Inflace – definice, vliv na ceny, zkušenosti

Inflace je důležitý ekonomický ukazatel, který popisuje míru růstu cen zboží a služeb. Inflace se obvykle měří sledováním cen koše zboží a služeb v čase. S růstem cen klesá kupní síla měny. Inflace je jednou z hlavních sil působících v ekonomice a může mít na ekonomiku jak pozitivní, tak negativní vliv.

Inflace může být způsobena řadou faktorů, včetně zvýšení poptávky po zboží a službách, zvýšení výrobních nákladů nebo zvýšení nabídky peněz. Může být také způsobena vládní politikou, například zvýšením vládních výdajů nebo snížením daní. Inflace se obvykle měří pomocí indexu spotřebitelských cen (CPI), který je měřítkem cen koše zboží a služeb.

Inflace může mít na ekonomiku jak pozitivní, tak negativní vliv. Na jedné straně může snížit reálnou hodnotu dluhu a usnadnit lidem splácení dluhů. Může také usnadnit investice podnikům, protože vyšší ceny mohou snáze pokrýt jejich náklady. Na druhé straně může inflace snížit kupní sílu spotřebitelů, což jim ztěžuje nákup zboží a služeb. To může vést ke zvýšení nerovnosti a chudoby.

Inflace může mít také vliv na směnný kurz. Pokud je inflace v jedné zemi vyšší než v jiné, její měna bude mít tendenci oslabovat svou hodnotu vůči měně druhé země. To může mít v závislosti na úrovni inflace a směnného kurzu jak pozitivní, tak negativní dopady na ekonomiku.

Inflaci mohou centrální banky a vlády řídit prostřednictvím různých politik. Mezi ně patří zvyšování nebo snižování úrokových sazeb, zvyšování nebo snižování vládních výdajů a úprava nabídky peněz. Centrální banky také používají inflační cíle k usměrňování svých politických rozhodnutí.

Cílování inflace je politika, která spočívá ve stanovení explicitního inflačního cíle a následné úpravě nabídky peněz a dalších hospodářských politik tak, aby byl tento cíl splněn.

Inflace může být důležitou silou působící v ekonomice, ale může mít také pozitivní i negativní účinky. Aby inflace nebyla příliš vysoká, musí vlády a centrální banky pečlivě řídit nabídku peněz a další hospodářské politiky. Jedním z nástrojů, které k tomu napomáhají, je cílování inflace, ale je důležité si uvědomit, že inflace je komplexní jev a neexistuje žádné univerzální řešení.

Definice inflace

Inflace je ekonomický jev, při kterém ceny zboží a služeb v průběhu času rostou. To znamená, že kupní síla každé jednotlivé měnové jednotky v čase klesá. Inflace se nejčastěji měří pomocí indexu spotřebitelských cen (CPI). Tento index měří ceny spotřebního koše zboží a služeb.

Co způsobuje inflaci?

Inflace je způsobena nerovnováhou mezi nabídkou a poptávkou v ekonomice. Pokud poptávka po zboží a službách převyšuje existující nabídku, ceny rostou. Je to proto, že ti, kteří jsou schopni zboží a služby nakupovat, jsou ochotni za ně zaplatit více, a ceny se tak zvyšují.

Inflaci může způsobit také zvýšení nabídky peněz. Při zvýšení peněžní zásoby se hodnota každé jednotlivé měnové jednotky snižuje. To lidem ztěžuje nákup zboží a služeb, protože ceny tohoto zboží a služeb rostou.

Jaké jsou důsledky inflace?

Inflace může mít jak pozitivní, tak negativní účinky. Pozitivní je, že inflace může stimulovat hospodářský růst, protože podněcuje lidi k rychlému utrácení peněz před růstem cen. To vede ke zvýšení výroby a spotřeby, což může vést k hospodářskému růstu.

Inflace však může mít i negativní účinky. Jednak snižuje kupní sílu jednotlivců a podniků. S růstem cen si lidé za stejné množství peněz mohou koupit stále méně. To může být obzvláště těžké pro ty, kteří žijí z pevných příjmů, jako jsou důchodci a lidé na sociálních dávkách. Inflace může vést také ke zvyšování úrokových sazeb, což může podnikům ztížit půjčování peněz a rozšiřování jejich činnosti.

Jak lze inflaci řídit?

Inflaci lze řídit pomocí měnové a fiskální politiky. Měnovou politikou se rozumí činnost centrální banky, například ČNB, která kontroluje nabídku peněz. To lze provádět zvyšováním nebo snižováním úrokových sazeb nebo nákupem a prodejem státních dluhopisů.

Fiskální politika se týká opatření vlády, která zvyšují nebo snižují daně a výdaje. To může být použito k podpoře výdajů nebo ke snížení poptávky, což v obou případech může pomoci řídit inflaci.

Závěrem lze říci, že inflace je ekonomický jev, který je způsoben nerovnováhou mezi nabídkou a poptávkou v ekonomice. Může mít pozitivní i negativní dopady, ale lze ji řídit pomocí měnové a fiskální politiky. Pochopením toho, jak inflace funguje, mohou jednotlivci a podniky činit informovaná rozhodnutí a plánovat budoucnost.

Názor blogera: Jak Češi bojují s inflací a proč se jim to nedaří

Češi jsou velmi inteligentní a kreativní národ, jenom v těch investicích se to zatím nijak extra neprojevuje. Naprostá většina Čechů „investuje“ tak stejně nudně a konzervativně, že se jim nedaří ani porazit inflaci. Natož něco zhodnotit. Proč jsou Češi v investování tak konzervativní a nudní? Je to stále ještě nedostatkem finanční inteligence?

Co může být konzervativnějšího, než ČNB? A přesto i guvernér ČNB Miroslav Singer se nechal nedávno slyšet, že: „Lidé se nemusejí chovat tak konzervativně. A proto jim snižujeme sazby, abychom jim znepříjemnili držení peněz v bankách. A proto jim svým způsobem hrozíme, že kdyby ceny měly klesat rychle, tak to nebude tak rychlé, aby se jim vyplatilo dávat si peníze do banky za nulový úrok.“ Co k tomu ještě dodat? Snad jen, že má pan guvernér pravdu.

Není zase tak překvapující, že do bank směřuje přes 70% veškerých úspor českých domácností. Tuzemské banky díky tomu aktuálně spravují vklady přesahující 3 biliony Kč. Překvapující je, že většina těchto peněz končí na běžných účtech a spořících bankovních účtech. Těchto investičních chyb by se měli Češi vyvarovat.

Problém je v tom, že takto Češi v naprosté většině případů neporáží ani inflaci  a jejich peníze tak inflace postupně rozežírá a znehodnocuje. Inflace v ČR se v posledních letech pohybuje na úrovni 2-3 %. To z běžných a bankovních spořících účtů Češi téměř nikdy nedostanou. Za jeden rok to možná není tak dramatická ztráta. Za dvacet let je to již zatraceně poznat a každý si to, jak pevně věřím, dokáže snadno spočítat.

TIP: Bankovní rada České národní banky zvýšila od 1. října 2021 základní úrokovou sazbu na 1,5 %. V této souvislosti banky slibují zvýšení úrokových sazeb na spořících účtech.

Nejen, že je zhodnocení při tomto stylu spoření a „investování“ zoufalé, ale ještě následuje 15% zdanění výnosu.

Banky také s oblibou používají marketingové triky. Například inzerují zhodnocení, které přesahuje mírně inflaci. Akorát že při podrobnějším zkoumání zjistíte, že se jedná pouze o určitý interval vložených peněz. A to, co je mimo interval, může mít třeba poloviční úrok.

A rázem vás inflace opět poráží. A nebo se objeví další poplatky, třebaže marketingová kampaň příslušné banky hlásí „žádné poplatky“. Snad jenom nové banky jako je ZunoAir Bank či Equa Bank se snaží být mírně lákavější. Otázkou je, jak dlouho jim to vydrží.

Máme tu tedy značný problém s investováním a spořením tuzemských domácností a právě tomuto tématu bychom se na IP chtěli v tomto roce intenzivně věnovat. Vyhlašujeme válku inflaci! Peníze se musí zhodnocovat a nesmí je užírat inflace. 

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang