Zdanění kryptoměn 2023 a jak danit bitcoin

Kryptoměny jsou už nějakou dobu lákavým cílem pro velké množství investorů. Spoustu lidí slyšelo příběhy o těch, kdo pomocí virtuálních měn pohádkově zbohatli, a chtějí proto s těmito nástroji sami zkusit štěstí. Investoři by nicméně neměli zapomínat na jeden zásadní aspekt investice do kryptoměn – povinnost danění zisků. Jaký je princip tohoto zdanění, jak se daní bitcoin a další kryptoměny?

Český zákon pohlíží na kryptoměny jako na nehmotný movitý majetek. De facto se tedy nejedná o měnu jako takovou, a je tedy potřeba zajímat se o to, jak je to s kryptoměnami a zdaněním.

Nákup a prodej virtuálních měn není Českou národní bankou považován za platební službu. Příjmy zaznamenané díky obchodování s kryptoměnami se tak neřadí mezi kapitálové příjmy, nýbrž mezi takzvané ostatní příjmy. Důležité je také mít na paměti, že zisky z kryptoměn podléhají povinnosti elektronické evidence tržeb.

Z pohledu zákona jsou kryptoměny považovány za zboží, nikoliv za měny.

Daň z kryptoměn

Narozdíl například od akcií či dalších nástrojů na zhodnocení peněz nejsou na virtuální měny aplikované žádné výjimky ani speciální zákonné úpravy. Navzdory rozšířeným přesvědčením tak neexistuje ani peněžní limit, pod kterým by byly příjmy z kryptoměn osvobozeny od daně.

Obchodník s kryptoměnami nemůže přijít o daňovou povinnost ani dostatečně dlouhým držením kryptoměny. Zisky s kryptoměn se musí danit v každém případě.

Nicméně, nedaní se kryptoměny jako takové – daní se pouze jejich směny, a to v následujících situacích:

  • směna kryptoměny za tzv. fiat měnu (tedy běžnou, zákonem definovanou měnu)
  • směna kryptoměny za jinou kryptoměnu – zde nastává komplikace: vzhledem k decentralizované povaze kryptoměn neexistuje oficiální kurz. V praxi se tedy obvykle používá kurz nastavený na burze v době obchodu
  • nákup zboží či služeb za kryptoměnu – daní se podle hodnoty pořízeného majetku

Evropský soudní dvůr se pak v oblasti kryptoměnového práva usnesl, že směna virtuálních měn je osvobozena od daně z přidané hodnoty. Platí se z ní tedy pouze běžná daň z příjmu.

TIP: Jak koupit bitcoin? Není na tom nic složitého a se vším poradí tento článek.

Daň z těžby kryptoměn

Co se týče těžby kryptoměn, tak je v prvé řadě potřeba zmínit, že na rozdíl od běžného obchodování s virtuálními měnami, je tato činnost již poskytováním služby dalším stranám.

Z toho plyne, že se jedná o podnikání – opatřit si živnostenské oprávnění je tedy klíčové pro všechny, kdo si chtějí v praxi ověřit, jak těžit bitcoin. S tím se také pojí povinnost přihlásit se k platbě zdravotního a sociálního pojištění.

Konkrétně je těžba kryptoměn zařazena do kategorie tzv. volných živností. Činnost, o kterou se jedná, je definována jako „poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály“.

Samotné zdanění pak probíhá obdobně jako u získávání věcí vlastní činností. Jak bylo zmíněno výše, nedaní se samotná kryptoměna, daní se až její směna za jiné aktivum – jako například fiat měnu. Ani při těžbě se není třeba zaobírat platbou DPH, neboť není zcela zjevné, kdo je koncovým zákazníkem.

Na těžbu kryptoměn je třeba mít živnostenské oprávnění.

Přijímání kryptoměny jako platidla

Podnikatelé mohou svým zákazníkům umožnit platbu za nabízené zboží či služby prostřednictvím kryptoměn. V takovém případě se daňový doklad vystaví obvyklým způsobem – v českých korunách. K tomu se pouze doplní ekvivalent v dané kryptoměně, případně se zmíní skutečnost, že je umožněna platba v kryptomněnách.

Při určování peněžní hodnoty je v tomto případě rozhodující kurz v okamžiku platby. Nicméně při dodatečném zhodnocení kryptoměny (tedy tehdy když po zrealizování obchodu kryptoměna stoupne) vzniká obchodníkovi povinnost dodatečného zdanění.

Jak se daní kryptoměny

Na zisky zaznamenané díky směně kryptoměny je uvalena daň z příjmu. Tyto příjmy jsou pak považovány za „ostatní příjmy„. Podmínky pro daně bitcoinu a dalších kryptoměn se lehce liší v závislosti na tom, zda daně platí fyzické či právnické osoby.

Danění kryptoměn fyzických osob

Fyzickým osobám, jež zaznamenaly příjem směnou virtuálních měn, vzniká povinnost podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Předmětem daně z příjmu jsou buďto peněžní příjmy, nepeněžní příjmy anebo příjmy dosažené směnou. Předmětem daně z příjmu nejsou samotné kryptoměny uložené třeba v krypto peněžence. Platí se tedy v podstatě jen daň z prodeje bitcoinu či jiných kryptoměn.

Základ daně se vypočítává jako příjem, od něhož se odečítávají položky vynaložené k dosažení tohoto příjmu. V tomto případě se jedná o pořizovací cenu a případně poplatky zprostředkovateli obchodu. Od základu nelze odečíst širší spektrum výdajů jako jsou výdaje na počítač či kancelář.

V praxi se tedy základ daňe počítá z rozdílu mezi pořizovací a prodejní cenou bitcoinu nebo kryptoměny. Tento základ se poté připočítá k celkovému základu daně (tedy i s ostatními příjmy jako například ze zaměstnání či podnikání).

Při vysokých ziscích z kryptoměn vzniká povinnost platby progresivní daně.

Dále jsou od celkového základu odečteny nezdanitelné části základu daně (např. životní pojištění či darování na veřejně prospěšné účely). Na finálně vypočítaný základ je aplikována 15procentní sazba daně z příjmu fyzických osob.

V případě, že se investorovi poštěstí zaznamenat zisk tak vysoký, že přesahuje 48násobek průměrné mzdy, podléhá získaná částka tzv. daňové progresivitě. To znamená, že je na ní uvalena sazba ve výši 23 %.

TIP: Díky investice do kryptoměn je rozhodně možné stát sen rentiérem.

Danění kryptoměn právnických osob

Při danění u právnických osob je opět nejprve potřeba vypočítat základ daně. Ten se počítá obdobně jako u osob fyzických s tou výjimkou, že právnické osoby mají o něco volnější ruku při odečítání výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Kromě nákladů na pořízení kryptoměny a poplatků burze si mohou právnické osoby ze základu daně odečíst třeba i náklady související s používáním počítače či kanceláře (jsou-li schopny prokázat, že tyto náklady byly pro vygenerování příjmů nezbytné).

Právnickým osobám je narozdíl od těch fyzických také umožněno vykázat z obchodování s virtuálními měnami daňovou ztrátu, jež je převoditelná až do pěti následujících zdaňovacích období. Zisk z kryptoměnové směny pak podléhá 19procentní sazbě daně z příjmu právnických osob.

TIP: Kryptroměnová platební karta s cashbackem až 8%? Zde je více o tom, jak funguje crypto.com.

Výpočet základu daně

Při určování základu daně je především potřeba určit rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou kryptoměny. Jenže v případě, že investor drží více jednotek, které nakoupil postupně, může být výpočet základu komplikovaný. Proto se ustálily dvě metody výpočtu, mezi kterými si mohou daňový plátci vybrat:

  • Metoda FIFO (z anglického „first in, first, out“ – tedy doslova „první dovnitř, první ven“). Při použití této metody se za nakoupenou část virtuální měny vždy považuje ta nejdéle vlastněná. Podle ní se tedy určuje pořizovací hodnota pro výpočet základu daně.
  • Využití váženého aritmetického průměru. V tomto případě si investor sečte hodnotu každé nakoupené jednotky kryptoměny a pomocí toho vypočítá průměrnou hodnotu, kterou pak při výpočtu daňového základu využije jako vstupní náklad.

Člověk si musí vybrat jednu z těchto metod, které se pak musí držet – nelze tyto metody kombinovat. Ve vlastním zájmu si pak vybere tu, pomocí které bude vypočtený základ daně nižší.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang