každé strany svislé čáry, v místě, kde svislá čára představuje pohyb ceny za časovou jednotku (např. 1, 5, 10 minut).

technicka-analyza-sloupcovy-graf-m-4390173

V počátečním okamžiku časové jednotky je uvedena „otevírací“ úroveň/cena a vodorovná čárka se zobrazí na levé straně svislé čáry. „Zavírací“ úroveň/cena se zobrazí stejným způsobem (ale na pravé straně svislé čáry) a může být vyšší nebo nižší než otevírací cena.

technicka-analyza-sloupcovy-graf-9032014

Během zmíněného období se zobrazují maximální („High“) a minimální („Low“) ceny, na nichž závisí délka svislé čáry, protože „Low“ se nachází v nejnižší části čáry (nejnižší cenová úroveň v dané časové jednotce) a „High“ se nalézá v nejvyšší části čáry (nejvyšší cenová úroveň v dané časové jednotce).

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang