Kontrakt na vyrovnání rozdílu (CFD) – spread, swapové body, finanční páka

Kontrakt na vyrovnání rozdílu (též zvaný CFD) je finanční nástroj, s nímž se obchoduje na mimoburzovním trhu, a je založen na takových aktivech, jako jsou měny, komodity, či burzovní indexy. Kontrakt na vyrovnání rozdílu poskytuje stejné finanční příležitosti a rizika jako při skutečném vlastnictví podkladového aktiva – s výjimkou hlasovacích práv u akcií.

CFD jsou oblíbené u obchodníků, kteří se snaží spekulovat na pohyb cen se zvýšenou úrovní pákového efektu, což znamená, že k dosažení potenciálně vyššího výnosu je zapotřebí menšího množství kapitálu. 

CFD v podstatě umožňují investorům spekulovat na pohyb cen akcií, aniž by museli podkladové aktivum skutečně vlastnit. To znamená, že se investoři nemusí starat o administrativní náklady spojené s vlastnictvím a obchodováním s akciemi a mohou získat a dosáhnout větších zisků v kratším čase. 

Co je CFD

CFD, z anglického jazyka contract for difference, je derivátový finanční nástroj, který umožňuje dvěma stranám uzavřít dohodu o pohybu ceny daného aktiva – obvykle komodity, akcie, indexu nebo měny – bez převodu samotného aktiva

Na základě dohody CFD platí jedna strana druhé straně rozdíl v hodnotě aktiva od okamžiku uzavření dohody do okamžiku jejího ukončení.

Na rozdíl od opcí, futures a dalších derivátových produktů nemají kupující a prodávající CFD žádnou povinnost vypořádat rozdíl mezi sjednanou a konečnou cenou. To umožňuje obchodníkům (kupujícím) zaujmout neomezenou ziskovou nebo ztrátovou pozici na jejich kontraktu v závislosti na tom, jak se cena aktiva pohybuje.

Investoři do CFD mohou také těžit z toho, že nejsou povinni vypořádat transakci, pokud se rozhodnou uzavřít svůj kontrakt. Obchodníci s CFD mohou uzavírat své pozice, aniž by jim vznikaly jakékoli náklady spojené s prodejem a dodáním, což umožňuje větší možnosti rychlého a snadného uzavření pozic.

Obchodování s CFD má také své nevýhody, například skutečnost, že může být vysoce volatilní kvůli zapojení pákového efektu. 

To znamená, že ztráty mohou být výrazně vyšší než původní investice. Většina maloobchodních nabídek CFD je navíc mimoburzovního charakteru, což znamená, že protistranou kontraktu je často jiný maloobchodní obchodník místo regulované burzy. 

To může obchodníky vystavit riziku protistrany, pokud druhá strana nedodrží smlouvu. CFD navíc často postrádají možnost krátkého prodeje, stejně jako další obchodní nástroje, které nabízejí tradiční burzy.

Spread

Spread je rozdíl mezi poptávkovou (Bid) a nabídkovou (Ask) cenou. Spread se udává v bodech. Nejoblíbenější trhy mají zpravidla nejnižší spready z důvodu vysoké likvidity způsobené zájmem investorů.

Spread je investiční strategie, při níž se investor snaží profitovat z cenových pohybů cenného papíru současným nákupem a prodejem stejných nebo souvisejících cenných papírů. 

Každá technika zahrnuje, že investor použije dva různé nákupní a prodejní příkazy, které jsou zadány na stejné akcie ve stejnou dobu – nebo v krátkém časovém odstupu. Tímto způsobem investor doufá, že dosáhne zisku z rozdílu v ceně mezi oběma sadami příkazů. 

Spreadové strategie využívají krátkodobých rozdílů v cenách souvisejících aktiv. Investoři používají tyto strategie, aby využili rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou dvou akcií. Investor může například nakoupit určité množství jedné akcie a poté prodat stejné množství související akcie s větším ziskem.

Spreadové strategie lze nejčastěji použít: 

  • k přístupu k větším pozicím na trhu a k využití různých tržních podmínek
  • ke skalpování malého počtu cenných papírů
  • k zaujímání větších pozic, které mohou trvat několik dní nebo týdnů
  • ke snížení expozice investora vůči riziku
  • k zajištění potenciálně vyššího výnosu, zejména pokud se trhy vyvíjejí ve prospěch investora

Kromě nákupních a prodejních příkazů, které jsou zadávány současně, mohou investoři také kombinovat strategie spreadů s jinými investičními strategiemi, jako je například arbitráž. 

Arbitráž je obchodní strategie, při níž investor využívá rozdílu mezi dvěma cennými papíry s podobnými vlastnostmi. Investor nakoupí cenný papír s nižší cenou a současně prodá cenný papír s vyšší cenou, aby dosáhl okamžitého zisku. 

Investor musí být však rychlý, aby využil rychle se měnících cenových rozdílů na trhu, protože nesoulad netrvá příliš dlouho. 

Podobné spreadové strategie se často kombinují s obchodováním s opcemi a dalšími nástroji, aby se cenových rozdílů dále využilo. 

Spreadové strategie lze použít k více účelům, včetně zajištění, spekulace a maximalizace zisku. Spreadové strategie často využívají velcí institucionální investoři, jako jsou podílové a zajišťovací fondy. Tyto strategie však mohou k přístupu na trhy využívat i individuální investoři

Spreadové strategie mohou investorům pomoci diverzifikovat jejich portfolia a zároveň potenciálně snížit riziko.

Spreadové strategie lze použít k více účelům.

Swapové body

Swapové body jsou důležitou součástí trhu úrokových swapů (IRS), což je rozšířený typ derivátových smluv používaných na finančních trzích. V tomto typu smlouvy se dvě strany dohodnou na výměně plateb na základě dané podkladové úrokové sazby, přičemž jedna strana obvykle dostává pevnou sazbu a druhá pohyblivou sazbu. Rozdíl mezi pevnou a pohyblivou úrokovou sazbou se nazývá „swapové rozpětí“

„Swapový bod“ je měrnou jednotkou v této smlouvě a je v podstatě mírou dodatečné hodnoty nebo prémie, kterou platí strana přijímající pevnou sazbu (nebo „pevnou část“ swapu). Swapový bod v nejjednodušší podobě představuje 1 % nominální hodnoty úrokového swapu. Vyšší swapový bod znamená, že strana přijímající fixní sazbu platí větší prémii

Swapové body nabízené různými finančními institucemi se mohou lišit a tento rozdíl funguje jako jakási „tržní cena“ kontraktu. Obecně platí, že čím vyšší je swapový bod, tím větší hodnotu vnímá strana přijímající fixní sazbu swapu. Jinými slovy, vyšší swapový bod odráží vyšší prémii, kterou je druhá strana ochotna zaplatit za jistotu a ochranu fixní úrokové sazby. 

Swapové body lze také odečíst od celkové dlužné fixní částky, což znamená, že čistá dlužná částka se sníží o swapové body. To je užitečné při nákupu IRS od stejné finanční instituce. Například pokud banka A nabízí IRS s čistou fixní sazbou 5 %, ale banka B nabízí čistou fixní sazbu 5,5 %, pak započtením swapových bodů může banka A efektivně dorovnat nabídku banky B. 

Obecně jsou swapové body na moderním trhu s deriváty nezbytné, protože fungují jako „cenovka“ pro prémii spojenou s podstupováním úrokového rizika. Poskytují také měřítko, podle kterého mohou finanční instituce měřit relativní hodnotu různých kontraktů, což kupujícím pomáhá činit informovaná rozhodnutí o tom, které kontrakty jsou pro ně nejvýhodnější.

Finanční páka

Finanční páka umožňuje uzavřít transakce s poměrně vysokou nominální hodnotou za podmínky poskytnutí omezeného množství peněžních prostředků jako zálohy.

Finanční pákový efekt, známý také jako finanční páka, je proces využití vypůjčených prostředků ke zvýšení potenciálního výnosu investice

Obvykle se používá při investování do nemovitostí a v podnikových financích. V oblasti nemovitostí využívají investoři finanční páku ke zvýšení výnosů pomocí vypůjčeného kapitálu na nákup investiční nemovitosti. Pomocí finanční páky může investor koupit nemovitost s mnohem menší zálohou, než kdyby musel zaplatit celou kupní cenu z vlastní kapsy. 

Pákový efekt zvětšuje návratnost investice, protože pokud se hodnota investice zvýší, investor získá více peněz, než kolik původně investoval. 

V podnikových financích se finanční páka používá, pokud chce společnost

  • investovat do nových projektů
  • rozšířit své aktivity
  • využít akviziční příležitosti, aniž by musela použít veškerý vlastní kapitál

Využitím finanční páky (např. prostřednictvím dluhu nebo prioritních akcií) může společnost získat více kapitálu pro své projekty a operace. 

Pákový efekt je však dvousečná zbraň, protože pokud se hodnota investice nezvýší, bude muset společnost nést břemeno dalšího dluhu nebo vydaných prioritních akcií. Proto je důležité, aby vedoucí představitelé společnosti před přijetím dalšího pákového efektu důkladně posoudili všechny potenciální investice. 

Kontrakty na vyrovnání rozdílu jsou flexibilní ve vztahu k podkladovým trhům dostupným pro obchodníky. Ať již jde o euro vyjádřené v amerických dolarech nebo nějaké jiné měně, zlato, ropu a další komodity nebo nějaký burzovní index. 

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang