Investiční portfolio

investicni-portfolio-2

Investice hýbou světem. Často přináší několikanásobně vyšší zhodnocení peněžních prostředků, než by tomu bylo u spoření. Je velmi důležité umět řídit finanční rizika a investiční činnosti. K tomu pomáhá investiční portfolio, které dokáže snižovat či minimalizovat investiční rizika. Co to je portfolio? Co znamená investiční portfolio? Kdo může se zřízením a jeho složením pomoci?

Mít volné finance a umět je dobře investovat. To by si, nejen v době inflační, přál snad každý. Investice s sebou přináší jak možnost lukrativních výdělků, tak i možných ztrát. Pro rozmělnění rizik, plynoucích z nejistých vkladů do investičních příležitostí, slouží investiční portfolio. Diverzifikace rizik je jednou z cest k úspěchu.

Co je to portfolio

Portfolio je v ekonomickém významu soubor, zásoba, přehled či sestava, která představuje akcie a cenné papíry jedné osoby. Odborný pojem určuje, jaké investiční prostředky má v majetkovém soupisu jeden jediný investor.

Složení portfolia je v jeho režii a závisí na individuálních požadavcích, rozhodnutí se, či preferencích. Díky různorodosti typů cenných papírů je snižováno a minimalizováno riziko, jenž může nastat ztrátovostí a nezdarem investic.

Snížení rizik u finančního řízení akcií a cenných papírů zajistí právě portfolio různorodých typů investic. Zatímco jedna položka v portfoliu může nenadále klesnout, druhá může dosáhnout zajímavých zisků.

Složit si portfolio z různých aktiv je jinými slovy snaha o diverzifikaci. Diverzifikace portfolia cenných papírů lze označit za rozrůzňování. Tím se sníží zmíněné riziko.

Rozdělení rizika spočívá jak v činnostech, různorodých oblastech investic, měn a jiných směrů aktivit. Příkladem jsou vajíčka v koši. Pokud by měl investor 10 vajec a všechna by vložil do jednoho jediného košíku, pravděpodobnost pádu a rozbití obsahu je velmi vysoká.

Pokud by ovšem vložil po jednom vejci do deseti proutěných košíků, snížil by tak pravděpodobnost rozbití tolika vajíček. Deset košů má totiž rozložené riziko pádu a zničení jejich obsahu. Jeden koš se všemi investicemi přináší ztrátu vyšší, než rozdělené prostředky do 10 košů. Je důležité vědět, kam investovat.

Investiční portfolio

Zmíněná diverzifikace je základ investičního portfolia. Pro investora je nejvýhodnější velmi výnosná investiční příležitost, při které podstupuje velmi nízké riziko. Složení různých investic do formy portfolia, přinese značný kompromis těchto cílů.

Ziskovost a rizikovost jsou v přímé úměře a pro investora znamenají protichůdné dosažení jeho cílů. Rostoucí ziskovost se odráží v růstu rizika. Diverzifikací portfolia dosáhne subjekt na takové cenné papíry, které mají potenciál maximalizovat zisk, rozmanitě fungovat a minimalizovat tak rizika ztrát.

Investiční portfolio nespoléhá na jedno jediné aktivum, které by mohlo růst nebo klesat. Zmírňuje se tak riziková pravděpodobnost a rozkládá se na všechny vlastněné investiční nástroje.

Portfolio u finančního sektoru funguje naprosto obdobně, jako například u sektoru zemědělského. Pokud by zemědělec vsadil jen na jednu plodinu, všechny své prostředky by do tohoto druhu investoval, velmi riskuje.

Několik druhů plodin, které zemědělec zaseje, mohou znamenat kompenzaci možných ztrát. Pokud jedna sadba neuspěje a bude vytvářet ztráty ze zisku, pokrývat ji bude jiná plodina, jenž bude zisková. Může se tak chránit před opakujícími se chybami investorů.

Druhy investičních portfolií

Souhrn investic jedné osoby v portfoliu může být složeno z různých oblastí, movitých i nemovitých věcí, akcií či cenných papírů. Každý z investorů si určuje typ jeho portfolia, které je svou povahou rozdílné.

Princip, kterého je doporučeno se držet, spočívá v nákupu více než jednoho druhu aktiva. Následně je sníženo celkové riziko, které celá investice má.

Existují základní typy investičního portfolia:

  • konzervativní portfolio
  • progresivní portfolio
  • dynamické portfolio

Konzervativní typ investičního portfolia v sobě skrývá co možné nejnižší riziko, které je doplněno o vysokou likviditu. Investor nepodstupuje tak zásadní riskantní kroky k zisku a současně jsou jeho aktiva rychle přeměnitelné zpět na peníze.

Mezi konzervativní způsob portfolií se řadí pokladniční poukázky, depozitní certifikáty, státní dluhopisy či vklady do firem, jenž jsou z dlouhodobého hlediska stabilní.

Progresivní typ investičního portfolia nabízí vyšší zisky než jen ty, které z větší části kompenzují inflační znehodnocení. Příležitost pro ziskovost je vyšší, avšak stále s přijatelnou úrovní rizikovosti investice.

K progresivním investičním příležitostem lze zařadit akcie a dluhopisy peněžního trhu. Více jak polovina portfolia je v praxi často tvořena akciemi.

Dynamický typ investičního portfolia je ten nejvíce rizikový, avšak i nejvíce ziskový. Zhodnocení je díky investičním nástrojům vyšší. Tento způsob investování je pro ty, kteří chtějí využít dlouhodobého časového horizontu pro zhodnocování peněz.

U tohoto typu se jedná o způsoby investování do akcií, které tvoří většinový podíl v portfoliu. Jsou doplněny o cenné papíry, investiční certifikáty, nebo například indexové fondy.

Osobní portfolio

Pokud někdo hovoří o osobním portfoliu, nemusí to být hned to investiční. Portfolio se používá v různých odvětvích, rozdílných problematikách a příkladech. Nejen ekonomický směr může pojem portfolio využívat. Názorností je osobní portfolio.

Osobní portfolio ve smyslu individuálních požadavků a personalistiky, může představovat soubor dokumentů, dokladů, listin a podkladů, které mají vypovídající hodnotu o daném subjektu. Častokrát může být osobní portfolio požadováno při výběrovém řízení.

V ekonomickém směru je osobní portfolio spojeno s preferencemi a sklonem daného investora. Záleží na každém, jaké složení aktiv bude v jeho souboru investic. Právě proto se může nazývat i portfoliem osobním.

Sklon či averze k riziku dává investorovi jasný směr, jakým by se měl vydat. Pokud rád riskuje a vyšší pravděpodobnost nezdaru podstoupí, může dosáhnout na výborné zisky.

V opačném případě má investor respekt z rizikových investičních příležitostí a postačí mu jen základní zhodnocení, na úkor jeho jistějšího dosažení.

Osobní portfolio může mít významů vícero. Záleží na dané situaci, které bude přisouzeno.

Jak vytvořit portfolio, investiční portfolio

Řada drobných začínajících investorů vidí smysl v akciích. Nejen o nich investiční portfolio je. Je důležité zmínit, že investor nemůže o svých investicích přemýšlet pouze z hlediska růstu, potenciální ziskovosti a výnosnosti položek aktiv. Prvotní otázka nezní, jaká z investic by si mohla vést nejlépe.

První hypotéza je založena na tom, kolik může subjekt, jakožto potenciální investor, do portfolia vložit. Po ujasnění si tohoto milníku v rozhodování se o investičních činnostech je možné přesunout své přemýšlení nad aktiva a jejich druhy.

Aby bylo možné vytvořit portfolio efektivně, musí znát investor i jeho možnosti. Investice totiž není jen o vkladu několika korun někam, kde to zrovna vypadá na růst. V potaz se musí brát například i solventnost, finanční stabilita, majetková úroveň, věk, anebo výdaje subjektu.

Bohužel nelze jen tak jednoduše určit, kolika procentní podíl z vkladu by měla osoba, která má averzi k riziku, vložit do dluhopisů, kolik procent do pokladničních poukázek a kolik by to mělo být celkem korun.

Zatímco dlouhodobě orientovaný investor, s vyšším sklonem k riziku, své investiční portfolio vytvoří z 50 % akcií, 20 % nemovitostí a jejich fondů, 20 % na půjčkách a zbylé peníze vloží do spořicích účtů pro nečekané a nenadálé situace, stejně orientovaný investor to může mít úplně jinak.

Pokud by se jednalo o investora, preferujícího kratší časový interval s averzí k riziku, může vložit 40 % do dluhopisů státu, 25 % do jejich fondů, 15 % do půjček a zbylá procenta do nemovitostních fondů.

Co portfolio, to individuální volba. Může se zakládat na zkušenostech, vyčtených a nastudovaných znalostech, radách známých nebo profesionálů. Vždy se vyplatí investiční rozhodování pečlivě přehodnotit a zvážit. Rozložení volných prostředků je již jasnou součástí chování investora.

Investiční poradce

Jelikož je investování nelehká disciplína, zejména v těch prvotních začátcích na trhu s finančními produkty, doporučuje se obrátit na zkušenější. Investiční poradce je osoba, která je považována za finančního poradce. Dokáže poskytnout odborné rady a názory.

Finanční poradce pomáhá osobám řešit jejich finanční potřeby v oblasti soukromých prostředků. Radí ohledně možného a správného hospodaření s penězi, spravuje investiční finanční prostředky a vytváří tak efektivní majetkové portfolio klienta.

Investiční poradenství není jednorázovou záležitostí. Poradce by měl klientovi poskytnout pravidelné a opakované sezení, při kterém je daná investiční strategie kontrolována, spravována a sledována. Investiční poradce by měl svému klientovi poskytnout aktivní správu portfolia v závislosti na situaci na trhu financí.

Reakce na výkyvy, možné posuny v strategickém řízení a ochrana před znehodnocováním. To vše jsou jen základní možnosti, jak může spolupráce s poradcem probíhat.

Majetkový účet

Pojem investiční portfolio je již známější a probádanější znalostí. K tomu, aby si mohl člověk takové portfolio založit, slouží majetkový účet. Majetkový účet je místem, kde se vlastněné cenné papíry evidují. Tento druh účtu může být vlastníka či zákazníka.

Majetkový účet vlastníka shromažďuje cenné papíry, jenž jsou majitelem účtu vlastněné. Majetkový účet zákazníka je evidence cenných papírů, které osoba jen spravuje, nevlastní. Může se jednat o obchodníka, který investiční nástroje nabízí svým klientům.

Zřízení může probíhat jak online, tak i na pobočce smluvního partnera. Majetkový účet může klient založit u společnosti České spořitelny, Monety, nebo například Generali.

Ať už je majetkový účet vytvořen kdekoli, investiční portfolio je jedním ze základních principů efektivního investování. Diverzifikace a rozkládání rizika je směr, který uvítá každý investor.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang